آرشیف

2015-3-16

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تبریکی مان به مناسبت نوروز به نشانی شخصیت های بلند پایه و معظم غور

——————————-
شهر فــــــــــــــــــــــــــیروزکوه

آغازین اجازت فرمایند تا درودها، تبریکات عیدی مان را به مناسبت نوروز نو، نوروز باستان و کهن احترامانه پیشکش بداریم پیشِ حضور جناب شخصیت محترمِ سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی جناب امرالله صالح شهروند محترم و افتخاریِ شهر فیروزکوه،  جناب فرهنگیِ محترم ، معظم جناب استاد محترم یگانه در لندن، شخصیت محترم سیاسی و فرهنگی عبدالقدیر علم در هالند، جناب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جناب سید محمد رفیق نادم در هرات باستان، جناب شاعر، نویسنده قاضی صاحب الحاج مستمند غوری در دادگاه عالی کشور، جناب استاد رسول فایق شاعر، نویسنده  محترم جناب استاد فضل مقیم فراه، معلم صاحب حاج عبدالشکور دهزاد در هرات، مدیر مسوول محترم سایت همگانی جام غور آقا قادر علم امیدواریم رخت موفقیت ، تندرستی را در امر ثبات کشور به تن داشته باشند.
اجازت فرمایند تحفه ی مان را پنج روز تا بهار را بهارینه پیشکش پیشِ حضور شما نماییم:

ساقیا فصل گل آمد می گلفـــــــام تو کو؟
آب تو آتـش تو پختـــــــه تو خام تو کو؟

گفتـی آیم به سر تربت واصــــل به نماز
دین تو مذهب تو کــآآیش تو اسلام تو کو؟

گفـته بودی که چو آیم بسرت جان بدهی
خط تو رقعه تو پیــــــــک تو پیغام تو کو؟

امیدواریم هدیه ی مان را گرامی قبول حضور فرمایند و ما را در شهر فیروزکوه بیاد فراموشی نسپارند.  

با تعارفات فراوان

1 – یعقوبیان فیروزکوهی
2 – رسول مبــــــــــــــین
3 – نثار احمد کوهـــــین
4 – گلرحمان فـــــــــراز