آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

تثبیت اولویت ها در شعار های انتخاباتی

نچه درین روز ها بیشتر از هر چیزی جلب توجه میکند شعار های انتخاباتی کاندیدان محترم ریاست جمهوری افغانستان است که مانند تابلوی زندگی ونماد ارزش ها در رسانه های صوتی وتصویری جلوه نمائی دارد.شعار ها با التبع انعکاس نیاز ها فردی واجتماعی شهروندان کشور و در مجموع به نیاز وآرمان ملی تبدیل میشوند تا بتوانند توجه مردم را بخود جلب کنند مانند امنیت وثبات،.صلح وآرامش، حاکمیت قانون، عدالت ورفاه اجتماعی، توسعه وسازندگی،سیاست معتدل وهمگرائی ، تعلیم وتربیه ودفاع از دموکراسی وحقوق بشر وغیره.تردید وجود ندارد که سردادن شعار های فوق که جزء نیاز های أ صلی انسانها بحساب میاید خیلی اسان است.اما پیچیدگی واشکال که وجود دارد تشخیص اولویتها ست واینکه کدام یکی ازین ارزش ها من حیث گزینه اولی وبهتر چتر وسقف مطمئن تر جهت بالندگی سائر ارزش هاست /
امنیت یعنی چه?: فکر میکنم ساده ترین مفهوم امنیت رهائی از نگرانی باشد در تمام میدان ها وعرصه های زندگی أعم از احساس وفکر درونی افراد تا مسائل وتعامل اجتماعات ودولتها خواه محسوس وفزیکی باشد ویا هم یا با احساس وعواطف انسانها پیوند داشته باشد م مانند امنیت اجتماعی که در جهان مدرن بیشتر از مفهوم سیاسی نظامی که در سیمائی سلاح ونیرو امنیتی ومحکمه متجلی بود ه حالا مؤلفه های چون سازه های دموکرات ومدنی ،مدیریت سالم واقتصاد قوی وفرهنگ پیشرفته که امنيت ملي را پايدارتر، كم هزينه‌تر و بالند میسازد.

أهمیت امنیت: فکر میکنم أهمیت امنيت براي تمام نظام‌هاي سياسي و شهروندان قبل از طرح مسئله حاکمیت قانون، وعدالت وتوسعه ورفاه از مهم‌ترين و با اولويت‌ترين مسائل به شمار مي‌آيد.امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است و در نهايت برآيند وکلید سازگاري ين اجزاي مختلف نظام اجتماعي سیاسی است که در شعار های انتخاباتی هر یکی از کاندیدان محترم تبلور یافته است چه منهای امنیت هیچ یکی از شعار ها در عالم هستی قد نخواهد افراشت.مثلا میگوئیم حاکمیت قانون عدالت اجتماعی را تضمین میکند وچشمه سار عدالت اجتماعی شوره زار وحدت ملی را سبز میسازد.خوب اگر امنیت نباشد قانون را چگونه تطبیق میکنید؟اگر امنیت نباشد سنگ بناء توسعه واقتصاد هر روز طعمه آتش میگردد .حاکمیت قانون ضا من أصلی عدالت اجتماعیست که با نبود امنیت چانس برای حضور ندارد به همین تر تیب رفاه اجتماعی در گرو توسعه اقتصادی ورشد فرهنگی است که با نبود امنیت این دو ارزش نیز محل برای إعذاب ندارد. با نبود امنیت نه تنها شیرازه روابط اجتماع بر هم میخورد که رابطه خدا وبندگانش نیز ضعیف خواهد بود نماز ناقص خوف جای طمانینه وخشوع وحضور قلب را میگیرد..
بي‌ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكان‌پذير نخواهد بود. 
امنیت ورفع تهدیدات امنیتی : امنیت آن نیست که جنگ وتهدید فزیکی از بین بر داشته شود بلکه بر داشتن احساس نا امنی از روح روان جامعه با ابزار ووسائل غیر حربی نیز از مهمترین نیاز ها ی افراد جامعه ا ست.به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت هم دارد و در اين ميان مهم‌تر از امنيت، موضوع احساس امنيت است. در جامعۀ که امنيت از رهگذر حضور چشمگیر نیرو های امنیتی وجود دارد باز هم فرد احساس امنیت نکند ،مثلا إحتمال تهدید آزادی های فردی واجتماعی در محیط زندگی ویا، احتمال شیوع قحطی وتنگدستی وانواع امراض.درست است که صحبت از نا امنی ذهن مارا بسوی سلاح ونیرو امنیتی میکشاند اما در جهان امروز مردم بیشتر از مؤلفه های رفاه اجتماعی یعنی امنیت کار، در آمد ، صحت ومحیط زیست نگران اند که باید برای شان محدودیت وجود نداشته باشد والا احساس تهدید امنیت وجود دارد. لذا تنها خاموشی صفیر گلوله توپ وتفنگ امنیت نیست بلکه رفاه اجتماعی هم به امنیت پیوند دارد آنجا که خداوند ج میفر ماید( فلیعبدوا رب هذالبیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

اولویت: سوال اینجاست که کدام یکی از سازه ها وارزش های مندرج در شعار های کاندیدان حق اولویت دارد وبر سائر شاخصه اثر بیشتر میگذارد.تاثيرپذيري امنيت از اقتصاد، فرهنگ و ورفاه اجتماعی انکار نا پذیر است اما تأثر گزاری امنیت بر همه شاخصه‌ها وشعار من حیث سقف مطمئن وفرش هموار مهمتر واساسی تر است. توسعه، به اين فرايند نقش بنيادين داده است. نظريه‌پردازان «رفاه» طرفداران حاکميت ارزش‌هاي معنوي و آناني که بر توسعه سياسي و يا اقتصادي تاکيد دارند، همگي امنيت را عامل اصلي توسعه اجتماعي برشمرده‌اند و آن را مقدمه ومکمل تمام شاخص‌ها مي‌دانند و به.

وقتي احساس امنيت در جامعه نباشد، تعلق به ارزش‌هاي اجتماعي اعم از مادي و معنوي اعتماد، همبستگي، انسجام، اخلاق، صداقت و يگانگي دچار خدشه مي‌گردد. در دنياي کنوني همه علوم چه پايه و چه انساني مي‌کوشند تامين و رفاه اجتماعي را در جامعه بالا ببرند زيرا اعتقاد بر اين است که رفاه با تامين امنيت معنا دارد .
امنیت در افغانستان چگونه تأمین میشود؟پاسخ این سوال از رهگذر رویکرد عملی خیلی پیچیده ومشکل واز رهگذر عاطفی وباور های بومی که بگوئیم ما همه افغان ومسلمان هستیم خیلی ساده به نظر می رسد.اما حقیقت این است که طرح فورمول صلح وتطبیق آن در افغانستان خیلی دشوار است ومن آنچه را می دانم بخورد دوستان میدهیم.
از آنجائیکه امنیت نیاز اولی وبستر تطبیق تمام خواستها وارزش های است که درین روز ها در شعار های انتخاباتی کاندیدان متجلی است باید جهت رسیدن به آن از چندین مسیر هم آهنگ حرکت کرد.چون امنیت با جنگ وزدن وکشتن تأمین نمیشود وتأمین امنیت ملی تنها وظیفه نیرو های امنیتی هم نیست برای کمال ارزش های ملی مشارکت ملی شرط است یعنی تمام احاد کشور به سهم خویش در جهت اعاده ثبات وامنیت در کشور هم آهنگ سهم بگیرند.

1- امنیت با بر داشتن عناصر مخالف امنیت ومنافع ملی تأمین میگردد. واین کار ساده نیست مگر اینکه تمام اتباع کشور با انگیزه از منافع ملی دفاع وبا خائنین ملی مبارزه کنند لذا اول امنیت ملی تعریف شود دوم منافع منافع ملی مشخص گردد سوم دشمنان منافع ملی بنام خا نین ملی معرفی گردند وجزائی خائن ملی در قوانین جزائی کشور پیشبینی شده باشد.نه اینکه مجرم عادی وخائن ملی در یک محکمه مطابق یک ماده محاکمه شوند.
2- در افغانستان باید به مردم فهمانده شود که چه کسی وچرا با دولت می جنگد ؟افغانهای مخالف نظام سیاسی کشور ویا استخبارات کشور های همسایه ؟ اگر افغان اند چه میخواهند؟ کل نظام ویامشارکت؟ سپردن کل نظام برای یک گروه ممکن نیست لذا بخاطر سر کوبی این اندیشه باید تمام مردم یکصدا بسیج شوند .امادر جهت مشارکت برای هر مخالفی فرصت داده شود حزب سیاسی خودرا رسمی سازد ودر انتخابات شرکت ورزد واما تقسیم قدرت بدون انتخابات با روح وجوهر قانون اساسی در تضاد است.
3- نمونه مشخص ساختن منافع ودادرائی ملی : در کشور جاده ها ،پل ها ،مکاتب شفاخانه ها ،، تعمیر ها وتأسیسات دولتی سر مایه های ملی اند هرکس به قصد خراب کردن وآتش زدن تأسیسات فوق اقدام کند خائن ملی ومطابق قانون خائنین ملی محاکمه شود.حال فرق نمیکند این شخص نکتائی دارد ،چپن دارد ویا ریش ودستار نامش خائن ملیست نه طالب ویا تکنوکرات ،مجاهد وخلقی وغیره. به همین تر تیب کسیکه بالای مردم راکت کور پر تاب میکند مردم عام را بدون هدف بقصد اخلال امنیت ملی به قتل میرساند خا ئن ملیست ومطابق قوانین خاص در محکمه خاص محاکمه شود.اینها به امنیت کمک میکند.
4- روح امنیت در توسعه ملی:إعمار مکا تب وجاده ها باید با داشتن ضمانت چند ساله صورت گیرد ومردم محل در تأمین بودجه وگرفتن امتیازات مکتب سهم داشته باشند طوریکه در حفاظت ونگهداری احساس مسئولیت کنند.منظور این است که علاوه از نیرو های امنیتی ، مردم، قوانین و اقتصاد در جهت توسعه همه در جهت حفظ ثبات وتأمین امنیت نقش داشته باشند.
5- صلح با مخالفین: ما باید مخالفین خودرا مشخص کنیم که خارجی اند ویا داخلی واینکه مخالفت ودشمنی بر سر چیست؟ اگر ما مخالف را برادر نا راض بگوئیم واو مارا کافر وجنگ را جهاد بگوید امکان قدم گذاشتن در خانه صلح وسازش از کدام دریچه ممکن است؟ واگر داخلی اند وهردو طرف مسلمان اند قرآن در زمینه صلح بین دو طائفه مسلمان آیات روشنی دارد که (اگر دو طائفه مسلمان با هم مقاتله میکنند باید ایشان را به صلح فرا خوانید هر طرفی که به صلح تن ندهد یاغی است وهمه مسلمانان مکلف اند یاغی را بحدی بکوبندتا به حکم خدا که صلح است تسلیم شود.)اما مخالفین حکومت افغانستان گاهی هم از صلح حمایت نکرده اند.لذا در حق این گروه مفهوم ومحتوای پروگراف سه بیشتر صدق میکند.

اگر امنیت‌ را مهمترین‌ کارکرد و خدمت‌ دولت‌ ها بدانیم‌، امنیت‌ ملی‌بزرگترین‌ دغدغه‌ هر نظام‌ سیاسی‌ است‌ که‌ با عناصر ایدئولوژیک‌ و فرهنگی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌پیوند خورده‌ است‌. ایدئولوژی‌ رسمی‌ و قانونی‌ در افغانستان برآمده‌ از فرهنگ‌ وارزشهای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ بطور طبیعی‌ بیش‌ از هر جایی‌، در مادۀ دوم قانون‌ اساسی‌ در حکم‌ سنگ‌ بنای‌نهادها و تأسیسات‌ سیاسی‌ تجلی‌ و تبلور یافته‌ است‌ لذا هر مخالف داخلی که از حکم آیات قرآن وآموزه های دینی سر پیچی کند باید سر کوب شود.نام ولباس باعث برائتش از خشم نلت وحکم قانون نشود.

 

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0224_09022014_alam.htm#.VIoKZjGG9TQ