آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

تازه تازه

بـیــا بـا نـا ز و جـو لا ن تـا ز ه تـا ز ه
ضـیـا ء هـر د و چشـمـا ن تـا ز ه تـا ز ه

قــد م ر نـجــه نــمـا ا ز ر و ی ا حــسـان
بـه ا یـن کـلــبـهْ و یـر ا ن تـا ز ه تـا ز ه

بـیــا بـا ر ی ر ضـــا ی حــق بـجــا کــن
بـه پـر سـا ن غــر یـبـا ن تـا ز ه تـا ز ه

بــه بـیـمـا ر و پـر یـشـا نـت ســر ی ز ن
بـیـا چـو ن غـنچـه خـنـد ا ن تـا ز ه تـا ز ه

مـلـو لـم مـن ا ز یـن شـبـهـا ی تـا ر یک
بـیـا چــو ن مـا ه تـا بـا ن تـا ز ه تـا ز ه

بـیـا پــر تــو فــگــن بــر خـــا نـــهْ د ل
چـر ا غـا ن کـن د ل و جـا ن تـا زه تـا زه

مُـنـــو ر کـن بــه حـسـن خـو د جـهـا نـم
چـو خـو ر شیـد فـر و ز ا ن تـا ز ه تـا زه

هــو یــد ا و نـهــا ن بـا صــد بــهــا نــه
بـیـا هـر با ر چـو مـهـمـا ن تـا ز ه تـا ز ه

بـه خـو ا ب وهــم خــیـا لا ت شــر یـنـم
بـیـا چـو ن حو ر وغـلـما ن تـا زه تـا ز ه

بـه ر و ز ا ز د ید نـت کی میـشـو م سیـر
بـیـا هــر شب گـر یـز ا ن تـا ز ه تـا ز ه

مُـعــطــر کـن چـو نـر گس ؛ لا لـه سُنـبُــل
هــو ا ی ا ین گُـلـستـا ن تـا ز ه تـا ز ه

بـپـا ش عــطـر د لا و یـز ا ز بـر و د و ش
ا ز ا ن ز لـفــا ن پـیـچـا ن تـا ز ه تا ز ه

بـیـا بـر بـا غ و بـو سـتـا ن گُـلـعُــذ ا ر م
تـر ا بــو یـم چــو ر یـحـا ن تـا زه تـا ز ه

چـو بُـلـبـُل ؛ طـو طی و مــیــنا ؛ قــنـا ر ی
به (غو ر ی) نغمه ها خو ا ن تا زه تا ز ه

هلند
25.05 .2013
عبد ا لغفو ر(غوری)