آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

تا اسیر پنجه هـای کـور مغـز غـم شـدی

تا ا سـیــر پـنـجـه هـــا ی کــور مـغـــز غــــــم شـــدی
د اســتـا نـی تـر بـسـی ا ز جـا م یـا ا ز جــــم شــــد ی

ریــخــتــی تـا ا شــــک و خــون د ر پـــا ی د ل
ر شـــد کــــردی بــحــــر گــشــتــی یـــم شــــد ی

خــســتـه شــــد تـا روح پـا کـــت زیــن ســتــــم
تـر شـــد ا ز ا شــکـــت زمـیـــن و نـــــم شــــدی

آ ه ســـــرد و ا شــــک گــر مــــت هـــر کــجـــا
نــا ر گـــشـتــی نــو ر گــشــتــی بـــم شـــــد ی

ا ز جـفــــا ی چـــرخ کـــو ر کـــج خــــرا م
ر نــج د یــــدی خـوار گـشـتـی خــــــم شــــد ی

بـهــر د رمــا ن د ل رنـجـور یـا را ن هــر کـجــا
خــوا ر گــشــتـــی رنــــج بــردی کــــم شـــــدی

مـن ثـنــا خــوا ن ثــنــا و مـحـــرم را ز تـو ا م
زا نکه بـر د لـهــا ی زخـمی مرهـــم هـر د م شـــد ی

کا ش مـولا نا ی فـرخـا ری چـو خـضــر ره هـمیـش
بـر دل زار و نــزارت مـو نـس و هــمــد م شـــدی

تا که از احـســا ن و فـضـلــش خـا طـر پـر شـور تـو
فــا رغ و آ ســود ه ا ز سـودای زیـر و بــم شـــد ی

 

استاد فـضــل الـحـق فـضـــل
چـغــچــران دیار فـیـروز کـوه غور سـرطان 1392 هـجـری شـمـســی

ایـن پا رچه به احـتــرام شـعــر زیـبـا ی اسـتاد زیبا کلام وشـیـریـن سخــن زمانۀ ما جناب محـتـرم مـحـمـد اسـحـاق ثـنـا زیر عـنـوان ( من اسیر پنجه های غم شدم ) سـروده شــد ه ا ســـت.