آرشیف

2014-12-28

محمد سرور انوری غوری

تاثیرات جنگ بر جامعه

در جریان جنگ ها وعملیات های محاربوی باید متوجه قانون منازعات جنگی بود ونباید با استفاده از قدرت نظامی ملکیها وافراد ساحه جنگ را متضرر ساخت همه نظامی ها باید قانون منازعات جنگی را قبل از قبل مورد مطالعه قرار داده واز آن باخبر باشند . چنانچه امروز تمام نظامی ها بشکل شایدو باید این قانون را از سربازالی جنرالخوب حضم نموده اند ومیدانند که چه باید بکنندسخت به قانون منازعات جنگی احترام قایل اند . خوشحالم که منسوبین قوای مسلح کشور ما در کل متوجه ملکیها در جریان جنگ بوده وتا حد ممکن سعی می ورزند که مردم بیگناه متضرر نشوند . زنها هم یکی از جمله مظلوم ترین قشر جامعه اند که  نباید رنج جنگ را بکشند.دشمن همیش سعی می ورد تا در بین مردم محل جای گرفته وعلیه نیروهای امنیتی مقابله نمایند . ولی طرفین جنگ متوجه باشند که بسطح جهانی قانونی وجود دارد تا از آنها باز پرس نماید وهم اخلاقآ نباید آنعده افرادیکه خلع سلاح بوده واز آنها سنگر ساخت .وهمه داروندار شان را به غارت برد واز هیچ نوع ظلم وستم علیه آنها دریغ نکرد . 
این حرکت خلاف روحیه اسلامی وانسانی میباشد. واز آن اجتناب باید کرد ودست مظلومان را باید گرفت ونجات شان داد وبه آنها مساعدت نمود وآنها را در جای امن منتقل کرد ومریضها را مورد تداوی قرار داد.