آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

تبریک عید

 

بیا تاگل برافشانیـــم و می در سا غراندازیم
فلک راسقف بشکافیم وطرحی نودراندازیم

پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید قر بان را به تمام هموطنان داخل وخارج از کشور تبریک وتهنیت عرض میدارم.
امید وارم که به میمنت این روزهای مبارک وپر فیض توفیق عبادت و فداکاری را خداوند به ملت موحد ومسلمان ما ارزانی فرماید ،باشد که از این امتحان بزرگ سربلند وسرخ رو بدر آییم.
باآرزو وامید این توفیق از درگاه رب العزت به همهء هموطنان وفرزندان فهیم میهن ، لازم میدانم که در پیرامون سفر تعدادی از سنا توران کشورکه عازم بیت الله شریف جهت ادائی فریضهء حج گردیدند اشاراتی داشته با شم.
سناتوران محترم به یاد داشته با شند که: رفتن به خانه خدا ومسمی شدن به حاجی فلانی خان تنها کافی نیست بلکه آنچه مهم است محتوا وفلسفهء حج وحاجی شدن است نه اسم با مسمی یی حاجی امیدوارم که از این امر مهم وحائز اهمیت سناتوران کشور غافل نمانند انشأالله.
در واقع هر گاه انسان با اندیشهء پویا ونگاهی ژرف به مسئله وفلسفهء حج از دیگاه اسلام نظر اندازد درخواهد یافت که در اصل محتوای فلسفهء حج فقط وفقط عبادت محض به درگاهی رب العا لمین وفدا کاری وایثار جهت کسب رضائیت آن بار تعالی وسربلند بیرون آمدن از این محک وامتحان بس عظیم وشکوه مند است.
هرگاه بخواهیم که در مسئله وموضوع حج وحاجی شدن الگو واسوهء را در نظر بگیریم آن اسوه کسی نیت مگر حضرت ابراهیم خلیل آن امتحان شدهء عبودیت وپیروز مند این میدان وفا وصفا که رضائیت خالقش را کمایی کرد وسر بلند از این امتحان بدر آمد .
حاجی که خلیل گونه وتأسی از این سنت ابراهمی طبق دستور الهی از درک این امر مهم غافل با شد وتنها به رفتن به خانهء کعبه وطواف به گرد آن خانهء گلی دل خوش کند واسم با مسمی یی حاجی را بدست آورد یک عبث بیش نیست .
خداوند لیاقت وتوفیق حاجی شدن را به همهء ما عنایت فر ماید تا این سنت خلیلی را آن طور یکه شاید وباید انجام دهیم انشأالله.
اصلح آن است که یک امر ، یک کار، یک وظیفه ، ویک فریضه را طبق تعریف وقوائد مشخص ودستور روشن و صحیح که دلالت به اهمیت محتوای آن موضوع دارد را اول در یابیم وسپس به عمل آن همت گماریم تا با شد که از لغزش ها و تردید ها جلو گیری گردد.
منظور از این توضیح مختصر این بود که :سناتوران محترم کشور بدانند که اطاعت از تمام دستورات الهی فرض ولازم الاجرأ است که حج یکی از آن درستورات الهی است .
حق را به حقدار دادن و تسلیم نشدن در برابر ظلم وستم هم یکی از دستورات الهی است که بمراتب دشوار تر ومهم تر از ادایی فریضه حج است . اگر در مسئلهء حج رفتن به خانهء خدا وقربانی کردن یک گوسفند است در مسئله حق گوئی وتسلیم نشدن در مقابل ظالم طواف کردن دل وقربانی کردن جا ن جهت رضائیت خداوند وبه جا آوردن دستور الهی است .
وسیر کردن شکم گروسنگان هم یکی از دستورات الهی است تبانی نکردن با دغلبازان سیاست وقلدور مآبات بی عار وستم گر هم یکی از دستورات الهی است .
در اخیر از درگاه احدیت عاجزانه استد عادارم که قلب های این سناتوران محترم کشورم را به نور ایمان منور گرداند وتوفیق حاجی شدن وحاجی ماندن را به این بندگان خود ارزانی فرماید انشأالله.
باشدکه این حاجی صاحبان بعد از این جهت دفاع از حق ملت در مقابل هرگونه جفا وبی عدالتی مردانه قد علم کنند وتسلیم برده صفتان نشوند واز قربانی کردن وظیفه وهر چیز دیگری خود در راه حق گوئی ودفاع از ملت خود دریغ ننمایند .
بامید توفیق عمل برای همه.
با احترام عند لیب مقیم ایران.