آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

تار و پود ما فـدای چغچران

دوست دارم نام زیبای چغچران
نام نیک وبا صفای چغچران

قرن ها بودی دیار ترک تبار
مسکن سوری وغوری چغچران

زادگاه ترک تبار و شاه نشین
بت شکن اولاد غوری چغچران

عشق ورزم من بنامت هرزمان
ساده وصادق مکانی چغچران

مکر، وریا نیست خوی وفطرتت
راد مرد ، وفا سرشتی چغچران

گر گزارند توشوی چهار راه عام
میشوی شهره زمانی چغچران

فخرداریم زیستــیـم در بطن تو
تار و پود ما فــــــدای چغچران

یاد میکردند مرا با نام جـــــد
نام اجـــــــدادم فــــدای چغچران

من جلالی نیســــــــتم نامم توی
اهل(به) ایماق سرشتی چغچران

زادگاه جد و چهارایماق مـــــن 
بی تعصب ، بی نیامی چغچران

فقر ونادری ، نــــبود نام بــــد
با غرور، عزت رویای چغچران

بــــد نبودی تا دهم من نام نـــــو
تو رها ازاین وآنی چغــچران

واژه شرین ترکـــی نام تـــو 
قـــیـد تاریخ بی بهای چغچران