آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

بی کفایتی رحمتی عزیزان ما را از ما می رباید

ما شاهد خراب شدن و وخیم شدن روزافزون اوضاع امنیتی در غور هستیم وبسا کشتارها ، ظلم وستم وحق تلفی را به چشم سر مشاهده می کنیم ؛ همیشه شعار شنیده ایم ، همیشه وعده ووعید های برشمرده را ناظر بوده ایم ، همیشه گفته شده ما چنین و چنان می کنیم اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده ، همیشه نظاره گربگیروبخورهای والی وهمدستان شان بوده ایم ،هیچ گاهی صداقت در گفتار وراستی در اعمال شان را ندیده ایم ، هیچ گاهی درستی درکار و وفا در گفتارشان را نچشیده ایم ؛ برعکس دروغ ، نیرنگ، فریب، اقدامات که اتحاد مردم را ربود و نفاق وکینه را آبیاری نمود تجربه نموده ایم ؛ رحمتی مردم را پارچه پارچه نمود وبه ساز کسانی که منافع خویش را در تکه وپاره شدن مردم میدانستند رقصیده و دهل تک دستی، سمت جویی، قوم پرستی و مردم فریبی را در گردن آویخت وبد تر ازآن اینکه سبب به شهادت رسیدن مردم بی گناه وبیچاره غور گردید.
رحمتی باید به زود ترین فرصت استعفا دهد ودیگر باعث ریختن خودن مردم نشود، اگر اندکی انسانیت وآدم گری داشته باشد این کار را می کند.
ضرغام