آرشیف

2018-8-20

afrotan

تبریک به آزادی خواهان راستین و تسلیت به حاکمان!

میگویند با اینکه انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتار کرد چطور لقب انوشیروان عادل گرفته است ؟ گفته شد : این لقب شریف به خاطر آن است که در قتل وغارت تبعیض قائیل نه می شد و مساوات را رعایت میکرد و میدانیم که ظلم مساویانه هم نوعی عدل است ! ظلم عادلانه !
https://www.youtube.com/watch?v=OXNt7p8Nz6M
اکنون می بینیم که زنجیر عدالت انوشیروان قرن ، زنجیر حقوق بشر و عدالت دنیای شبه متمدن و آزاد  ، زنجیری که از چندین سال بدینسو توده های محروم وستمدیده این وطن را در هم می فشارد با برپائی مراسم و یادبودهای مصنوعی  دوباره بردست و بازوی فرزندان این میهن پیچیده میشود .
 زیرا مسخره ترین مراسم شعبده بازیی که تا اکنون دیده ایم مشروعیت دهی به  ناکامی ها وکاستی های نظام مافیائی حاکم برسرنوشت افغانستان در یاد بودهای ریأ کارانه  قهرمانان تاریخ گذشته این سرزمین است که شجرة النسب خود را با غلط به آنان پیوند می دهند .
https://www.youtube.com/watch?v=YvkBfMmAJTE&feature=youtu.be                                          
می بینید که جناب اشرف غنی چگونه با تکیه بر ظواهرکه نشستن برمیزامان الله خان غازی که پس ازمشقات ومبارزات فروانی انگلیس ها راکه به قصد اشغال سرزمین دست ناخورده افغانستان آمده بودندمجبورساختند تاسرزمین افغانستان راترک گویند ونام استقلال وآزادیی افغانستان بنام آن سپهسالار راه آزادی حک زده شود .

ادامه مطلب در اینجا