آرشیف

2019-3-29

#تاجیک

تاجیک ها یکی از اقوام آریایی استند، مردم شجاع متمدن و دارایی تاریخ پرافتخار میباشند.
معنی تاجیک، مردم تاج دار معنی میدهد، تاجیک قوم بومی (اصلی) خراسان بزرگ (افغانستان امروزی) استند که 43 فیصد افغانستان را، 90 فیصد تاجیکستان را، 15 فیصد اوزبیکستان را، 2 فیصد چین را و 10 فیصد ایران را تشکیل میدهند.
زبان شان فارسی میباشد. تاجیک ها با فارس ها، کردها، لرها و دیگر اقوام آریایی همتبار استند.
تاجیک ها مردمان شهر نشین استند و پیشه اکثریت شات بازرگانی و تجارت میباشد.
مردم تاجیک در سال 21 هجری/642 میلادی توسط حضرت عمر فاروق (رض) و حضرت عثمان غنی (رض) به دین مقدس اسلام مشرف شدند و تمام مردم تاجیک مسلمان استند.
شاعران معروف تاجیک ها عبارت اند از رودکی، حنظله بادغیسی ،مولانای بلخی، بیتاب، خواجه عبدالله انصاری، فرخی سیستانی،ناصر خسرو بلخی، جامی، رابعه بلخی، ابو القاسم فردوسی، سنائی غزنوی، بیدل، عشقری، قهار عاصی. . . .
 
اولین کسانیکه بنیاد جمهوری اسلامی را در افغانستان گذاشتن تاجیک ها بودند مانند شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی و شهید ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بودند.
 
شخصیت های بزرگ اسلامی تاجیک ها عبارت اند از امام ابو حنیفه (رح)، امام بخاری، امام ترمذی، فاضل بیگ،  ابو داوود، ابومسلم خراسانی و دیگران میباشند.
شخصیت های تاریخی و علمی تاجیک ها مولانای بلخی، ابوعلی سینای بلخی، فاضل بیگ، ابو عبید جوزجانی، الغزالی، حکیم سنائی غزنوی، البیرونی, خواجه عبدالله انصاری، الفارابی و دیگران میباشند که بنام های مولانای بلخی، الفارابی و ابوعلی سینای بلخی در سراسر جهان ده ها دانشگاه ها است و کتاب های آنها در سراسر جهان تدریس هم میشوند.
مردم تاجیک با متجاوزین خارجی جنگیدند و از وطن خود دفاع کردن که عبارت اند از : اسکندر مقدونی (یونانی ها) ، چنگیزخان (منگول ها)، انگلیس ها ، روس ها و پاکستان.
تاجیک ها از 5300 سال در سرزمین آریانا (افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی) حاکمیت و تاریخ تمدن دارند, حاکمیت تاجیکان بعداز اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد و بریتانوی ترس که از قدرت تاجیکان داشتند دیگر نگذاشتند تاجیکان حاکم باشند چون تاجیکان غلامی را قبول نمیکنند و به کس سرخم نمیکنند.

تاجیکان همیشه به زور خود حکومت کردند نه به زور بریتانیا، روس، پاکستان و یا امریکا  . . . 

امپراتوری های مشهور تاجیکان در آریانای بزرگ (افغانستان امروزی) قبل از اسلام عبارت بودن از:

 مادها،
هخامنشی ها،
 نیاایلامی،
 سکاها،
 کیهانیان بلخ،
  گنداهره ها، 
 
یفتلی ها،
 پیشدادیان،
اسپه ها،
 تخاریان،
 کوشانی ها،
موندیگک،
 اشکانیان،
پارت ها،
 ساسانی ها،
 کیداریان 

امپراتوری های مشهور تاجیکان در خراسان بزرگ (افغانستان) بعداز آمدن دین مبین اسلام عبارت اند از:
سامانیان،
 صفاریان،
کرتیان، 
 
طاهریان،
  غوریان

و این هم فهرست قهرمانان و بزرگان تاجیکان و خراسان بزرگ (افغانستان امروزی) :
اسماعیل سامانی
یعقوب لیث صفاری
خالد ابن برمک
طاهر بن حسین پوشنجی
ابومسلم خراسانی
غازی فاضل بیگ
شهاب الدین غوری
ابوبکر کرتیان
میربچه خان کوهدامنی
میرمسجدی خان کوهستانی
غازی حبیب الله کلکانی شهید
حبیب الرحمان نجرابی
طاهر بدخشی
مجید کلکانی 
شهید محمد پناه
قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود (رح)
برهان الدین ربانی شهید

تاجیکان به اسلام بی حد احترام دارند، ابومسلم خراسانی و خالد ابن برمک به خاطر کامیابی حکومت اسلامی عباسیان در خراسان بزرگ زیاد جهاد کردند، اولین کسانیکه علیه تجاوز بریتانیا جهاد کردند میر بچه خان و میر مسجدی خان بودند، اولین کسانیکه علیه ترویج فرهنگ غرب جهاد کردند غازی حبیب الله کلکانی شهید و یاران شان بودند، اولین کسانیکه علیه حکومت کمونیستی و تجاوز شوروی سابق جهاد کردند تاجیکان بودند مانند احمد شاه مسعود قهرمان ملی.

زاده تاجیکم سر به آسمان دارم

(نوت) معلومات در مورد تاجیکان به دلیل نامعلوم در مکاتب افغانستان درست تدریس نمیشود.