آرشیف

2015-1-22

a.q.ghafory

تجلیل از دوازدهمین سالروز قهرمان ملی کشور از ســـوی کتابخانه “شهید” احمد شاه مسعود

 

 

امروز(18-6-1392) اداره کتاب خانه شهید احمد شاه مسعود در ولایت غورباحضور صدهاتن از باشنده های این ولایت ازدوازهمین سالروزشهادت قهرمان ملی کشور"احمدشاه مسعود" در سالون کنفرانس های مقام ولایت تجلیل به عمل آورد.
این محفل یاد بود شهدای افغانستان که باحضوری صدها تن ازجوانان، نوجوانان وکارمندان ادارات دولتی برگزارشد، دست آورد های امروز را نتیجه مبارزات صادقا نه احمد شاه مسعود و هم سنگرانش دربرابرمتجاوزین عنوان نمودند.
عبدلقدیر غفوری عضو کتاب خانه شهید احمد شاه مسعود به نماینده گی ازکتاب خانه شهید مسعود این روزرا یک روزتاریخی درافغانستان خواندوگفت: نبود کارنامه های قهرمان ملی کشوربه هیچ وجه قا بل انکارنبوده وبه گونه همیشه گی درتارخ جهان باقی خواهدماند.
هم چنان غفوری گفت: صلح، آزادی ووحدت ملی ازآرمان های شهدا بوده واین وظیفه تمام مردم افغانستان وجوانان است تابرای رسیدن به این آرمان شهدا ازهیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
ازسوی دیگرسخرانان به نوبه خویش درمتن های مقالات وترانه ها ی خود ازمردم افغانستان ومخصوصا ولایت غورخواهان پایان جنگ وخشونت دراین ولایت شدند .

 

تجلیل از دوازدهمین سالروز قهرمان ملی کشور از سوی کتابخانه "شهید" احمدشاه مسعود

 

تجلیل از دوازدهمین سالروز قهرمان ملی کشور از سوی کتابخانه "شهید" احمدشاه مسعود

 

تجلیل از دوازدهمین سالروز قهرمان ملی کشور از سوی کتابخانه "شهید" احمدشاه مسعود

 

تجلیل از دوازدهمین سالروز قهرمان ملی کشور از سوی کتابخانه "شهید" احمدشاه مسعود