آرشیف

2016-8-18

عبدالظاهر انوری

تاثیر تکنالوژی معلوماتی در زنده گی افراد
786
دررابطه به تکنالوژی معلوماتی میخواهم عرض بدارم تاثیر و کاربرد تکنالوژی در زندگی و دوره های مختلف تاثیر گذار، که می توان آن را به سه دسته کشاورزی، صنعتی و فرا صنعتی تقسیم کرد مطرح شده است درعصریکه ما زنده گی میکنیم در واقع عصر انقلاب، فناوری، اطلاعات وارتباطات است به همین لحاظ جایگاه بسیار برجسته درتماماً جامعی بشری دارد. بصورتیکه میتوان امروزه با فشاردادن یک دکمه باتمام جهان ارتباط برقرارکرد وکارهای اداری، شخصی روزمره خویشرا بااستفاده از تکنالوژی معلوماتی با سرعت بالا ودقایق کم انجام داد. وقتیکه صبح ازخواب بیدارمیشوم نگاه می اندازم درصحفه اجتماعی فیسبوک ام که کدام موضوعات نوع است ویاموضوع که درصحفه فیسبوک خودم به اشتراک گذاشتم چی تعداد افراد مورد پسند شان قرارگرفته وچه تعداد افراد مورد پسند شان قرارنگرفته ونظریات شان برای همه بسیار مهم است بادوستانم درخارج ازکشوربصورت زنده دیدارگفتگومیکنم با مصرف کم وبدون ضیاء وقت. البته تکنالوژی به همان اندازه که تاثیر مثبت در زندگی ما دارد میتواند تاثیر منفی هم داشته باشد البته استفاده ای زیاد از حد تکنالوژی بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تاثیر گذار باشد. مثلاً با استفاده از گوشی های هوشمند با دوستان و اعضای خانواده تماس برقرار میکنیم و یا پیام میدهیم اما در عین حال استفاده ای بیش از حد از این وسایل میتواند روی سلامتی ما تاثیر منفی داشته باشد: