آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

تأمل کن !

مکن غفلت که جبران نا پذیر است
مگـو امروز یا فـــردا که دیـر است
 
زکوه وسنگ میهن ناله خیـــــــزد
که میهن،دست مکاران اسیراست
 
چــرا غـفـلت چـــرا بی عار بـودن ؟
چـــرافرزند این ملت فقیـــــر است
 
بده دستی به دستـــــم صـادقـانـــه
که این ره شیوهِ مـرد خبیــــر است
 
به میــدان عمـــل شیـر ژیان شــــو
توکل با خــدا کن، دستـــگیـــراست
 
تأمـل کن به فــــریــاد یـــتــیــمـــان
هـراسان شو که این فریاد تیر است
 
تعـصب را بـد ور انــدا ز وبنــگـــر
که رسم همپـذ یــری بس منیــراست
 
تأمـــل کـن، تأمـــل کــن ، تأمـــــــل!
تأمـــــل شیوهِ اهل ضمیـــــــــر است
 
شـنیـــدم (عند لیبا) بـا ز مــی گـفــت
مکن غـفـلت که جبــــران ناپذیراست!
 
 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
تاریخ :1390/11/20
nabiandalib@yahoo.com
00989118652409