آرشیف

2015-11-15

عبدالغفور غوری

تبـســـم

تبسم

ا ین غـصـه  و غـم ا ست ؛ طـبـل و  نغـا ره نیست
ا ین شـو رو ما تم ا ست ؛ جـشـن هـز ا ره نیـست

ا ین شـیـو  ن و فـر یا د شهــیـد  ا ن کـر بـلا ست
گـو یی  مُحــر م  ا سـت ؛ سـیـل  و نـظـا ره نیست

خـشکـیـد ه  ( تـبسـم )  بـه  لـب خـلـق ا ین و طـن
چشمها به خو ن نم ا ست؛ یک راه و چا ره نیست

( کِـفـا ل خـز ر ) گـشـتـه ا یـم و صـیـد  مـیشو یـم
کـشـتـا  ر پـیـهـم  ا ســت ؛ ا مـا  کـفـا ره نـیـسـت

توهـیـن  به عذ ا د ا ر م مکن شیخ قـو م فـرو ش
ا ینها چو همد م ا سـت ؛ و لکرد ؛ آ و ا ره نیست

ا ی کـا خ نشـیـنـا ن سـتـم  ؛ تـفـر قـه ؛ تـبـعـیـض
ا ین لشکرما ؛ تا جک و پشتو ن ؛ هـز ا ره نیست

بـشنـو صـد  ا ی مـلـت و ا ین نـسل  پـر خـر و ش
ا قـو ا م  بـا هـم ا سـت ؛ پـا ر چـه و  پا ره  نیست

ا یـنجـا صـد ا ی و حـد  ت و هـمـبـستگی  مـا ست
عـا لی مـنـظـم ا سـت ؛ خـشـم و خـسـا  ر ه  نیست

(غوری) بگو به تا جـرا ن سمت ؛ ز با ن و قـو م
ا ین جـر قه ا عـظـم ا سـت ؛ ا ما شـر ا ره  نیست

هلند
15.11.2015
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)