آرشیف

2016-2-22

محمد حنیف قاضی زاده

تاثیرات چندین جانبه مطبوعات در جامعه

ضرورت مندی انسان به تامین ارتباط منحیث یک نیاز حیاتی سبب گردیده است که وسایل ارتباط  جمعی به اشکال مختلف طبیعت های متنوع ولی با هدف واحد انکشاف داده شود التبه ایجاد وسازماندهی وسایل متنوع ارتباط همگانی امر تصادفی نبوده ، بلکه بشر بر مبنای ضرورت خود همواره در صدد ایجاد ورشد پدیده های بوده است که درزندگی آنان نقش واهمین مهمی داشته است این امر سبب شد تا وسایل ارتباطی بوجود آیند ، رشد کنند  وپیوسته تحول پذیرند تا آنجایی که امروز مطبوعات (ژورنالیزم ) به صورت مسلم وجدی درجمله سایر نقش وتاثیرات خود به حیث نیروی چهارم دولت شمرده می شود  ،  بناءٌ درقسمت ارایه وتهیه همه ی مطالب دست اندرکاران یک رسانه درتلاش اند تا بتوانند جلب توجه مردم را نسبت به رسانه ی خود متمایل سازند از طرف دیگر رسانه ی قابل اعتماد مردم است که عاری از هرگونه اضافه گویی و نقص باشد ، بدون شک رسانه ی در یک جامعه موفق است که همان رسانه با داشتن دست اندرکاران لایق وورزیده وهمچنان استفاده از منابع موثق در درقسمت ارایه پیام که هدف نهایی یک رسانه است به شکل علمی آن تلاش میکند تا بتواند توجه مخاطبین خود را به قسم همیشوی به خود داشته باشد ،امروز خبر ها وگذارشات ازطريق رسانه ها دركوتاه ترين مدت  وبزرگترين ساعت به اختيار مردم يك فكر يا ايده را بوجود ميآورد . به عبارت ديگر افكاريكه ايجاد شده توسط رسانه ها درخانه هاي مردم راه خوب وقابل اعتماد خودرا  پيدا كرده وميكند ، امروز ,وسایل ارتباط همگانی دركمترين مدت درخدمت مردم وقایع را تقديم مينمايند وقايع واخبار نو را امروز همچو پروسه  ی دوامدار طی مینماید. درضمن همين پروسه قوي ميشود اگر به نفع اجتماع نباشد تضعيف ميگردد . به هرصورت دركوتاه ترين واحد زماني گويا افكارعامه ذريعه ي وسایل ارتباط همگانی اين دو موضوع يعني زمان وفاصله را تسخير مينمايد . دركمپلكس وسيع خود آرزوهاي ملي وبين المللي را دركمترين وقت درمينوردد . گويا اين كه افكارعامه سرنوشت خود را به دست رسانه هاي همگاني سپرده است به اين صورت ميتوان گفت كه رسانه ها نقش معيين كننده ،‌تقويه كننده ،‌جهت دهنده ، حتا خاموش كننده ي افكار عامه را دارد وهمچنان تاثیرات وبررسی مطبوعات را نباید از نظر دور داشت که چند موارد قابل ذکر میباشد

1.  ژورنالیستان فرآورد های ژورنالیسی را جالب و جاذب ساخته و کوشش می نمایند که آن را بی نقص ساخته و برای گیرندگان تقدیم کنند.
2.  درواقع بررسی مطبوعات توسط ژورنالستان ، نه تنها محتوای مطبوعات را بررسی آن اصلاح می کند . بلکه مردم را از اخبار تازه و مهم روز آگاه ساخته و درجریان قرار میدهد.
3.  غیر مستقیم برای گیرندگان ژورنالستان برای مردم موضوعات را ارایه وقابل فهم می سازند که به کدام موضوعات مهم روز توجه نمایند.
4.  بررسی مطبوعات  ذهنیتی را نزدی گیرندگان پیدا می کند که ممکن بررسی مطبوعات بخاطر  بهتر ساختن وجاذب ساختن موضوعات خبرنگاران باشد. در حالیکه این یک پندار درست نبوده بل بررسی مطبوعات توسط  خوانندگان که مردم است صورت گرفته ودر آن مورد قضاوت خود را تقدیم میدارند.
5.  در بعضی جوامع امروز طوریکه میدانیم بررسی مطبوعات یک نوع رهبری سیاسی بوده یعنی رهبران سیاسی کوشش مینمایند تا که مردم را به طرفداری از خطوط فکری خود بسیج سازند.
6.  طوریکه قبلا گفتیم بررسی مطبوعات مانند نقد یک ژانر ویران گرانه نبوده بلکه جنبه ی اصلاحی آنرا نباید از نظر دور داشت .
7.  بررسی مطبوعات در اداره سیستم آزاد طوری دیگری است یعنی رهبری حزبی نیست. و هدف از بررسی مطبوعات هموار ساختن بستر دموکراسی و توسعه حلقه گیرندگان است.
8.  دریک تعداد کشورهای جهان امروز نسبت استفاده از تکنالوژی پیشرفته اصلا موضوع (  سایز ، حروف ، .. ) و غیره مهم نیست به خاطریکه تمام کار را کمپوتر و دیزاینر انجام میدهددر همان کشور  صرف جنبه های سلیقه وی و رقابتی مطرح بحث میباشد و بس .
9.  در سیستم اقتصاد رهبری شده بررسی مطبوعات تقریبا حیثیت سر مقاله را دارد علت مهم این است که اسم ذکر نمی شود  به همین لحاظ است که در پایان بررسی نام نویسنده ذکر نمی گردد.
10.  در کشور های رو به انکشاف نه تنها بررسی مطبوعات ، مطبوعات  را اصلاح می نمایدبلکه مطبوعات را در مسیر خاصی سیاسی رهنمایی می کند.و معمولا روی یک مفکوره تبلیغ می کند. در کشور های پیرو خطوط فکری سوسیالیستی روزنامه های کوچک نمی توانند روز نامه های بزرگ را مورد بررسی قرار دهند.

محمدحنیف قاضی زاده