آرشیف

2016-7-3

الحاج امین الدین سعـیـدی

تجدید فاتحه در ایام عید

با تاسف باید گفت که در کشورعزیز ما  افغانستان عادت براین است که در روز عید به خانه  دوستان که اقارب شان فوت کرده بنام عید اول ، تشریف می برند به تجدید فا تحه می پردازند وبدین ترتیب روز شادی وخوشحالی خود وفامیل متوفی را بار دیگر به غم واندوه مبدل می سازند .
این اعمال بر خلاف سنت نبوی صلی الله علیه وسلم و اصحاب رضی الله عنهم است و ثابت نشده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم یا اصحاب ایشان در روز عید به خانواده ی میت سرزده باشند  و از آنها دلجویی کنند ویا هم یکبار دیگر به تجدید  فاتحه پرداخته باشند ، ولی نباید فراموش کرد که صله رحمی عطوفت  و دید وبازدید در ایام عید امری نیکو و پسندیده است، اما رفتن به خانواده ی میت به نیت تسلیت مجدد به آنها و خواندن فاتحه از جمله بدعتی در دین مقدس اسلام میباشد .
خطاب ما به همچو اشخاص اینست که :
انجام این عمل هیچ تاییدی در شرع نداشته واین عمل خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلاف روش خلفای راشدین و سلف صالح میباشد ، باید دست از تداوم این عادت برداشت ، وبا تمام فهم اسلامی موضوع را با سایر دوستان نیز توضیح وتشریح نمود .
در حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم با تمام صراحت آمده است :«من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو ردّ». متفق علیه «هر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست ، مردود است واز او پذیرفته نمی شود.
ودر روایتی دیگری آمده :«من عملَ عملاً لیس علیه أمرنا فهو ردّ». «هرکس کاری کند که مطابق دین و سنت ما نباشد ،مردود است».
زیات قبور در ایام عید :
هکذا با تاسف باید گفت که در کشورما تعدادی از فامیل ها در ایام عید ( عید فطر وعید اضحی ) عادت دارند که یک روز  خویش را برای  رفتن برای زیارت قبر اقارب خویش اختصاص میدهند وزنان ومردان صبح وقت به قبرستان میروند .
در این هیچ جای شک نیست که زیارت قبوربخصوص اقارب امر مستحب در دین مقدس اسلام میباشد،  زیرا رفتن به قبرستان موجب یادآوری آخرت می شود. ولی موضوع بحث ما رفتن به قبرستان در ایام عید میباشد ، در سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم به اثبات نرسیده است که رسول الله  صلی الله علیه وسلم در مورد زیارت قبور در روز عید توصیه بخصوصی نموده باشد ، و این درحالی است که بعضی از مردم رفتن به زیارت قبردر ایام عید ( عید فطر وعید اضحی )  در این دو روز را بر خود الزامی کرده و احیانا معتقد به فضیلت برای آن نیز میباشند در حالیکه تخصیص کردن روز عید جهت رفتن به زیارت قبرستان، نیاز به نصی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارد که چنین دستوری در شرع اسلامی وارد نشده است.
از جانب دیگر ایام عید ، روز های خوشی ، روزهای سرور وشادی میباشد ، که بطور یقین ه رفتن به قبرستان با این مقصود تناقض دارد.

نوشته: الحاج امین الدین سعیدی – سعید افغانی