آرشیف

2016-10-3

گل رحمان فراز

تجلیل از یازده سالگی جام غور!

تجلیل از یازده سالگی جام غور!

جای بسا مسرت و افتخار است که از نیکوداشت و تجلیل یازدهمین سال فعالیت سایت وزین جام غور سخن به زبان می آورم و این روز خجسته را برای کلیه شایقین معرفت، تعلیم، پرورش و تربیه فرخنده باد عرض می دارم. 
فعالیت های سایت وزین جام غور که در پرتو موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معلوماتی، اسلامی و آموزشی می درخشد و در قالب نمایه های فضای مجازی افتخار انعکاس صدایی حقیقی و واقعیت گرا، برون داد گزارش  های بی طرفانه، حفظ بی طرفی، تابش و درخشش فعالیت شخصیت های فراموش شده و تاریخ ساز، بنگاه معلومات سرنوشت ساز و چتر همدیگر خواهی و هم پذیری را دارد که هیچ کس نمی تواند از این حقیقت مسلم و انکار نا پذیر چشم پوشی نماید.
حدوداً پنج سال می شود که سرنوشت تعلیمی من با تار و پود این سایت مؤثر و ذهنیت ساز گره خورده که بدون شک، گسستن این تار به قیمت دادن جان و از دست دادن معنویات تمام خواهد شد، ویژگی بارز سایت وزین جام غور را نشر و پخش اخبار بی طرفانه، عدم جهت گیری و سمت گرایی، عبور از مرز قومیت و قوم گرایی، هم پذیری و ایجاد اتحاد و وحدت شکل می دهد که بدون شک به شکوفا شدن هر چه بیشتر این سایت کمک کرده و می نماید.
این سایت توسط حاجی صاحب عبدالقدیر اعلم – یگانه مجاهد تفنگ دار و قلم بدست تأسیس گردیده که جنتب اعلم در غور به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی احترام زیاد قایل شده بود و بر این امورات تلاش های بی دریغ انجام داده است و حالا توسط پسر توانا و با درایت شان جناب عبدالقادر اعلم مدیریت می گردد. 
تلاش های جناب حمیدالله ژواک – مسئول گزارشات ولایت غور سایت جام غور در راستای پخش و نشر اطلاعات، گزارش ها، اخبار روزمره، انعکاس مشکلات مردم و آگاهی دهی مجازی مسئولین از وضعیت موجود شهروندان شهر فیروزکوه و باشندگان ولایت غور هم قابل فراموشی نیست و نیاز به تقدیر است! 
از بدو تأسیس مؤسسه جام غور، این مؤسسه تنها به فعالیت های فوق اطلاع رسانی اکتفا نکرد و از این خاطر شاخه دیگری را زیر چتر همین نام (مؤسسه خیریه جام غور) برای ارایه خدمات و تهیه اسباب برای دفاتر نشریه ها و نهاد های فرهنگی و سازمان های دیگر تأسیس نمود که امروزه از برکت همان فعالیت ها و امداد رسانی های مجانی و بلا عوض، دفاتر خیلی از نشریه های از کمبودات وسایل مورد نیاز بی غم اند و مشکلات شان تا جایی مرفوع گردیده است.
من تا حالا این طور عاشقی را تجربه نکرده ام، به کنجکاوی با سایت جام آشنا شدم، خیره خیره مطالب را نگاه کردم، طرز مدیریت اش را به آزمایش گرفتم، نسبت به وی مشکوک بودم، شک ام بر طرف شد، علاقه ام دو چند و عاشق معنويات اش گردیدم که با این رسم عاشقی بالندگي و سر فرازی می بینم.
در طول مدت پنج سال، عادت کرده ام و مسئولیت خویش می پندارم تا حد اقل هفته یک مطلب (حتی بیشتر از یک مطلب) به این سایت غنی و معتبر بفرستم و دیگران را نیز تشویق نمایم تا برای بارور شدن نمایه سایت جام غور و وزین شدن معنوی صفحات اش مطالب بنویسند، بفرستند و بر غنامندی فکری سهیم شوند تا باشد که جهالت و تاریکی در سرزمین هوشمندان و روشن انديشان حکمرانی ننماید.
ما زاده غوریم و بر صفحات زرین تاریخ برای انعکاس شخصیت و فعالیت های اجداد مان فخر می ورزیم، از این خاطر مسئولیت خویش می دانیم تا در پرتو فعالیت های جام غور به احیای مجدد رسم فراموش شده و افتخار از یاد رفته بیشتر از پیش بکوشیم، تلاش به خرچ دهیم و به آرزوی دیرینه و همیشگی برسیم که فکر نکنم کار دشوار و غیر قابل امکان باشد.
روند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سایت وزین جام غور تنها به موارد متذکره فوق خلاصه نمی شود، بلکه ایده کلی و خط مش اصلی فعالیت های هدیت مدیره و مرام نامه ویب سایت وزین جام غور را همدلی و هم گرایی شکل می دهد که خوش بختانه در این اقدام بی پیشنه اش حایز اهمیت و شایسته افتخارات گردیده اند که همگان شاهد حال اند.
بار دیگر، بجا می دانم تا از تلاش های همه جانبه، فعالیت های بی پیشینه، ایده های آینده ساز، افکار انديشمندانه و ایثار فراموش ناشدنی دست اندرکاران ویب سایت وزین جام غور سپاسگزاری نمایم و بخاطر این زحمات شان از خداوند متعال استدعای برآورده شدن سهولت های مورد نیاز، توان خستگی ناپذیر و اراده مستحکم برای انجام امور محوله نمایم.

با مهر
گل رحمان فراز