X

آرشیف

تاریخچه پولیس

تعریف پولیس
پولیس نهادی است که کشف جرایم وفساداداری راطبق صلاحیت های وظیفوی خویش  به عهده دارد.
پولیس ازدوکلمه گرفته شده که (پو) و(ولیس) میبا شد که (پو) به  معنی نګهبان( ولیس) به معنــی شهرمیباشد پس خودکلمه پولیس به معنــی نګـــهبان شـــهرمـــی باشد پــولیس اولین بار(۳۰۰۰)سال قبل ازامروزدرمصرقدیم به وجودآمده بعداً دریونان قدیم ،امپراتوری روم وسایراول انکشاف نمودکه درزمان حضرت عمربن خطاب (رض) به نام صاحب العسس یادمی شدودرزمان خلافت حضرت علی (کرام الله وجهه) به نام صاحب الشرطه یاد می شد دروطن عزیزما افغانستان پولیس درزمان سلطنت احـمدشاه بابا دورانـی به وجودآمد که به نام ضبط بیگــــی یاد مــــی شد اولین تعلیمـــگاه پـــولیس درسال (۱۳۱۴)هجــری شمسی درشــهر کـــابل ایجاد شـد که افــــرادبا ســواد تحت تــــربیه قـــرارمیګــرفتن بعداً درسال (۱۳۲۳)هجـــری شمسـی مکتب ژاندارم ایجاد شد که معلمین مسلکــی پـــولیس آلمانـی به همـــکاری معلمین افغان مصروف تعلیم وتــربیه بودندکه بعداًنسبت جنګ جهانی دوم که سلسله ارتباط بادولت آلمان  قطح گردیدقراردادجدید استخدام معلمین مسلکی بادولت ترکیه عقدگـــردیدودرسال (1334)هجـری شمسی مکتب پولیس ژاندارم بهشونځی عالی پولیس ارتقاع نمودکه  قرارداد جدید دوباره معلمین مسلکی بادولت آلمان عقدګـردید واولین دوره محصلین اناٍثیه درسال (۱۳۴۵)شامل اکادمی پولیس ګردیدندکه تعداد آنهابه هفت نفرمیرسید.
 
لکچرجمع نظام
 
1- رسم وتعظیم چیست؟
عبارت ازاحترام متقابل است که ازمادون به آمروازآمربه مافوق اجراأمیگردد.
 
2- گرز چیست؟
منظم تغیردادن جبهه راازیک سمت به سمت دیگرگرزگویندوبه دوقسم است .
الف:تام گرز
عبارت است ازشی گرز-90- درجه کین گرز-90- درجه وشاگرز-180-درجه .
ب:نیم گرز
عبارت است ازنیم شی گرز-45- درجه  ونیم کین گرز-45-درجه .
 
3-جبهه چیست؟
سمت پیش روی نظام را جبهه گویند.
 
4-عقب نظام چیست ؟
عبارت ازسمت مخالف جبهه راگویند.
 
5-عمق نظام چیست ؟
فاصله بین صف اول وصف آخیرنظام را عمق نظام گویند.
 
6-جناح چیست؟
انجام راست وچپ نظام راجناگویندوهردوطرف راجناحین گویند.
 
7-منځ چیست ؟
خلیگاه جای بین افرادووسایط رامنځ گویند.
 
8-مسافه چیست ؟
خالیگاه عمقانی بین افرادووسایط رامسافه گویند.
 
9-عرض چیست ؟
فاصله بین جناحین را عرض گویند.
 
10-قومانده چیست ؟
عبارت ازاوامروهدایاتی میباشد که ازطرف آمربه شکل کتبی وشفاهی به مادونان داده می شودودوبخش دارد.     الف:اخبار.                 ب:اجراأ.
 
11-جزوتام چیست ؟
هرگاه بیش ازدونفرمطابق تعلیمات نامه پهلوی یکدیگرایستاده شوندجزوتام گفته میشود.
 
12-تماس آرنج چیست؟
تماس خفیف با نفرپهلوفیل راتماس آرنج گویند.
 
13-قیافه چیست؟
خودسلاح ،تجهیزات ،البسه ویونیفرم را مطابق تعلیماتنامه عیارنمودندراقیافه گویند.
 
14-هذاچیست؟
هرگاه تعداد ازپرسونل به عین جبهه دریک خط مستقیم ایستاده شوندهذاگفته می شودوهذا ازطرف راست وچپ جبهه ګرفته میشودطوریکه توسط چشم داخلی روی نفرپهلوفیل وتوسط چشم بیرونی نوک بینی نفرسرقطاردیده شود.
 
15-نظام چیست؟
عبارت ازجابجاشدن افراد ،منسوبین قطعات وجزوتام ها که پهلوی یگدیگرروی یک خط مستقیم جهت اهداف مشترک چه به حال سواره وچه به حال پیاده طبق که درتعلیمات نامه تثبیت گردیده باشندنظام گفته می شودوبدوقسم است.
الف: جمع نظام                               ب:تیت نظام .
الف :جمع نظام  عبارت ازیک حرکت نمایشی است که درمیدان جمع سی ازحالت تیارسی اجرأمیگردد.
ب:تیت نظام عبارت ازیک حرکت محاربوی است که درمیدان نبرد ازحالت آرام سی اجرأمیگردد.
 
16-رفتارچیست؟
عبارت ازحرکت نمودن افراد،منسوبین ،قطعات وجزوتام ها چه به حالت پیاده ویاسواره ازیک نقطه به نقطه دیگر استقامت داده شود رفتارنظام گفته می شود.
 
17-استقامت چیست ؟
برابرنمودن قسمت وجودبه یک نقطه معین ویا جهت معین رااستقامت گویند.
 
18-نظام دوصفی چیست ؟
عبارت ازدوصفی است که به مسافه یک خطوه به عقب یگدیگرایستاده شودنظام دوصفی گفته میشود.
 
19-قطارچیست ؟
عبارت ازنظام است که افراد،قطعات وجزوتامها به عقبت یکدیگرقراربگیرندوهرقطار
یک لیک گفته میشوداگرنظام یکقطاره بودیواستوی لیک واگردوقطاره بودغبرلیک واگرسه قطاره بودلارلیک گفته میشودنظام میتواندچندین لیک باشد.
 
20-سرقطارچیست؟
نفراول جزوتام را که به استقامت امرشده حرکت نماید سرقطارگویندومتباقی افراد وقطعات حرکت خود را نظربه سرقطارعیارمیکنند.
 
21-آخرقطارچیست؟
افراد،قطعات وجزوتامهای که که درنهایت قطارحرکت میکنندآخرقطارگفته میشود.
 
22-نظام رفتارچیست؟
عبارت ازنظام است که افرادقطعات وجزوتام ها به نظام قطاربه عقب یکدگربه مسافه ای که درتعلیمات نامه تثبیت ویاازطرف قوماندان تعین گرددترتیب میشودنظام رفتارگفته میشود.
 
23-نظام بازشده چیست؟
عبارت ازنظامیست که افراد،قطعات وجزوتام ها به منخ تثبیت شده ویا منخ امرشده دوصفه بالای یک خط پهلوی یکدیگرقراربگیرند نظام بازشده مقصد گرفتن حاضری ،معاینات ودیگرمقاصداجرأمیگردد.
 
24-تکراراوامرچیست؟
افرادومنسوبین موظف اند که اوامرقانونی آمرراتکرارنمایند.
 
25-وضیعت اساس چیست؟
درست استادشدن یک نفرسربازکری بسته ،پنجه باز،مابین هردوپنجه یک برپامسافه ،
ران شخ ،شکم چنگ،سینه قدری کشیده ،شانه فراخ ،دستها به حالت عادی آویزان قسمیکه انگشت وسطی به درزپتلون تماس خفیف داشته باشد،سربلند،گردن عمود،دهان پت ،چشم ها پنجاه خطوه دوردیدن ،هوش وگوش به طرف آمر،آمرهرامرقانونی که بکندبه زودی وچالاکی اجرأمیگردد.
 
26-پروت چیست؟
عبارت ازیک حرکت محاربوی است که ازحالت آرام سی درمیدان نبرداجرأمیگرددبه خاطرسه مقصد.             الف:مخفی کردن ازدیددشمن               ب:استراحت بدن ج:خوب انداخت کردن بالای دشمن.
 
27-زنگونکیش چیست؟
زنگونکیش نیزمانند پروت میباشد.
 
28-اداره نظام چیست؟
قومانده ها واوامریکه ازطرف آمرذریعه صداواشارات داده میشودویا باتقلیدازحرکات آمراجراأمیگردداداره نظام گویند.
 
29-پهره چیست؟
عبارت ازیک محلی میباشدکه ازطرف آمربرای مادون سپرده میشودومادون تاآخرین قطره خون خودازآن دفاع میکند.
 
30-پهره دارکیست ؟
عبارت ازیک یادونفرمسلح میباشدکه درحزروسفرمحلی برایش سپرده میشودکه به طوردرست آنرامواظبت نموده که درحزرآنراتعلیم تربیه ودرسفرآنرا محاربه گویند.
 
31-شرایط پهره چیست ؟
نخوردن نان ،نسوارکشیدن ،ترک نکردن محل،تاشش خطوه ،دورنرفتن ازمحل پهره باشخص بیگانه صحبت نکردن ،نام شب را به کسی ندادن ،نگزاشتن اسلحه به روی زمین وبلاخره نشستن نیزممنوع میباشد.
 
32-تجهیزات پهره چیست؟
1-یونیفرم منظم 2-سلاح 3-کتابچه وقلم 4-چراغ دستی 6-ویسل 7-شمع وگورد8-دنده وزره .
 
33-گزمه چیست؟
عبارت ازیک گروه سواره ویاپیاده میباشدکه جهت کنترول پهره داران گردش منمایندتابرای پهره داران کدام مشکل رونما نگرددودرصورت رونماگردیدن کدام مشکل دادن راپوربه محل قومانده مرکزخودمیباشد.
 
34-دلگی چیست؟
عبارت ازیک جزوتام تاکتیکی کوچک میباشد که از-7-الی -9-نفرتشکل گردیده وتعرض (150)مترودرمدافع (200)مترمسافه رااشغال میکند.
 
35-بلوک چیست ؟
عبارت ازیک جزوتام تاکتیکی میباشد که از(27)الی (39)نفرتشکل گردیده که درتعرض (150)مترودرمدافع (200)مترمسافه رااشغال میکند.
 
36-تولی چیست ؟
عبارت ازیک جزوتام تاکتیکی اساسی میباشد که از(82)الی (120)نفرتشکل گردیده که درتعرض (450)ودرمدافع (600)الی (800)مترمسافه رااشغال مینماید.
 
37-تاکتیک چیست؟
باضایعات کم به دست آوردن مفادزیادرا تاکتیک گویند.
 
38-اراضی چندقسم است؟
اراضی به پنج قسم است 1-اراضی هموار2-اراضی کوزار3-اراضی تپه زار4-اراضی بوریده شکل 5-اراضی جنگل زار.
 
39-آمرکیست؟
عبارت ازشخص است که مستقماً صلاحیت امرراداشته باشد.
 
40-چندچیزرابایداحترام کرد؟
الف:والدین                             ب:استاد                                 ج:قانون.
 
رتبه های پولیس
دریم ساتنمن
دوهم ساتنمن
لمری ساتنمن
سرساتنمن
دریم څارن
دوهم څارن
لمری څارن
څارمن
سرڅارمن
سمونیار
سمونمل
سمونوال
مل پا سوال
پاسوال
لوی پاسوال
سترپاسوال
مارشال
 
نیک محمد{نیکزاد}
1390/10/2
 

 
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.