آرشیف

2014-11-6

Shahla Latifi

تبسم خورشید

 

At the face of a sunny day
Everything salutes with smile
Flowers brighten with colors
The cold will change to warmth
Smile spread joyous 
All the thing command the sunshine

Every one bloom with desire
Everything will cry triumph
All branches stands upright 
And all glooms will walk behind
From a world that’s fully darkened
The smile of sun triumphs

در یک روز آفتابی
همه تبسم خورشید را تهنیت گویند
گلها با رنگ های بشاش تر
سردی با حرارت مطبوع گرمتر
تبسم, در همه با لذت گسترده
از خورشید پیروی کنند و تقدیر

همه با خواست دلانگیزی بشکفند
همه، کامیابی را فریاد زنند
هر شاخه، راست تر ایستاده
و غصه ها دورتر گام نهند 
و در جهانی که چنین آغشته است با ظلمات
تبسم خورشید پیروز است

Shahla Latifi
11-28-2013