آرشیف

2018-11-25

محمد سرور انوری غوری

تاثیرات ناگوار فساد بالای جامعه:
         فساد  تاثیرمنفی روی توسعه اقتصادی وسیاسی دارد .

         فساد اداری محبوبیت ومشروعیت حکومت وقانون را از بین می برد

         اتباع کشوربه دلیل سلب اعتماد به مسولان دولت به مسایل حادتر دست خواهد زد وحتی ممکن به افراد افراطی وضد نظم وقانون تبدیل شود.

         ابطال حق واحیایی باطل باعث تضعیف حقوق افراد ضعیف ,بی چاره ومظلوم میگردد.

          فساد مناسبات دولت ومردم را در جامعه به شدت تخاصمی می سازد.

          دولتی که عناصر آن فاسد ورشوه ستان باشد می کوشد حقایق را از دید مردم بپوشانند.

         فساد باعث بی امنیتی ,بی عدالتی , فقر , بیچاره گی مردم گردیده ومجبورآ به دامن دشمن  پناه ببرند .

درنهایت فساد منشاه واساس تمام بدبختیها گردیده ,باعث تضعیف وقار ,عزت وهویت افغانهاگردیده ودرنزد ملل جهان ازپرستیژ لازم برخوردار نمیباشد وبدین ترتیب ازفرصتهای بدست امده باید استفاده اعظمی در راستای محار کردن فساد کار گرفته شده و مفسدین بمحاکمه کشانده شوند.