آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

تا چـــــــــه وقت تشویش و اضطراب؟

سعدی بزرگوار چنین فرموده است:

بنی آذم اعضای یک دیگرند

که درآفرینش زیک جوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دیگرعضو ها را نماند قرار

در جوامع عقب مانده همیش ازوضع زندگی کردن وزنده ماندن تشویش ها نه تنها متوجه دانشمندان، علما ، روحانیون واشخاص باسواد ،بی سواد،پولداروغریب میباشد بلکه دامنگیراطفال هم بوده. که تصویر فوق جوابگوی این حرف است . اطفال نازنین که در تصویر می بینید درولایت غور متولد شده واز تعین سرنوشت خود تشویش دارند که تا چه وقـت فقر وبدبختی ها دامنگیراین سـرزمین محروم ودورافتیده ازنظر ها باشد.بفکراین اندکه پس ما هم انسان هستیم وبه ما مانند دیگر انسانها باید توجه صورت گیرد تا چه وقت با همدیگر قصه های پریشانی وآینده های تاریک را نمایم.آنها باخود میگویند زمانیکه صــبح وقت ازخواب می خیزیم وبعد ازادای نماز شروع به اجرای کارهای شاقه ازقبیل (خانه جاروکردن تا صحن حویلی وحـتی پیشروی حویلی،سرگین وچوبکهای خشک را جمــع آوری نمودن از زمین ها بخاطر پخت وپز،پشم ریسی ،از چشمه ویا کاریزآب نوشــیدنی راتوسط دیگ برفرق سرآوردن،مشک دوغ را تکاندن دوغ ومسکه راعلیده جابجا نمودن، حیوانات راعلف دادن) وغیره کارهای شـاقه را انجام دادن.بدترازآن اینکه از بهره سواد بی بهره بی نصیب .حق وحقوق خود را نشنـاختن وحتی در مورد سرنوشت خود با جوان دیگری بی خبر بودن وهمیش به آینده تاریک فکر نمودن همه وهمه تشویش آوراست ، بلکه به امراض گوناگون گرفتار شدن وبدون دسترسی به داکتر رنج و درد را کشیـدن تنها خداوند(ج)است که نگاه میکندوبس . قابل تذکراین است که اگر کالا ها،بوتها وچادرهای شان کهنه وازبین برود دیگرازکجا خواهد شد که آنها خود را بپوشانند چون مدرکی وجود ندارد که خریداری نمایند.امااینکه شکم آنها از نان خشک سیر نمی باشد ویا مطابق به میل شان به گوشت، برنج، میوه وترکاری وغیره خوراک ها دسترسی ندارند وآنچه که دل شــان میل میکند ازآن بی بهره اند وبا نیم شکم نان مزدور کارهای شاقه میباشند.ولی تا دم مرگ می سوزندومی سازند.ازدست ،پا وروهای ترکـیـده آنها نپرسید که چه حال دارد نه به شامپو و صابون دست رسی دارند ونه به واسلین وغیره . دررابطه به تحدیدات بد امنی ها درموردآنها چه فکرخواهند نمود که الی مردن سرنوشت شان چه خواهد شد .سوال اینجاست که آنها چطورمتیقین شوند که زندگی مرفه وخوب را درطول عمر خودداشته و خواهند داشت تا همه وهمه تشویش های شان منحیث انسان که خداوند(ج)آنها را در روی زمین خلق نموده است شادمانه مـانند دیگراطفال روی زمین زندگی نمایند.لازم دانسته میشود تا همه دوستان در باره نجات اطفال غزیر کشور مان که درهرکنج وکناربودوباش دارند کمک همه جانبه نمایند . تا باشد از یکطرف دختران معصوم ما تحصیل نمایندوازطـــرف دیگراز حق وحقوق که خداوند(ج) برای آنها اعطا نموده است باخبر شوند . این است تجلیل و حمایت از روز مادر،هشت مارچ وحقوق زن .

باعرض سلام
محمد سرور(انوری) غوری
مورخ 20/12/1391