آرشیف

2018-1-15

دکـتـر بصـیر کامجو

تاریخچه افغان، اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها

افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هــزاره ها وافغانهـا … ، پهلـوی همـدیگرزندگی می نمایند.
براساس احصائیـه 1979 میلادی دولت جمهوری افغانستان ، نفوس مجموعی این کشور 16800000 نفربوده است . وازآن جمله ، ترکیب نفوس قومی آن به کمیت های ذیل قرارداشته است :
تاجیکهـا : 38 درصد ، افغانها : 38 درصد ، هزاره هـا : 14 درصد ، ازبکها وترکمنان 7 در صد ، متفـرقه : 3 درصد . 
(1) 
چون نَفْس نوشته ما را مسئله بازشناسی پنداره" تاریچه افغان ، اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها   " تشکیل می دهد.لازم می آید که نگرش کوتاهِ برخاستگاه تاریخی افغانها وچگونگی پیدایی این قوم داشته باشیم.

ادامه مطلب در اینجا