آرشیف

2015-1-7

ابو مسلم جامع

تاثـــیرات مـــــــواد مخدر بالای اطفال

 

شورای ولایتی جوانان غور ضمن حمایت از ریشه کن ساختن مواد مخدر در اینولایت همچنان از دولت خواستند تا زعفران و باغداری را به عنوان بدیل کشت کوکنار در آن ولایت ترویج دهند. شورای ولایتی جوانان غور به همکاری مالی و تخنیکی برنامه ثبات وزرات احیا و انکشاف دهات فعالیت های دربخش اگاهی عامه از اضرار مواد مخدر وکوکنار ومشروبات الکولی با دهاقین، بزرگان اقوام ،جوانان ودربین اطفال داشته است ودرتمام جلسات شرکت کنندگان کاشت مواد مخدر را از عوامل مهم بی ثباتی عنوان کرده و حمایت شان را در راستای مبارزه با مواد مخدر اعلام داشتند. درتمام جلسات ونشست ها شورای جوانان ولایت غور ضمن یاد آوری از اضرار مواد مخدر و اعتیاد جوانان به آن، از اشتراک کنندگان جلسه خواستند تا در مبارزه علیه مواد مخدر؛ جوانان – خانواده ها و در کل اداره محلی را همکاری نمایند. چون زحمات به ثمر رسانیدن کوکنار را دهقان غور متحمل میشود، اما بهره از آن را قاچاقچیان بزرگ بدست می آورند." ودیگر ضربه اقتصادی ناشی از زرع آن که: دولت سالانه برای ولایات که کمتر از یک هکتار زمین در آن کوکنار زرع شده باشد، سالانه یک ملیون دالر برای پروژه های انکشافی اختصاص میدهد، بدبختانه که ولایت غور در دوسال پی هم بنابر ازدیاد کشت کوکنار از این پول محروم شد. لذا جوانان غور ازتمام مردم شریف ونجیب غور میخواهند که دیگر به کشت مواد مخدر روی نیاورند تا اطفال ،جوانان ونوجوانان ما در معرض خطر کوکنار قرارنگیرند.

 

ادیب این د بستانم سروکارم به طفلان است . ادیبی را چه نقصان گرسخن طفلانه می گوید
 

تاثرات مواد مخدر بالای اطفال

 

تاثرات مواد مخدر بالای اطفال

 

تاثرات مواد مخدر بالای اطفال