آرشیف

2018-6-18

دوکتور ص. سعیدي

تحلیل های سیاسی اوپراتیفی و مطبوعات!

جگسو پَزل (Jigsaw puzzle) بازی و سرگرمی است که درآن بازی کننده قطعات کوچک تصویر بزرگ  را چنان پهلوی هم میگذارد که با گذاشتن دقیق‌ و بجای این قطعات خورد تصویر بزرگ، زمانی درست، روشن و اصلی تشکیل میشود که این قطعات خورد تصویر بزرگ به جای درست و مناسب آن گذاشته شوند. به این ترتیب تصویر تشکیل  شده، دقيق بودن و واضح  بودن آن مرتبط  به  ګذاشتن و یا عدم گذاشتن قطعات خورد تصویر بزرگ در جای مناسب و درست  میباشد. 
زمانی هم ما قصد و اراده دادن تصویر اصلی را داریم و زمانی هم از دادن تصویر درست ترس داریم و دیدن آنرا نمی خواهیم ویا تلاش داریم تصویر دیگر غیر واقعی بدهیم، چون تصویر درست به نفع ما نیست. 
حالت حق بگو اما به طرف ما، نیز بیشتر دیده شده. هست مواردیکه شهامت دیدن تصویر درست و اصلی را نداریم.  
مثلاً اگر تصویر بزرگ چهرهء انسان باشد و شناخت ما از چهرهء انسان ضعیف باشد و ما بینی را به جای گوش و گوش را بجای بینی  و دست را در جای پای و پای را در جای دست قرار دهیم، اولاً این جابجا کردن به صورت نادرست د رجای مناسب جور نمی اید و اگر احیاناً، بیاید هم به این طور تصویر تشکیل شده  تصویر درست نیست و یا اقلاً مغشوش است. 

بحث دو مفهوم فلسفی حقیقت و واقعیت نیز درین جاء بی ربط نه خواهد بود.  واقعیت دیدن چشمهء آب در حقیقت سراب به صورت عینی در خواست و دید ما تأثیر گذار است.  
ما حقیقت سراب را در مظهر چشمهء آب معصومانه میبینیم اما با دقت بیشتر و نزدیکترشدن  درمییابیم که در سرابیم. 
اګر واقعیت چندین رنګ پهلوی   هم از دید فاصلهء معین به رنگ دیگری در دید ما تبلور میکند، مسلم که این حقیقت تبلور در واقعیت تغیر وارد کرده نمی تواند. 
به هر صورت اگر مجتهد  اجتهاد میکند و به نیت صادق و پاک تلاش یافتن حق و واقعیت را   دارد و درین خواست خود صادق نیز هست و به حق هم رسید، دو ثواب دارد. یکی ثاب تلاش و دوم رسیدن به حق. اگر تلاش برحق هم داشت و حق را نه یافت،  بخاطر مجاهدت و نیت صادق یک ثواب دارد و آن اجر  تلاش صادقانه است. 
بر ساکت از بیان حق شیطان  گنگ اطلاق شده.  بر پيشتاز جامعه ، عالم و ملاء تنویر و رهنمای حق وجیبه و رسالت. 
انسان به اندازه توان مکلف است و آنچه خارج از توان است ، با داشتن نیت  پاک عمده و مهم است. 

ما زمانی تصویر درست از وضع داده میتوانیم که حقایق و واقعیت های آنطرف پرده و فاکت های درست و عینی را از معاملات سِری و علی، معاملا مشروع  در مطابقت به منافع ملی و غیره را داشته باشیم. در غیر آن به یک سلسله نتیجه ګیری های منطقی متوسل میشویم.
در مسایل جزایي ، قانون اجراأت جزایی، آن. شواهد و مستندات سند ثبوت ادعا و اتهام اند که اتهام را بلا تردید و مستقیم. ثابت بسازد. ګمان میکنم، ممکن است، شاید و امثال  آن اظهارات بدرد اثبات اتهام نمی خورند.  آما اگر شواهد و مستندات  پهلوی هم به نحوی گذاشته شوند که  نتیجهء  منطقی آن اثبات اتهام را موجب شود، همچو منطق و تسلسل  هم به حیث سند  اثباط جرم  و اتهام  عدالت پيش شده میتواند. 
مطابق قانون، عدالت و دیموکراسی ملت حق دارد ازمسایل و توافقاتیکه در مورد سرنوشت اش صورت میگیرد به موقع آگاهی داشته و در تصمیم گیری شریک باشد. 
بر تحلیل گران، پيشتازان جامعه و منورین است تا تحلیل ها و رهنمود های  عینی و منطقی،  را در خدمت ملت و جامعه قرار دهند و آنچه در دست دارند، منطقی و عینی در خدمت ملت و مُمِ د تصمیمگیری های شان  پيشکش کنند. این وجیبه است. 
ملت رفت و آمد های جانب افغانی را با جنرال بجوه،  جنرال سپاه دشمن ملت افغان یعنی استابلشمنت پاکستان میبیند، ملت سفرهای سران افغانی را  به پاکستان شاهد است.  
ملت وضع را در فاتا، مناطق پشتون و بلوچ، وضع را در امتداد خط دیورند، انفجاری و انتحاری در افغانستان و منطقه میبیند،
ملت افغان  از مذاکرات صلح خیر پشتیبانی میکند، اما صلح به هر قیمت را نمی پذیرد! 
ملت درین راستا  برحق تشویشهای دارند! 

لذا تحلیل گر ما وجیبه دارد، تا ادای رسالت کند، تحلیل بدهدو ملت را در انتخابش مساعدت  خیر کند. 
این وجیبه است و ملت را در انتخابش باید مساعدت کرد!
در تحلیل حتمی نیست  همیشه نیم خالی گیلاس را دید.  دیدن مشکل به صورت  عینی و دادن راه حل دقیقاً سفارش میشود. 
ما از تحلیل گران و خیراندیشان  پيشتاز خویش سپاسگذاریم و حاکمیت باید عوض تنبیه و سنگ اندازی در برابر شان، ایشان را با دادن مصونیت،  ارقام و فاکتها مساعدت کند! 

 و ما علینا الا البلاغ المبین
دوکتور صلاح الدین سعیدی 
۱۷/۶/۲۰۱۸