آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

تبعیض !

شـاه اگـرعـادل بـود ,کـشـور گـلسـتـان میشود
در فـضــای عـدل مـلـت شـاد و خـنـدان میشود

بـا مسـاوات وعـــدالــت صـلـح آیــد در قــفـــا
بـا دو رنـگی مـلـت از مـیـهـن گـریزان میشود

قــوم را گـر بــرتـری دادنـد از قـــوم دیـگـــــر
مـلـک از تـبـعـیض مـلت سخت ویران میشود

تا رسیدن در رهی مقصود فرصت اندک است
ورنـه مـیـهـن بـیـشـتـر ز اروپـریـشان میــشود

هـمـوطـن ایـن مـلک دارد چـشـم امـیـدی بـه تـو
حـفـظ کشــور فرض جمله نسل افغــان مـیشــود

تـیـغ وحــدت کــور مـیســازد ادوی ایـــن وطــن
قـلـع و قـمـع ایـن عـمـل بـاعـهـد وپیمـان میشود

خـاکـسـارافــتـاده اسـت دامـان مـیـهـن سـالـهــا
سـبـز، کـی ازکین ونفرت دشت ودامـان میشـود

زیـــر چــتــر اتـفــاق و ســایـــــه آزاده گــــــــی
کـشـور مــا سـبـزتــر از باغ و بـستـان میشـود

سـعـی مـیـخـواهـد(عزیزه) کـار زار این وطــن
گــرشـود آبـاد, وانـگـه دل شـگـوفــان مـیـشــود

 

 7/6/2012