آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

تأثیرِ دُعـــــــــــا

ای کـاش گُریزان زدل وجان شده باشي
یـا بسته بـه زولانه و زندان شده باشي

 

دردت بــه صدا آیــد وقلبـت بـه کفیـدن
مـانـنـدِ دلـم بسمل وبـریـان شده باشي

 

داروی طبـیـبِ ستـم امــروز بــه جـانـت
تــأثـیـر کنــد تـاکه بـه گریـان شده باشي

 

از دیـدۀ غمگینِ تـو ای کاش شب و روز

خـونِ جِـگرت ریـزد و حیـران شده باشي

 

دردِ دو جـهـان پـیـشِ قـدمهـای تــو اُفـتــد
بـر صُفـرۀ غـم کـاشکِ مهـمـان شده باشي

 

پـای تـو شـود لنـگ وعصـا از غـمِ کوري
مُحـتـاجِ جـفــای غــمِ هـجـران شـده بــاشي

مــانـــنــدِ دلِ مــــادرکــم در پــس پــیــری
از دُخــتــر ودامــاد پــشـیـمـان شــده بــاشي

ای کـــاش زتـــأثــیــرِ دُعــــای دلــم امروز
بـا جـان و دلـت دست وگـریـبـان شـده بــاشي

در وصـفِ تـوچـیـزی دیــگر نـیـست بـه یــادم
خــواهــم زخــدا بــی سر و سامـان شده باشي

بــا آنـکه شـکستـی دلِ بـیـچـاره (جــوهـر)

ای کــاش خـدایــا که پــشـیـمان شـده بـاشي

 

جوهر