آرشیف

2018-9-17

استاد احمد ندیم غوری

تخریب موزیم وکتابخانه ندیم آباد توسط جنگ افروزان

بتاريخ ليل 21/22- 3- 1397 توسط عده تروريست و خرابكار بدستورمافياي فرهنگ، معارف و هنر در شهرفيروزكوه30 اثري فرهنگي هنري و تاريخي با 100 تابلوي نقاشي، طراحي و خطاطي دركتابخانه نديم آباد، موزيم سلطان غياث الدين غوري، دفترماهنامه سام شكسته و نابود گرديد كه شامل تنديس اطفال زنان و مجسمه هاي ازشعرا،دانشمندان،نويسنده گان،سلاطين نامدارغوروكشورعزيزمان افغانستان بوده است با100تابلوي نقاشي،خطاطي،طراحي عكس ازواقعات خشونت وبدرفتاري بالاي زنان، اطفال ومردم ناتوان فيروزكوه گردآوري شده بوداين آثارگران بهاي فرهنگي ،تاريخي وهنري ازهنرمندان نقاشان وخطاطان نامدارتهيه شده براي تعليم وآموزش دانش آموزان فرهنگ وهنردرآرشيف كتابخانه نديم آبادوموزيم هنري سلطان غياث لدين غوري درپارك نديم آبادشهرفيروزكوه براي علاقمندان عرصه هنروباز ديدكننده گان به نمايش گذاشته شده بوده است توسط جنگ افروزان بدون مسئوليت تخريب شكسته بكلي نابودگرديده است خسارات زيادبدفتر ماهنامه سام كتابخانه وموزيم رسيده است وسايل ولوازم موزيم كتاب خانه مانندسولرواترپمپ هاي آبياري پارك،درودروازه،ميز،چوكي نابودسرقت و غارت گرديده است اين سومين باراست كه توسط تروريستان وخرابكاران بدون مسئوليت وسارقين شناخته شده مربوط باندهاي جنگ افروزفيروزكوه كتابخانه دفترماهنامه سام موزيم وسايل آن سرقت شكسته وتخريب ميشوداداره محلي مسولين امنيتي در برابراين عمل خاينانه،جنايتكاران،مافياي جنگ افروزومتعصب فيروز كوه خاموشي اختيارمينمايندازتمام رسانه هاي ملي وبين المللي تقاضامينماييم تااين جنايت ضدبشري،تاريخي وفرهنگي دشمنان فرهنگ وهنررامحكوم نمايندتجاوزوخرابكاري بالاي آفريده هاي فرهنگي هنري تعليمي براي اطفال وخانمهاوساخته هاي هنري كه جزئ ازميراثهاي فرهنگي،هنري وتاريخي درشهرفيروز ميباشد موردتجاوزجنايتكاران وتروريستان بي فرهنگ واقع گرديده است به اطلاع جامعه فرهنگي وجهانيان برسانندنفرين برعاملين جنگ وفسادمرگ بردشمنان فرهنگ،هنرومعارف درشهرفيروزكوه! بس است جنگ وكشتن جفادروطن به آشتي وصلح باخداهموطن به فرهنگ وصلح زنده آز اد گيست زجنگ وفسادمرگ وغم بردگيست به صلح هرچه خواهي بدست آوري به جنگ هرچه داري زدست ميدهي جنايت وجنگ وتجا وز بس است خيا نت فسا د و تعر ض بس است به ختمي فسادوخيا نت بر آيي به آزادي وصلح ود وستي درآي به آزاد گي عشق وشا ني وطن به مردانگي صلح ونامي وطن به هرنام وقوم عزت وشان تست به هررنگ وروي نامي افغان تست كنم زنده نامت به مردانگي تودرسي شهامت به من داده اي به تونازمت هستي ام اي وطن به قربا نيت ميد هم جا ن و تن به آ تش مسوزان كتا ب واثر توفرهنگ بياموزوصلح وهنر هنرزنده داراست به فردا رسيم زتعليم ودانش به همراه نديم حمايت ازپروسه آتش بس ومذاكره باطالبان: جنگ ظالمانه،بي هدف وويرانگرطي چندين دهه است كه توسط دشمنان صلح وامنيت ومافيايي جنگ قدرت درافغانستان جريان داردبه اثردوام جنگ وتجاوزمليونهاانسان اينوطن كشته،ملول ومعيوب شدندمليونهاانسان مهاجرآواره وبه كشورهاي جهان پناهنده وسرگردان شدند مليونهاانسان دربدر،بيجا،بيخانه ودرفقروتنگدستي قرارگرفتندوهمه چيزوداراي خودراازدست دادند مليونها ازاطفال وزنان ازتعليم وتربيه ناگزيروبدورماندندمليونهاانسان ازاطفال،زنان،جوانان،مردان به قاچاق، كشت،تجارت وتوليدموادمخدرروي اوردندومعتادگرديدندجنگ،اعتيادوفساداست كه جان مردم بي گناه افغا نستان راميگيردجنگ افروزان بيرحم،غيريمسئول ومافياي جنگ قدرت دردوطرف درگيربه نحوي بافساد و جنايت شامل گرديده وقدرت رابدست دارندوياگرداننده جنگهاي گروهي،تنظيمي،ترور،انتحار،فساد واعتياد درافغانسان ميباشند وازدوام جنگ قدرت،فساد،اعتياد،نقض حقوق بشروكشتاربيرحمانه مردم بيگناه افغانستان حاكميت مينمايندبه دوام قدرت شان است ازين حالت جنگ وفسادواعتيادسودميبرندوبراي دوام جنگ قدرت وويرانگري در افغانستان به كشورهاي متجاوزودشمنان ديرينه روي مييآورند.مردم خسته از جنگ وفسادجنگ افروزان باعلاقمندي ازين طرح آشتي ملي وتمديدآتش بس ميان دولت وطالبان حمايت مينما يندودرآرزوي تامين صلح وحاكميت قانون درافغانستان عاري ازجنگ،تجاوز،فسادوجنايات جنگي ميباشند. صلح نيكي وسعادت همدليست صلح پاكي وعبادت همرهيست صلح دوستي ومحبت درجهان صلح آشتي وعدالت هرمكان آنكه باصلح وعدالت زنده است اين جهان وزندگي راساخته است جنگ ويراني ومرگ است درجهان خانمانسوزاست جنگ درهرمكان صلح عزت وشر ف آزاده گيست صلح شجاعت ووقارفرخنده گيست صلح نيازي مردمي جنگزده است طفل وزن مها جر وآ واره است صلح نمادي وحدت ونيكي و عدل همت ومرد ا نگييست كارو عمل كودكان باصلح ودوستي اين شعار مردوزن ازجنگ وفسادبي قرار صلح نيكنامي به انسان داده است امن آرامي ببارآورده آورده است جنگ ويراني ومرگ است بيشمار فقرومحنت رنج ودرداست بيقرار صلح عزت وشجاعت است نديم درره ي صلح وعدالت مي رويم خاموشي دربرابرجنگ افروزان جرم وگناه است :جنگ هاي گروهي،تنظيمي وپارتي به اصطلاح جنگ قدرت عامل نابساماني عقب ماندگي مرگ وكشتارمردم بي گناه درغورميباشددوام جنگ هاي بي هدف تجاوززورگوي وفسادازچالش هائيست كه هرروزجان مردم بيگناه اطفال مصوم وزنان ناتوانراميگيرد تعصب وافراطيت بحدي نهاي خودرسيده است فرهنگ اتحادآشتي وصلح به دورنگي ونفاق تبديل گرديده است سركشي ازقانون وماجراجوي قدرت مندان معامله گرخطري بزرگي براي تامين صلح وامنيت و حاكميت قانون درفيروزكوه ميباشدكه اين پديده زشت جنگ وفسادتوسط زورآوران محلي وقوماندانان غيريمسئول كمافي السابق به قوت خودحاكميت قانون وعدالت اجتماعي رانقض وزيري پاي قدرت مندان جنگ افروزووهردم خيال مينمايدجنگ افروزان بااستفاده ازموقف وجنگ قدرت به هرطرف كه بادبه وزدچك ميزنندويابه اصطلاح مردم غورپله ترازورامي بينندكه به نفع كدام گروه ودسته مافياي جنگ وتروريزم است براي شان همه گروه هاي درگيرجنگ قدرت يكسان است هميشه به جنگ،ترور،قاچاق، موادمخدروفسادروي مي