آرشیف

2014-12-11

عبدالظاهر رفیق

تابکی

تابکی این جعل وجهل وجاهـلی
تابکی این جور وجبروکاهـــــلی

تا بکی در خواب غلفت رفــــــتهٌ
تابکی این قهرو زورو باطـــلی

تابکی در عشقی دنیا میــــــروی
تابکی این ها بیل وقابیــــــــــلی

تابکی کشــتـــــن روا باشد بخلق
تابکی این قتل وقاتل قاتــــــــلی

تابکی ایــــــن زور زر باشد روا
تابکی این ظلم باشد ظـــــــالمی

تابکی مغرور بیجا میــــــــروی
تابکی در بد همیشه شامــــــلی

تابکی تــــــو میکشی مردم چرا؟ 
حق نگوید هیچ گاهی چون بمی

تابکی در جنـــگ باشی با تفنگ
بار دوش مردمی بیجا غمــــــی

صبر کن بین ای "رفیق "جورفلک
هرچی بوده برده آخــــــــر با همی