آرشیف

2015-1-19

عصمت رسا

تبصره کوتاه پيرامون نبشته محترم سيستاني تحت عنوان بدا بحال پشنونها و هزاره ها، اگر داکتر عبدالله برنده انتخابات شود!

چندي قبل در ميان مقالات منتشره در پورتال افغان جرمن انلاين ،  نبشته محترم سيستاني تحت عنوان بدا بحال پشنونها و هزاره ها، اگر داکتر عبدالله برنده انتخابات شود! توجه ام را بخود جلب نمود .اين نبشته، مشکل و طرز ديد سياسي محترم سيستاني را که کانديدان انتخابات رياست جمهوري را عمدتا از زاويه تعصبات قومي و مليتي مورد مطالعه قرار داده اند؛ نمايان ساخت . بدين ارتباط لازم ميدانم که توجه محترم شان را به نکات ذيل جلب نمايم:

" بردنده ء "انتخابات رياست جمهوري افغا نستان به هر مليت، قوم و مذهب که تعلق داشته باشد، به هر لسان که تکلم نمايد و به هر تنظيم و حلقه سياسي که مربوط باشد، بايست در چوکات پلان استراتژيک ايالات متحده امريکا و متحدين اش در افغانستان عمل نمايد؛ زيرا اين انتخابات در حالي برگزار ميگردد که افغانستان در زير سلطه ء  قواي ناتو و قطعات نظامي ايالات متحده امريکا قرار داشته، ده ها سازمان استخباراتي خارجي در افغانستان مصروف فعاليت بوده و حاکميت موجود که در  واقعيت امر يک حاکميت وابسته" خود کش و بيگانه پرور" بوده و تعداد زيادي از عناصر کليدي  انرا صرف نظر ازينکه به کدام مليت و قوم مربوط اند،  افراد بيگانه پرست ، بي مسؤليت، رشوت خور ، متملق، فرصت طلب و مطلب آشنا تشکيل ميدهند از مردم افغانستان نمايندگي کرده نمي تواند.
 
تشويش محترم سيستاني مبني بر برنده شدن و بازنده شدن اين و يا آن کانديد که شايد باعث اخلال نظم و آرامش اجتماعي گردد، غير قابل توجيه ميدانم. زيرا کانديدان مطرح در  انتخابات رياست جمهوري به استثناي حمايت گروپي و تکيه گاه خارجي از پشتباني مردم افغانستان محروم بوده  و توانائي کشاندن توده هاي مردم را در عقب خويش ندارند.
در تحليل نهائي، برنده ء مسابقه انتخابات رياست جمهوري افغانستان  در آخرين لحظه از جانب حکم ميدان مسابقه – " جامعه جهاني"-  براي تماشاچيان و هواداران مسابقه، معرفي خواهد گرديد.    
قابل تذکر است که با وجود جنگهاي تحميلي سي ساله و ايجاد بدبيني ها قومي بوسيله یيگانگان و حلقات معلوم الحال داخلي ، خوشبخناته که مليتها و ا قوام کشور بربنياد اصل اخوت اسلامي و احساس قوي افغاني در برابر وطن و مردم ، متحد باقي مانده اند. نفاق و بدبيني هاي مليتي و قومي، صرفا حاکم بر ذهنيت وعملکرد يک تعداد حلقات و عناصر معيين روشنفکري در کشور ميباشد.
 
محترم سيستاني، پيروزي داکتر عبدالله را در انتخابات رياست جمهوري يک حالت بد براي پشتونها و هزاره دانسته اند. اين اظهارات شان  مي رساند که ساير مليتها از پيروزي موصوف استقبال خواهند نمود، در حاليکه واقعيت امر چنين نيست.  از نظر من برنده شدن داکتر عبدالله و يا هر کانديد ديگري در انتخابات،  يک باخت براي همه افغا نها محسوب ميگردد؛ زيرا انتخابات موجود تلاش بيهوده است بخاطر طرفه رفتن از حل اساسي پرابلم افغانستان.
از ديد من، پرابلم عمده ء کشور ما را  مسايل مليتي ، لساني و مذهبي نه ، بلکه شدت روز افزون جنگ ، بمبارد مان قرا و قصبات کشوربوسيله قوت هاي خارجي ، تلفات اهالي بيگناه اعم از زنان و اطفال ، دستگيري و شکنجه اتباع کشور در زندانهاي نيروهاي خارجي، شيوع فساد در تمام ابعاد زندگي جامعه، دزدي و غارت دارائي هاي عامه ، سرقت کمک هاي بين المللي ، بي مسؤليتي در برابر سرنوشت افغانها ، بيکاري، فقر و مرض در ميان مردم، تشکيل ميدهد.
 
توقع ميرفت که محترم سيستاني به اين نتيجه مي رسيدند که مشکل کنوني کشور ما، با  براه اندازي انتخابات رياست جمهوري حل نمي گردد؛ بلکه  يگانه راه برون رفت از معضله ء  کنوني، همانا توافق ميان نيرو هاي دو طرف جنگ يعني ايالات متحده امريکا و مقاومت مسلح افغاني تشکيل ميدهد.
درين  توافق بايست که به خواست ، مناقع و اراده مردم افغانستان احترام گذاشته شود و زمينه مشارکت فعال مردم در انتخاب نظام سياسي و زعامت ملي شان تامين گردد .