آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

تبریکی سال نو

بعد از تقد یم تحفه مسنونه السلا م علیکم و ر حمته ا لله و بر کاته

سا ل نو را برای کا فه ملت مسلما ن ا فغا نستا ن وبطو ر ی خا ص برای مر د م عز یز م تبر یک عر ض مینما یم از با ر گا هی ا یزد متعال استد عا مینما یم تا سال1393 ح ش سا ل صلح ،امنیتب در و طن با شد . آرزو دارم تا همه همو طنان با غرس ا شجا ر مثمر و غیر مثمرمحیط را سر سبز سا خته و با اجر ا ی این عمل خیر برا ی نسل ا مر و ز و فر دا ی کشو ر هو ا ی پاک و صا ف مهیا سا زید.شا د و سبز با شید خد ا و ند ج برا ی همه سعا دت دارین نصیب قر ما ید. و من ا لله ا لتو فیق