X

آرشیف

تالار دانشکده هنر های زیبای افغانستان بنام پروفیسور عنایت الله شهرانی مسمی شد

 

تالار دانشکده هنر های زیبای افغانستان بنام  پروفیسور عنایت الله شهرانی مسمی شد

 به پاس خدمات فنا نا پذیر و با ارزش پروفیسور عنایت الله "شهرانی" یکی از دانشمندان نامی کشور ، تالار دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل  به نام "تالار پروفیسور عنایت الله شهرانی" مسمی شد.
در محفل با شکوهی که به این مناسبت دردانشگاه کابل روز پنجم ماه سرطان ۱۳۹۷خورشیدی برگزار شده بود پروفیسور  استاد  نعمت الله  شهرانی  مشاور ارشد  ریاست  جمهوری ، محترم  پوهنمل  حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل و مشاور مقام ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی و پوهاند محمد عالم فرهاد رییس  دانشکده هنرهای زیبا  و تعدادی  کثیری از استادان  و محصلان  پوهنتو ن  وعلاقمندان هنر های زیبا اشتراک نموده بودند.
در  محفل سخنرانان  در رابطه زندگی نامه ، مقام و کار کرد های  علمی ، ادبی ، هنری  و فرهنگی پروفیسر داکترعنایت الله شهرانی دانشمند معاصرافغانستان صحبت مبسوطی نمودند .
     این نام با ارج برای رهروان راه هنر و فرهنگ افغانستان بخصوص ملیتهای  محروم که سالها از نظر انداخته شده بودند ، برایشان افتخار آفرین است و دانشمندان به آن می بالند.
     استاد گرامی  پروفیسور عنایت الله شهرانی نتنها از نظر مسلک به این وظیفه ی خطیر  علا قمند و پر تلاش اند  و به  فر هنگ  کشور با علاقه ی  خاص  می نگیرند و آنهائیکه درین عرصه به انجام کار های کوچک و بزرگ می پردارند با نظرات روشن خود به آنها مدد می رسانند و تشویق شان می کنند.
     ما دست  اندرکاران  مجلۀ  زن  این نام پر افتخار را برای استاد گرامی که یکی از همکاران دایمی ما اند تهنیت می گوییم و امید واریم در عرصه هنر و ادب گامهای  متین و استوار  بردارند و در روشنی آن اهل هنر و ادب راه خود را به جلو ببرند.
سعادت برایشان آرزو می کنیم
 
امان معاشر، خبرنگار نشریۀ زن، کانادا
 
 
 
 
آثاردکتورشهــــــــرانی :
1- آرت برای معلمین مکاتب ثانوی ودارالمعلمین ها ، چاپ درمؤسسه تعلیم وتربیه ، 1964 میلادی ، کابل درپنجصد جلد.
2-اصول تدریس آرت تربیوی ، وزارت معارف درسال 1350 هجری شمسی ، در یک هزارنسخه ، چاپ مطبعۀ فرانکلین ، کابل .
3-هنردرافغانستان چاپ مطبعۀ فرانکلین وزارت معارف سال 1350 هجری شمسی درهزار نسخه ، کابل.
4- امثال وحکم(فارسی)طبع مطبعۀ دولتی ، کابل ، سال 1354 هجری شمسی .
5- امثال او حکم (پشتو) طبع مطبعۀ دولتی ، کابل ، سال 1354  هجری شمسی .
6- لغات مستعمل درلهجۀ دری بدخشان ، طبع مسلسل درمجلۀ " ادب" فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل 
7- فلک های کوهسار، طبع بصورت مسلسل درمجلۀ آریانا ، انجمن تاریخ 1352 هـــ
8- گوراوغلی ، داستانهای  حماسی  افغانستان  و تورکستان  به زبان  فارسی  تاجیکی ، چاپ  در مجلۀ فولکلور و لمـــــــــــر، کابل.
9- دوبیتی های تاجیکی ، طبع درمرکزفرهنگی ایران وپاکستان ، اسلام آباد1373  هـــ درچاپ چهارم دردوبخش بزرگ دوبیتی های تاجیکی ودوبیتی های دری به ضخامت بزرگ . کابل 2016 میلادی .
10- پنج هنرمند شهیرافغانستان ، رسالۀ کدرعلمی درپوهنتون کابل (بنام تاریخچۀ هنردرافغانستان)
11- تعلیم وتربیۀ هنردرافغانستان ، (رسالۀ ماستری) بزبان انگلیسی ، دانشگاه اریزونا ،1978 میلادی
12-ارزیابی سیستم امتحانات مضمون هنردرمکاتب عالی درغرب ایالات متحدۀ آمریکا ، (رسالۀ دکتورا) بزبان انگلیسی ، دانشگاه اریزونا ،1986 میلادی.
13- آسیای مرکزی (دربارۀ عمومیات آسیای مرکزی) ،چاپ جریدۀ کاروان مسلسل،1998-1990 میلادی ، آمریکا.
14- استادعدیم شغنانی (سیدزمان الدین عدیم) ، چاپ درکانادا ،1997میلادی و،2016 میلادی . ناشراستاد فضل الرحمن فاضل .
15- قهرمان ماوراءالنهرابراهیم بیک لقی، طبع مسلسل مجلۀ پیمان ، نیویارک ، 1999-2001 میلادی .
16- یادی ازنقاشان أفغانستان ، طبع مسلسل درجریدۀ کاروان ، دهۀ اخیرنود ، امریکا .
17- ضرب المثل های دری افغانستان ، طبع درکانادا ، سویدن ، ایران ، پاکستان (تهران)1382 هجری شمسی ، دنبالۀ امثال ودوچند آن)
18- مرزهای همزیستی زبان ها ، چاپ درنیویارک ، 1996 میــــــــلادی.
19- افسانۀ شگوفه بهار، چاپ درنیویارک 1997 میلادی ، چاپ دوم بنام " هنرواخلاق" .
20- مخفی بدخشی ( تعلیق وتحشیه ) چاپ دردهلی 2001.
21- لعل سخنگوی (مخفی شاه بیگم بدخشانی) تألیف ، چاپ درکابل 2016 میلادی.
22- شرح احوال وآثار استاد عبدالحی حبیبی ، طبع مسلسل ازطریق مجلۀ پیمان ، نیویارک
وچاپ درقاهره 2016 میلادی.ناشراستادفضل الرحمن فاضل.
23- گلبدن نامه (همایون نامه ) ، مقدمه و ادیت ، طبع مسلسل درمجلۀ پیمان ، نیویارک درهفت شماره پیمان تا1999 میلادی ، چاپ درکابل بصورت کتاب2014  میلادی.
24- شجرۀ شهریاران تورک ، طبع درجریدۀ جهش درجرمنی (نا تکمیل)
25- تورکان پارسی گوی ، چاپ درسایت ها وچاپ درکابل 2016 میلادی
26- بابرنامه (چاپ بمبئی) تعلیق وتحشیه ، چاپ درمجلۀ پیمان ، نا تکمیل.
27- قانون طرب ، بااضافات ، تعلیقات وتحشیه، چاپ درسویدن 2000م ازنوشتۀ استادســـــــــــــــرآهنگ.
28- یمگان (مزارناصرخسرو) نوشتۀ استادخلیلی ، تعلیق وتحشیه ، چاپ دردانشگاه دهلــــــــــی ، 2000 میلادی.
29- ظهیرالدین محمد بابرشاه ، مقدمه ، تحشیه وتعلیق برنوشتۀ استادحبیبی،چاپ مسلسل درمجلۀ پیمان ، نیویارک ، 2000 میلادی.
30 – افکارشاعر، نوشتۀ استاد سلجوقی ، مقدمه و تعلیقات ، آماده چاپ .
31- پیرخرابات ( استاد قاسم افغان ) ، طبع در پشاورسال 1382 هجری شمسی.
32- فیض قدوس ، نوشتۀ استادخلیلی ،  آماده چاپ
33- لتامنگیشکر، چاپ کابل ، 1391 هجری شمسی .
34- زند گینامۀ استادعبدالرشید لطیفی ، مقدمه وادیت کانادا ،1998 م مؤلف پروفیسورلطیفـــــــــــی .
35- مشاهیربدخشان (چهره های برجستۀ بدخشان)آمادۀ چاپ .
36- شاه محمدولی خان دروازی ، چاپ پشاور، 2007 میلادی.
37- سازو آواز درافغانستان (دردوجلد) ، چاپ درمطبعۀ بیهقی 1389 هجری شمسی.
38- دیوان شاه غریب میرزا غریبی ، مقدمه و تصحیح وتحشیه ، ناتکمیل چاپ درمجلۀ پیمان.
39- سیـــــرهنردرافغانســـــــــــتان آمادۀ چاپ.
40- غزنویان (شامل مقالات محمود غزنوی ، سبکتگین ،غزنی وسنایی وکابل)چاپ درمجلات وجراید.
41- شرح احوال پروفیسورغلام محمد میمنگی ، چاپ پشاور، 1384 هجری شمسی وچاپ دوم درکابل1388 هجری شمسی.
42- تاریخچۀ اقوام درافغانستان ، چاپ چهارم ،1391 هجری شمسی کابل.
43- زیب النساء بیگم ومفهوم عشق دراشعاراو ، چاپ درکابل 1389 هجری شمسی
44- بیگم های بلند آوازه ، چاپ مسلسل درمجلۀ " نشریۀ زن" درکانادا ، آماده چاپ درکابل.
45- محمود سامی پاشا مشاورنظامی اعلیحضرت امان الله خان، چاپ درکابل، جرمنی وآستـــــــرالیا ، 2012 میلادی .
46- عایشه درانی ، چاپ درکابل ، 1389 هجری شمسی .
47- شگوفایی هنردرعهد تیموریان هرات ، چاپ درکابل ، 1391 هجری شمسی.
48- تاریخچۀ فاکولتۀ تعلیم وتربیه ، چاپ درکابل ، 1391 هجری شمسی .
49- خاطرات من ازتأسیس فاکولتۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل،چاپ درکابل،1391 میلادی .
50- امثال تورکی اوزبیکی باهمکاری عارف عثمانوف ،   چاپ شده .
51- خوشنویسان ، چاپ درقاهره مصر2015 میلادی .ناشراستادفضل الرحمن فاضل.
52- حکایات وروایات ، چاپ درقاهره مصر2016 میلادی.ناشراستاد فضل الرحمن فاضل .
53- صورتگران معاصرافغانستان ، (دردوجلد) ، چاپ درمطبعۀ بیهقی کابل ،1392 هـ
54 – کابلیان وکابلستان آمادۀ چاپ – چاپ درسایت ماریادارو.
55 – گوراوغلی سلطان ، چاپ درکابل 2016 میلادی .
56- تهیۀ مواد ونوشته درچهارجلد کتاب (کی کیست درفرهنگ برونمرزی) تألیف پوهاند رسول رهین.
57- فرهنگ تاجیکی ، چاپ پشاور،1387 هجری شمسی .
58 – دپشتوملتونه ، چاپ درکابل ،1387  هجری شمسی ، دنباله و مکمل امثال پشتو.
59 – بزم تاجیک ، نا چاپ ، ره آورد سفربه تاجیکستان 1992 میلادی .
60-ادیت و دو مقدمه درکتاب های " چهره های جاویدان"و" هنرمندان تاریخ ساز تیاتر " چاپ کانادا، مؤلف ماریا دارو.
61- آرامگاه بابر، تحشیه وتعلیق ، ناتکمیل .
62- تعلیمات عمومی، بفرمایش یونســــکو، ناچاپ .
63- کابل درپرده های تاریخ ، چاپ درقاهره – مصر2015 میلادی.
64- موسیقی دربدخشان ، ناچاپ .
65- فرهنگ تورکی اوزبیکی ، شهران – ضم فرهنگ داکترفیض الله " ایماق".
رسالـــــــه ها:
– تاریخچۀ خرقۀ مطهره درقندهار، چاپ درچندین نشریــــــــه 
– سیری دربدخشان ، چاپ درکتاب پژوهشهای ایران شناسی،جلد21 ، 1392 تهران
– استادصلاح الدین سلجوقی، چاپ درکتاب پژوهشهای ایران شناسی ، تهران
– سامانیان ومدنیت آن دوران ، چاپ درکتاب پژوهشهای ایران شناسی،جلد 16 ،2005 میلادی تهران.
– نفوذ زبان فارسی درشبه قارۀ هند ، چاپ درپژوهشهای ایرانشناسی، جلد18
،1388 هجری شمسی ، تهران.
– ناصرخسروازنگاه بدخشانیان ، چاپ درکتاب یمگان، یونیورستی دهلی،2000 م
– سرداربیدل شناس عبدالعزیزحیرت ، مجلۀ درد دل، کالیفورنیا، بمدیریت سراج وهاج.
– تاریخچۀ چنـــــداول وباشندگان آن ، چاپ درچندین کتاب.
– غزنی وسنایی ، چاپ درمجلۀ درد دل ، کالیفورنیا ، بمدیریت سراج وهاج.
– آمیزش موسیقی باروان آدمی ، راه نیستان ، تورکیه ، بمدیریت عبدالقیوم ملکزاد.
– حنجرۀ هند ، لتامنگیشکــــــر، چاپ درسایت ها.
– دری یازبان درباریان ،مجلۀ آریانای برونمرزی، چاپ سویـــــدن.
– آرتورشوپنهاور، تحقیق علمی ، سال 1964 میلادی، دانشگاه کابل.
– بیدل ،رسالۀ تحقیقی، سال 1963 میلادی،چاپ دیتو،موسسۀ تعلیم وتربیه،1963 م
– وده ها رسالـــــــه وصد ها مقالات دیگــــــــــر.
 

صفحه انترنیتی استاد شهرانی
http://www.enayatshahrani.com/page-3.html

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.