آرشیف

2018-4-28

تجارب انتخابات وپیآمد های آن

درطی سال های اخیرمردم افغانستان به فرهنگ وترویج پروسه  آنتخابات کم وکان آشنا شده وعادت کردند .با سپری نمودن وتجربه سه دوره انتخابات ریاست جمهوری ودو دوره انتخابات پارالمانی باید مردم  این  باورمندی را  پیداء میکرد که شرکت درانتخابات به مثابه یک پروسه ناب ملی وسیاسی میتواند به سرنوشت کشورومردم ما رقم بزند  وحقوق حقه هرشهروندازطریق مشارکت درانتخابات مسیرشده میتواند . ولی متاسفانه نسبت به عمل کرد نادرست  دست اندرکاران سیاست وانتخابات این پروسه ها چه انتخابات ریاست جمهوری وچه پارالمانی نه تنها که پیآمد مثبت نداشت بلکه آنقدرمنفی ، زشت وناگوار تمام شد که هویت سیاسی وجغرافیائی افغانستان را به چالش کشید. ازقبیل تقلب های گسترده وجهل کاری های سازمان یافته درسطوع مختلف وابعاد وسیع انجام شد که نتایج  انتخابات زیرسوال برد و حلقات معین بیرونی وداخلی بخاطر بقایشان  درقدرت وحاکمیت  تلا ش نمودند انتخابات این پروسه ملی را بادرنظرداشت وابستگی های قومی ،زبانی وتنظیمی سازماندهی کرده ومردم را باگرایش های قومی وزبانی سهیم بسازند تا هویت ملی وسیاسی کشور مان رادربردجهانی ومنطقوی مورد سوال قراربدهند.
اکنون که درآستانه آغازپروسه سومین دورانتخابات شورای ملی قرارداریم مردم افغانستان باتجارب تلخ ازانتخابات گذشته درپروسه نام نویسی واجدین شرایط رای دهی جهت رفتن به پای صندوق های  رای درانتخابات آینده علرغم تلاشها ی دولت برعلاوه عدم علاقه مندی به آینده پرسشهای را نیزمطرح مینمایند که نتایج انتخا بات گذشته وبرنده گان انتخابات چه تغیرات دربخش تامین امیت ، حاکمیت قانون ، بهبود وضعیت اقتصادی مردم بوجود آوردند که انتخابات پیشرومعجزه خلق نموده  حماسه آفریتی کند پرسشهای مطروحه ازجانب مردم وعدم شرکت درپروسه ثبت نام نشاندهنده این واقعیت است که مردم درمجموع ازوضعیت موجود  به تنگ آمده به آینده خوشبین نبوده و باورمندی شان نسبت به رهبران سیاسی کم شده است
به عقیده  من سیاست مداران وبازیگران عرصه سیاست بجای قوم گرائی منافع ملی درنظرگرفته درامرملت سازی ومردم سازی تلاش میکردند تا کشورومردم رابحران کشیده بسوی یک انتخابات آزاد ، شفاف  وقابل قبول برای طرفها درگیر پیش میرفتیم همین حالا هم بی تفاوت بودن وعدم حضور وشرکت مادرپروسه ثبت نام جهت حرکت بسوی انتخابات بعدی فیصله درست به جای نیست.
 لذا شرکت درانتخابات به مثابه یک وجیببه ملی  باید سهم بگیریم افراد شایسته انتخاب کنیم تا آنها کشورازبحران بکشند درغیرآن بحیث عناصرباطل درچامعه فرصت برای دشمنان وطن مساعدگردیده به سرنوشت کشورومردم بازیم میکنیم