آرشیف

2014-12-12

ميراحمد حسيني

تحصیلات عالي

بعد ازشكست طالبان وورود نيروهاي خارجي درافغانستان وتشكيل حكومت مؤقت ،انتقالي، تصويب قانون اساسي وباالاخره رفتن مردم به پاي صندوق هاي راي وبوجود آمدن حكومت رياست جمهوري كه درراس آن حامد كرزي برگزيده شدانتظار ميرفت وضعيت زندگي مردم افغانستان تغير كرده وشعار انكشاف متوازن مطابق قانون اساسي درسراسر كشور تضمين وتطبيق شده ومردم از مزاياي آن استفاده نمايند كه درچنين فرصت افراد زياد ازپهلوي حكومت حكومت دارا ن  استفاده  نموده براي خود ومردم شان كار هاي درد بخور را انجام دادند كه نميتوان هيچ جريان را بجز غوري ها استثنا نمود .
بخاطرايجاد اداره سالم وشفاف قوانين تصويب ونشرشده وادارات نيز پا به عرصه وجود گذاشت كه ميتوان ازكميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملكي وبعض ادارات ديگر نام بردكه از اكثريت امتيازات تعيينات در ادارات مهم، مردم غور محروم بوده اند .
ازبدوي تاسيس حكومت كرزي الي اكنون شعار مردم غوراين بوده است كه ما نياز به زمينه اي داريم تا كدر علمي درغور تربيه شده كه درنتيجه بعداز كشيدن زحمات زياد توسط مردم ونماينده هاي مردم غور دروازه تحصيلاتي عالي بروي غوريها باز شد كه مردم غوراين موفقيت را بچشم قدر ديده واز ان استقبال نمودند .
 
مشكل كجا است؟
درتمام شرايط ،مقامات حكومتي به مردمي حق ميدهند كه بيدار باشند اما مردم غورچطور؟
آنچه كه  من برداشت دارم اين است كه ديگر اقوام ،مليت واحزاب براي مردم شان حساب شده وبا برنامه كار كرده ودرجهت تربيه كدرهاي علمي سخت درتلاش اند ودررهبري وجهت دهي مردم شان خوب موفق بوده تا جاي كه دولت از صداي مردم شان در هراس است اما اگرجانب غوررابررسي نمايم تا هنورموقف اصلي خودرا دراين كشورنتواسته ايم تعيين نمايم وحتي به  غوري ها به چشم حقارت ديده واين ملت بزرگ را بقول خودشان  به عنوان وارث نسل سلطان جنايت كار وجهان سوزميدانند وهميشه مانع رسيدن اين ملت به خوشبختي ها شده اند غافل ازاينكه دراين جوي كهنه شايد دوباره اب روان شده واين ملت بيدار شده وحق خودرا به هرذريعه كه شده از حلقوم اين سردمداران بگيرند .
وقتيكه بست هاي موسسه تحصلات عالي غور به اعلان گذاشته شد جناب اقاي فايق كه به درد ومشكلات مردم غور اگاه بود از طرف مردم غور به عنوان سرپرست اين موسسه پشنهادشد  تابتواند درجهت تهيه زمين تعميروجذب كمك ها ي مردمي براي اين موسسه تلاش نمايد اما متاسفانه مقامات وزارت تحصيلات عالي اين موضوع را تحمل كرده نتواسته وبخاطر امتياز گيري بهانه جوي نموده و موسسه تحصيلات عالي غور را مربوط پوهنتون هرات دانستند اما وقتيكه به مخالفت غوريها مواجه شدند پيشنهاد كردند كه موسسه تحصيلات عالي غور مربوط پوهنتون  باميان شود بدين معني كه از زير باران بلند شده وبه زير ناودان ايستادشويد واقعا مسخره است.
درغورمردان وجود ندارند كه بتوانند وارد عرصه علم ودانش شده وحتي تواناي عضو كدرعلمي شدن را ندارند چنانچه اين موضوع را ميتوان از سخنان ريس استخدام وزارت تحصلات عالي فهميد .
 
اصل موضوع كجا است ؟
چيزي را كه وزير صاحب تاكيد داشتند اين بود كه بايد يك نفر از باميان در راس اين موسسه قرار داشته وبه ولايت غور برود چيزي كه اصلا مردم غور از ان استقبال نخواهند كرد .
آنچه كه از تمام اين برنامه ها برداشت ميشود اين است كه احزاب اقوام مليت ها براي اينده شان بر نامه ريزي نموده وبراساس يك برنامه اي منظم وحساب شده كار كرده وپيش ميروند  كه اين موضوع راخورد وبزرگ شان وظيفه خود دانسته وهمديگررا ياري مينمايند اماغوري ها؟.
وقتيكه روي نياز ها مردم غور واهميت تحصيلات عالي همراه يك تعداد ازسناتوران ونماينده هاي ولايت غور صحبت كرديم وباعث شديم تا پاي ايشان را به تحصيلات عالي بكشانيم  تنها توانيستيم يك نفروكيل ويك نفرسناتوررامتقاعدساخته تا ايشان رفته ومشكلات غورواين موسسه اي تازه تشكيل را به وزارت تحصيلات عالي مطرحه نمايند .اما متاسفانه صداي حق خواهان كم بوده وراه بجاي نبرد .
من اميدوارم مردم غور بيدارشده درقبال قضاياي بي مسئوليت نبوده و بي سواد تربيه شدن اولادشان رادرپيشگاه خداوندج ومردم غور جرم نابخشدني دانسته ودرقبال برنامه هاي ديگران خودرا بخواب نزنند.
 
ميراحمد ((حسيني)) آگاه امور حقوقي
11 /دلو/ 1390 هــ ش