آرشیف

2014-12-28

حسن شاه فروغ

تبـــــــــــــــــــــــــــارک

 

این سروده به استقبال یکی سروده های فیسبوک نذیرجان (ظفر) که خداوند همیشه ظفرشامل حال و شعرش باشد بپیشواز سال نو سروده شد

 

 

گشتی فروغِ رهِ من ای ظفر
تاکه به فیسبوک شدهٔ همسفر

درسُخن و شعر رفیقم شدی
مونس دل گشته شفیقم شدی

گوشهٔ دل دلرا بگفرفته بشیر
شاعرِ آرسته ای بی نظیر

چشم بشعروسُخنش دوختم
سبکِ نوینی ز وی آموختم

خویش به بحرِ سُخن انداختم
جوهرِ خود را به سخن یافتم

خاتمِ خود را بنمودم نگین
سجدهٔ شُکرانه زدم برزمین

فضلِ خداوند سرِ برناو پیر
فضلِ خدا دادهٔ غور بینظیر

پُخته بوَد هرسُخن وهرکلام
مؤجزه آسا بسراید مُدام

درهمه جا بلبلِ شیرین سُخن
زیبِ چمن بوده و ازانجمن

باسُخن وشعرهمه زنده باد
دردلِ تاریخ خروشنده باد

شعرِ نوِ جمله بوَد پُرفروغ
درقلم هریکی خواهم نبوغ

برهمه دوستان سلامم هزار
گر نبوَد اسمِ وی اندر قطار

جای همه دردل وجانِ منست
نام همه وردِ زبانِ منست

آنچه ظفرگفته نخواهم که گفت
تا که ندُزدم سُخنش را به مُفت

راهی فیسبوک شوم بار بار
گاه توان برده ز من گه قرار

شکوه نماید همه خویش و تبار
صفحهٔ فیسبوکِ مرا هم برآر

هریکی گوید که دوایی شده
غرب زده بیچاره هوایی شده

برهمه نا کرده، نِگه فیسبوک
جایِ مزاح بوده، فکاهی وجوک

آدمِ بیکاری چو من را رفیق
هرچه همی خواهی بیابی دقیق

سالِ نوِ خویش، تبارک بگیر
خوردنی ها را همه چارک بگیر

برسرِ میز چیده قطارک بگیر
هرچه فروغ گفته مبارک بگیر

باز مُبارک بهمه سالِ نو
نوشکِ جانِ همه، سبزی پلو

31/12/2013

سالِ نوِ را بهمه دوستان وهموطنانم درهرکجایی ازین کرهٔ خاکی که قرار دارند تبریک گفته صحت وسلامت برای فردفردشان آرزومندم باحترام ـ فروغ