آرشیف

2016-11-28

afrotan3141

تحجرو خشونت بیماریی تاریک درآئنده روشن ملتها !

میگویند شخصی نزد یک دکتر روانشناس رفت و گفت ، آقای دکتر به دادم برس که هیچ چیزیادم نه می آید ، نه میدانم که کی هستم و نه میدانم که دیروز چه خورده ام ؟ دکتر روانشناس پرسید از چه وقت تا به حال این موضوع اتفاق افتاده است ، آن شخص بهت زده به دکتر نگاه می کرد و پرسید که آقای دکتر کدام موضوع ؟
 در یادداشت هفته قبل که زیر نام « مرثیه ای بر مرگ یک تمدن » از این قلم منتشر شد و در آن یادداشت خود بصورت کوتاهی برریشه ها وعوامل تأثیرگزارنهضت های چپ بررکود وعقب مانده گی عمومی و تاریخی جامعه ما مکث نموده و در آغاز بحیث یک مقدمه خاطر نشان ساخته بودم که : . چنانچه به گذشته ء تاریخی یک قرن قبل سرزمین ما افغانستان اگر نظر کوتاهی باندازیم دردورترین  دهات و روستا های کشورما نشانه ها و مظاهرروشنی  ازتمدن وتحمل همراه با  پیشرفت به چشم می خورد. تربیون های شهرنیزکه درپارک معروف زرنگار قرار داشتند  شاهد داغ ترین انتقادت توام با ارائیه و نمائیش نسخه های گوناگون و راه حل های متفاوت به عنوان نقشه راه آزادی و پیشرفت جامعه ما بودند .  و قرار بود در بخش دیگری ازآن یادداشت چنانچه وعده داده بودم که این مبحث به روی دیگری از همین سکه یعنی به نهضت های اشاره خواهم نمود که مدعی اسلام ناب محمدی(ص) و عدالت اجتماعی بوده اما کارنامه هایشان هیچگاه درراستای عقب نگهداشتن جامعه و کشور کمتر از همکاران کمونیست شان نبودند اشاره خواهم نمود چنانچه آگاهی دارید بروز دوشنبه اول قوس ۱۳۹۵ برخی ازجلیقه پوشان و زنگیان مست  که بنام خدا از مخلوق خدا انتقام میگیرند وارد مسجد باقرالعلوم کابل شدند و چندین تن از بی گناهان را به جرم  داشتن یک باور مذهبی مخالف  به شهادت رساندند و چندین تن  دیگری نیزجراحت برداشت .
 

ادامه مطلب در اینجا