آرشیف

2015-1-24

زلمی عطیمی

تاثیرات منفی سگرت بـــــالای عضویت انسان

 

 خداوندمتعال انسان رااشرف مخلوقات آفریده ویک طبعیت خاص رابرایش اعطانموده است که دراثرکوچکترین عامل، طبعیت انسان هاتغیرنموده دگرگونی میشود.بتأبه هرفرد لازم است که راه وطرقی راپیش گیردکه گونه های مثبت اش رادرزنده گی دگرگون نسازد قسمی که میدانیم موادمخدربزرگنرین دشمن انسان است وانسان رادچاردست خوش حوادث وپدیده های ناگوارروانی جسمی نموده اورابسوی بدبختی وتباهی شوق میدهد. ازآنجائیکه علوم معاصربرپیشرفت های بزرگ نایل گردیده برتوفیقاتی دست یافته است. یکی ازدست آوردهای معاصربشری آگاهی ازموادمخدراست که استفاده واستعمال آن نه تنهافردبلکه پیکردجامعه بشری رانیزلطمعه می زند.
محقیقن به کمک علوم معاصردریافته اندکه استعمال موادمخدرازساده ترین نوع وشکل آن که هماناسگرت است تااشکال ذهری تر آن به چشم انسان صدمه رسانیده وروح را متالم می سازدزیراپیکردانسان به مثابه آیینه مصغایی است که ماخودبدست خودبرآن گرد و غبارودودرارایگان وداوالطلبانه هدیه تلخ داده وآنراآلوده سازیم دراین مقاله تحقیقی سعی بعمل آمده است تامعلومات مختصرولی سودمندراجع به تنباکواثرات ناگوارآن ارایه ونتیجه گیری معقول ازآن بدست داده شودبایدگفت این اثرازمنابع مقبراستفاده بعمل آمده است تابرای خواننده جالب ودرخوراهمیت واقع گردد.
 

تاریخچه توتون (تنباکو)

توتون گیاهی است یکساله،درتقسیم بندی گیاه شناسی ازفامیل سولانه سه Solanaeac که بلندی گیاه تا1.5 متربصورت وحشی درامریکاوبعض جزایراوقیانوس کبیرمیرویندو هم ترین نوع محصول تجارتی آن به سه نوع است .

1.      نیکوتیا نا تباکم  ( Nicotiana Tabcom )
2.       نیکوتیا نا پرسیکا ( Nicotiana persica)
3.      نیکوتیا نا روستیکا ( Nicotiana Rostica)

بطورعمده درترکیه وسواحل شرقی مدیترانه کاشته میشود.
توتون شمال وغرب نواحی مرکزی ایران ازشهرت جهانی برخورداراست تنباکوابتدادر امریکاکشت وزرع میگردیدومردم جهان ازآن آگاهی نداشتندتااینکه کرستف مولمب پرتگالی زمانی که درقرن 16امریکاراکشف وازآنجابه اروپابرگشت تنباکورادربراعظم اروپامصرف نمودکه درابتدابه سبب قیمت بدون تنهامردم ثروتمندازآن استفاده می کردند امادرسال 1614 م تعداددوکان های فروش آن به 700 دکان فروش تنباکو فعالیت داشت در سالهای 1642و1650 م پاپ دوم برخلاف تنباکواحکام راصادرنمودکه کدام تاثیری مثبت بالای مردم نه نمود شاهنشاه دوره عثمانی سلطان مرادجزای مرگ رابرای استعمال تنباکو تعین نمودامابه آنهم جلوانتشارتنباکوگرفته نشدواستعمال آن درنقاط مخلتف جهان رواج پیداکردبایدیادآورشدکه توتون یاتنباکوازجمله دخانیات بود، درافغانستان مصرف از زمان های قدیم رواج داشته وبه پیمانه وسیع از طریق چلم ، پایئب ، سگرت دود گردیده و به شکل تصوار دردهان انداخته میشودتنباکودارای 75% نیکوتین است که خاصیت زهری داشته و بالای عضویت انسانها تاثیر مرگبار و ناگوار دارد.
 

آماده کردن برگ توتون جهت تهیه سگرت :

جیدن برگ ها توتون حد اکثر دو ماه پس از کشت بوته های اولیه آن در زمین های وسیع میسر می گردد عمل برگ چینی از نهال های در 5/6 مرحله صورت می گیرد . پس از آنکه برگ هااز بوته ها چیده شده آنها را با استفاده از حرارت آفتاب با حرارت سوخت های معمولی خشک کرده و برای عملیات بعدی به کار خانه حمل می کنند ، برای اینکه برگها توتون بدست آمده قابل استفاده برای سگرت بائند نا گذیر مرحله را اصل مرحله تخمیری  Fermentation   میگویند در این مرحله انزایمهای موجود در برگها توتون از لحاظ ترکیب کیمیاوی تغیر نموده و در نتیجه بعض از خواص نا متبوع خود را از دست داده جهت دود کردن آماده میشوند . در صورتی که برگ های توتون را قبل از دوره تخمیربرای تهیه سگرت بکار برند دود حاصله غیر قابل تحمل بوده و منجر به سرفه و ناراحتی های  تنفسی خواهد گردید که علامه های تحریک دستگاه تنفسی به وسیله مواد سمی موجود قبل از تخمیر است
در بعض موارد برگ توتون را رنگ می نمایند در برخی کشور ها توتون پیپ را در مشروبات الکولی مرطوب نموده و ظاهراً محصول لوکس اشرافی تهیه مکنند که اثرات محرک آن بیش از توتون محلی است بعد از آنکه برگ توتون جهت مصرف آماده شد آنرا به کار خانه سگرت سازی حمل کرده و بعد از انجام چند عملیات با ماشین های مخصوص به اندازه های معین میبرند تاکه بعدأ  آنها را در کاغذ های ویژه جا داده بلاخره سگرت تهیه و در بسته بندی های گوناگون به بازار عرضه میشوند.
 

اشکال مختلف توتون :

چنانچه در تاریخچه پیدایش توتون در ایران میخوانیم توتون در زبان فارسی ، دری به تنباکو شهرت دارد که برای تدخین در سگرت بکار میرود . این کمله از ریشه ترکی است به  آن ( تتن ) هم گفته اند معنای این کلمه در ترکی (دود ) میباشد
برگ توتن که به هر شکل در آید بطور کلی به صورت های ذیل استفاده می شود

1.      جویدن
2.      انفیه کردن
3.      دود کردن
1 ـ توتون جویدنی

این گونه مصرف هم اکنون بسیار کم شده است . اشخاص که توتون میجوند کیفیت آنرا بیشتر در احساس مزه یی شدید توتون و نوع موادیکه توتون را به آن آلوده کرده اند در میابند ترشح شدید تاثیر مواد موجود توتون بلای انساج ذایقوی دهن احساس خنکی و حرکت دایمی عضلات دهان ، زبان گلو را باعث شده ودرفاصله کار های سنگین و مسافرت های طولانی عملا نوع مشغولت و سر گرمی ایجاد میکنند.
 

2ـ گرد توتون با انفیه :

مصرف گرد توتون از راه بینی نذیر همان علمی است که امروز معتادین به هیر ویین و یا کوکاین بدان روش عمل می کنند و میکانیزم آن عبارت از اینست که در اثر انفیه کردن ( با کشیدن ماده از راه بینی ) معتادین گرد را روی مخاط بینی و حلق نشسته و با تر شحات بینی و به تدریج مواد موثر در آن آزاد مگیردد و با جذب شدن آن ورسیدن به مفز آثار حاصل آن مواد عیان میکردد.
 

3 ـ مصرف توتون به شکل سوزاندن ودود کردن :

سگار کلمه اسپانیائی است که مشتق از سیگار و به معنی ( در کاغذ پیچیدن ) میباشد
سیگار همان سیگار معمولی و شناخته شده که در اروپا به این نام مشهور شده است . منظور از سیگار یا سگرت قرار دادن مقدار توتون در لوله استوانه ئی از کاغذ است
واژه سیگار در حقیقت به معنای سیگار برگ میباشد که توسط بومیان امریکا با چیدن برگ های توتون و قرار دادن آن به کاغذ استعمال می نمودند .
این برگ ها را در برگ های سایر نباتات نیز می پیچیدند . تهیه سگرت به شکل پیچیدن در کاغذد از قرن  19 رایج گردید.
 

سگرت و واقعیت های تلخ آن:

در حدود شش میلون مرگ زود هنگام به اثر بیماری های مرتب به استعمال دخانیات در سال اتفاق می افتد که این میزان تا سال 2030 در حدود 10ملیون مرگ در سال خواهد رسید . بسیاری از قربانیان دخانیات در آینده از بین کودکان ونو جوانان امروزمی باشد . اغلب افراد استعمال دخانیات را از دوران جوانی ونوجوانی شروع کرده اند و به علت وابستگی و اعتیاد به نیکوتین به مصرف آن در دوران بزرگ سالی ادامه می دهند .
 

ارتباط دخانیات با بیماری های مخلتف :

استعمال دخانیات یکی از مخروبترین و بد ترین که در دراز مدت بر روی سلامتی انسان اثر میکذارد .گرچه مرگ ومیر از کار افتاده گی همیشه 3ـ2 دهه بعد از شروع مصرف سیگار آغاز میشود ، ولی بیماری های مهمی نیز وجود دارد که فورأ در سگرتی های جوان خود رانشان میدهد مثلاً آنها نسبت به افراد جوانی که سگرت نمی کشند از سلامتی کمتبری بر خوردار بوده ، فعالیت های ورزشی را کمتر تحمل میکنند و احتمال عفونتهای دستگاه تنفسی در آینده بیشتر است ، در اثر مصرف سگرت قدرت ایمینی نو جوانان کاهش می یانه و آنها را مستعد به انواع بیماری ها سازد .
مصرف سگرت باعث کاهش قابل ملاحظه عمر میگردد اما مهم تراز مرگ میر ابتلای این افراد به انواع بیماری ها است
دود سگرت بیش از 4000 ماده شیمیایی دارد که از طریق مختلف به بدن انسان آسیب می رساند و برونشت مزمن ، انواع عفو نتهای تنفسی ، سرطان ریه ، آمفیرم ، نا رسائی تنفسی آترواسکلروز عروق قلب و دیگر عروق بدن و بیماریهای ایست کمیک قلب ، کاهش توان جنسی و باروری درمردان از عمده ترین عوارض اعتیاد به سگرت میباشند
سرطان ریه مری ،معده ، را های تنفسی ( زبان حنجره و حلق) کلیه و مثانه با مصرف سگرت ارتباط دارند با وجود تلاش های زیاد بر مبارزه با سگرت این بیماری در جامعه متمدن امروزی بصورت یک ماشین آدم کشی در آمده همه ساله در امریکا بیش از سه صد هزار نفر تر اثر کشیدن سگرت میمرند که این رقم بیش از تلفات امریکا در جنگ جهانی دوم و شش برابر تعداد مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این کشور است
مصرف سگرت توسط  زنان حامله احتمال تولد نوزاد نارس یا کم وزن را افزایش میدهد بیست و پنج تا پنجاه در صد معتادین سگرت به علت بیماری های مرتبط به سگرت میمیرند ، مصرف سگرت در بروز نود در صد در سرطان های ریه هفتاد و پنج در صد برنشتهای مزمن و آمفیزم و بیست و پنج در صد بیماری های قلب و عروق نقش دارد.
 

نقصان زاتی سگرت :

1.      از رحمت الهی محروم میکند چراکه از بوی آن فرشته یی رحمت اذیت میشود
2.      در مجاری تنفسی شش ها و معده سرطان پیدا میشود
3.      بینایی را کم می سازد
4.      امراض قبلی را پیدا میکند
5.      به جگر انسان نقصتان وارد میکند
6.      دودسگرت در خون ورگها اثر منفی گذاشته انقباض شرایین بوجود میاید که ازین سبب ( فشار خون ) پیدا میشود و اشتهای انسان را نیز کم می سازد
7.      دکتوران در بریتانیا بعد از تجارب و تحقیق ادعا نمد هاند که سگرت انسان را از قوت مرانگی محروم می سازد و طبقه اناث را از اولاد بی بهره میگرداند
8.      معتاد سگرت کاربن موتواکساید نیکوتین بنزو پایرین را در وقت تنفس بداخل شش ها میکند که این مواد با خون مخلوط گردیده اثرات ذهر اگینی را در وجود بوجود میآورد که سبب به میان آمدن سرطان میگردد
مواد زهری سگرت بالای دماغ ، قلب و دیگر اعضا انسان اثر منفی میگذارد ، جذب دماغ معتادین سگرت بسیار کم است ورزش و یا کدام فعالیت جسمی را بصورت درست انجام داده نمی تواند همچنان که این گونه اشخاص نمی توانند بصورت درست فکر نمایند پس برما لازم است که با معتادین سگرت و مواد مخدر کمک نموده آنها را به ورزش تشویق نمایم زیرا ورزش یگانه وسیله است که می توانند معتادین رادوباره به حالت اولی بر گرداند یعنی ازتمرینات منظم ورزشی تحت نظر استادان تربیت بدنی جهت تقویه غضلات بدن ، سیستم اعصاب و عضلات قلب با سیستم جهاز تنفسی سیستم جهاز هضمی وهمچنان مقاومت وجود آنها را توسط ، آب ،هوا ، و آفتاب در شرایط مختلف فصل سال بلند برده از ین طریق میتوانیم به نوبه خود مصدر خدمتی به یک هموطن خود گردیم که معتاد به سگرت و یا مواد مخدر است گریم
ورزش یگانه وسیله یی است که برای جوانان و نوجوانان ما مصروفیت های مثبت را به بار می آورد که از طریق ورزش میتوانند به خود و به وطن خود خود مصدر خدمت نیک گردند چون ورزش انسان را صحت مند با حوصله ، پرکار و آماده ی مبارزه با هر گونه شرایط دشوار زنده  گی می سازد .
اگر سگرت نکشید و یا اگر قبل از بروز بیماری هاآنرا ترک کنید میتوانید بیماری های قلب یاریه را مانع شوید ، مهم نسیت که چه مدتی سگرتی بوده اید ، با ترک می توانید از صدمه رسیدن بیشر به سلامتی خود جلوگیری کنید .
اگر در ترک ، نیازمند کمک هستید برای مشوره به داکتر مراجعه کنید
برای ترک کامل سگرت روزی را انتخاب کنید که تقریباً استرس ( فشار عصبی نداشته باشید و همه سگرت ، سگرت دانی و گوگرد و یا لیتر را از خود دور کنید ممکن است علایم ترک سگرت مثل تحریک پذیری ایجاد شود .
اگر صورت مجدد به سگرت کشیدن شروع کردید بررسی کنید که این امر چرا روی داده است و به دلیل ترک رجوع کرده از نو شروع کنید .