آرشیف

2015-1-8

عزیزالله رویش احمد یار

تبریـکـی روز مـعـلـــم

ای معلم جشن پرشان وشکوهت زنده باد
افتاب علم وعرفان تا ابد تابنده باد 
جشن تجلیل از معلم جشن اهل دانش است
ای خدانام نیکو تا ابد پاینده باد

آری معلم: معلم شمعیست که خود سوزد ودیگران از نورش منورگردند. معلم پیام اور علم است ومعلم زنده کننده روح وروان ادمیت. اگر دهقان توانند نان ببخشد …….. معلم روح بخشد جان ببخشد.
روزمعلم را از صمیم قلب به تمام آموزگاران گرامی درسراسر کشور عزیز مان تبریک میگویم امید وارم این روز تاریخی با شان وشوکت تمام که همانا درخور شان معلم باشد تجلیل گردد.
جا دارد تا با استفاده از فرصت مراتب قدردانی خویش را از اساتید مهربانم هریک استاد گل حضرت خان ، استاد بسم الله خان ، استاد محمد خان، استاد احمد ندیم، استاد فضل الحق فضل، استاد بی پروا، استاد نادرخان، استاد گل باران خان، استاد خالق خان ، استاد خالقداد خان، استاد اعظم خان. استاد بلقیس جان که عمری را درراه تربیت بنده زحمت کشیده اند تقدیم نمایم ودستان توانای هریک شانرا زیارت نمایم. 
هرچند امروز بنابرنارسایی های که درکشور موجود است، انطوریکه باید معلم قدر شود وبه مقامش ارج گذاشته شود نمیشود. امید وارم دولت ما بادرک حقایق توجه بیشتری درراه ارتقای سطح زندگی معلمین عزیز ما داشته باشد، هرگاه معلم زحمت نکشد. کشور ما هیچ وقت از نگاه داشتن افراد متخصص به خودکفایی نمیرسد.

عزیزالله رویش احمدیار
مشاورداخلی وزارت مالیه/مستوفیت هرات