آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

«بی پروا» و طبیعت غـم انگیز غور

« بی پر و ا » با قلب پر ا ز مهر ، با حو صله مند ی ، با هز ا ر ا ن  ا مید و آ ر ز و تلا ش د ا ر د تا بخا طر ا حیا ی د و با ر هً طبیعت سو خته و غم ا نگیز غو ر کا ر ی کند که به مر د مش و سر ز مین با ستا نی ا ش غو ر با ستا ن  مفید و سو د مند تما م شو د. بخا طر ا ین آ ر ما ن  و آ ر ز وی پا کش   بهر سو ر و می ا ند ا ز د، به هر کس د ست د ر ا ز میکند، میطپد ، تا حد ا قل کا ر ی کند که  ر و ح و ر و ا نش ذ ر هً آ ر ا مش پید ا کند.
بی پر و ا   بمنظو ر پیا د ه کر د ن  آ ر ما ن مقـد س و آ ر ز و ها ی پا کش که هما نا  خد مت به مر د م شر یف د یا ر ش ا ست لحظهً آ ر ا م ننشسته و  تلا ش د ا ر د  به هر شکل  و به هر طر یقی که میشو د، د ا شته ها و ا ند و خته ها ی علمی ا ش ر ا که ثمر هً سا لیا ن د ر ا ز ا ز  ز حما تش د ر د ا خل و خا ر ج ا ز کشو را ست د ر خد مت مر د م شر یفش  قر ا ر د هد  و کا ر ی کند که شا یستهً  مر د م و طبیعت ز یبا ی د یا ر ش  با شد  . بی پر و ا عا شفا نه تلا ش د ا ر د بخا طر ا حیا ی د و با ر هً  طبیعت غو ر، سر سبز ی و شگو فا یي  د شتها و د ا منه ها ی سو خته و خشکید ه غو ر، بخا طر پو شش د و با ر هً تپه ها و د ا منه ها ، کو ه ها و د ر ه ها ا ز بته و جنگل ، ا شجا ر مثمر و غیرمثمر ، بخا طر جلو گیر ی ا ز تخر یب و  فر سا یش کو ه ها و د ر ه ها ، د شتها و د ا منه ها ی و سیع،  و جلو گیر ی ا ز سر ا ز یر شد ن و حشیا نهً طو فا نها و سیلا ب ها ی مو سو می و بخا طر جلو گیر ی ا ز تبا هی و و یر ا نی ها ئیکه  ا ز ا ین سیلا ب ها و طو فا نها ی مد  هش بمیا ن می ا ید ، بی ا ما ن  میطپـد و  ا ز مر د مش عا جز ا نه میخو ا هد  تا د ر ا ین ر ا ستا  ا و ر ا  یا ر ی و مد د ر سا نند و حر ف ها ی ا و ر ا بشنو ند ، با و ر ش کنند  وبا و ی  یا ر ی وهمکا ر ی نما یند. بی پر و ا بخا طر ا ین آ ر ما ن و آ ر ز و ها یش  آ ر ا م نمی نشیند  سعی میکند  به هر شکل که میشو د  مر د مش ر ا ا ز خو ا ب غفلت  بید ا ر نما ید ، و ا د ا ر آ گا ه شا ن سا ز د تا حر فها یش ر ا بشنو ند . بی پر و ا تا کید  د ا ر د که بیر حمی با طبیعت د ر حقیقت ستم بر خو د شا ن میبا شد  و بس  . چو ن بی پر و ا قد ر ت و ز و ر ند ا ر د که با لا ی مر د م ا ثر گذ ا ر با شد و ا ز طر یق ز و ر پلا نها یش ر ا د ر عمل پیا د ه کند  و ر نه میکر د  و لی  میبیند که همه ا ز و ی  ز و رآ و ر  تر و قد ر تمند تر  و با لا د ست تر هستند و نمیتو ا ند جلو ی آ نها ر ا بز و ر  بگیر د،  بنا بر ا ین   د ر جستجو ی ر ا ه و چا ر هً د یگر ی میشو د تا بتو ا ند تو جه مر د مش ر ا بخو د جلب نمو د ه و همکا ر ی شا نر ا بخا طر ا حیا ی د و با ر ه  طبیعت   غو ر که د یگر د ر آ ن چیز ی ا ز ز یبا یي ها ی طبیعت  با قی نما ند ه  جلب نما ید.
  بی پر و ا ر ا ه مسجد ر ا د ر پیش میگیر د  تا ا ز ا ما ما ن و ر و حا نیو ن که نقش مهم و با سز ا ی د ر تبلیغ و تر و یج  ا مو ر ا ت د ینی د ر بین مر د م د ا ر ند ا ستفا د ه نمو د ه و شخصآ خو د ش هم تلا ش میکند تا آ یا ت قر آ نی ر ا حفظ و ا ز بر نما ید و آ نچه که د ر ا ر تبا ط  به حفظ طبیعت و گیا ها ن ا ست بگو ش  مر د م بخو ا ند و ا ز ا ینطر یق  مر د م ر ا و ا د ا ر سا ز د تا بیشتر به  تا طبیعت ز یبا ی شا ن که یگا نه منبع خو سبختی و نجا ت شا ن ا ست  صد مه نر سا نند و بر خو یش جفا نکنند.
بی پر و ا گا هی به  د ر ه ها ی جا م  ، کمنج ، ا لله یا ر، د و لتیا ر ، چها ر صد ه  د ر هً آ سیا ، تا جلگه  مز ا ر پیهم سفر میکند تا به مر د م بفهما ند که د ر خت ها و بته ها و جنگلا ت چقد ر د ر ز ند ه گی شا ن مفید و سو د مند ا ست .  بی پر و ا مقا لا ت و مضا مین د لچسپ و سو د مند ی د ر ا ر تبا ط با ا همیت و ا ر ز ش نبا تا ت ، سبز یجا ت ، جنگلا ت  و میو ه جا ت  مینو یسد سا عت ها و قتش ر ا مصر ف میکند  ز ما نیکه د ر ختا ن و بته ها ر ا میبیند که بر ید ه ، شکسته و یا بیر حما نه  سو ختا ند ه میشو ند  آ ب میشو د ، میسو ز د و میگیر ید ، ز یر ا   بی پر و ا شا گر د ا ستا د « حسن یا ر » میبا شد  . و ا ستا د  حسن یا ر  سا بق ا ستا د د ر پو هنحی ز ر ا عت پو هنتو ن کا بل   بو د  و  من هم ا فتخا ر شا گر د ی آ ن ا ستا د معز ز ر ا د ا ر م . 
یا د م می آ ید ز ما نیکه ا ز پو هنحی ز ر ا عت با ا ستا د« حسن یا ر» بطر ف لیلیهً مر کز ی میر فتیم د ر بین ر ا ه  کسی شا خهً د ر خت نا جو ر ا شکستا ند ه بو د و ا ستا د« حسن یا ر» د فعتآ متو جه شد و ما ر ا ا ستا د کر د  د ر مو ر د شا خهً شکسته  د ر خت نا جو با هز ا ر ا ن جگر خو نی  با ما صحبت نمو د  و  د ر مو ر د  ا ینکه ا ز شکستن یک شا خهً نا جو چقد ر به طبیعت و محیط ز یست صد مه میر سد بر ا ی ما تو ضیح نمو د  و ا فسو س کر د و  نز د یک بو د که ا ز د ل و جا ن گر یا ن کند .
 بی پر و ا ی ما هم  تر بیهً و آ مو ز ش  آ ن ا ستا د بز ر گو ا ر ر ا د ید ه  ا ست،  مید ا نم که هر لحظه بخا طر هجو م  بیر حما نهً مر د م بر جنگلا ت و طر ز ا ستفا د ه نا د ر ست مر د م ا ز  طبیعت و جنگلا ت غو ر بی پر و ا سخت نا گو ا ر  و غم ا نگیز میگر د د و تلا ش میکند تا به هر شکل که میشود ما نع شا ن  گر د د  . و لی  گا هی با ا ینهمه نیا ت نیک و آ ر ز و  ها ی  پا کش بخا طر مر د مش  د ر جر یا ن سفر و فعا لیتها ی کا ر ی ا ش  ا ز طر ف  نا مر د ا ن و د ز د ا ن  مو ر  د ، تحقیر و تو هین  قر ا ر میگیر د و حتی   تهـد ید به مر گ میشو د  .
گا هی ا و با شا ن ر ا هش ر ا د ر د ر هً تخت میگیر ند و مو تر ش ر ا به آ تش میکشند و گا هی هم مر د ما ن  د ه و قر یه جا ت ا طر ا فش به کا ر ها یش ا ر ز ش ند ا د ه و بخا طر حسا د ت و سیا لد ا ر ی  بمقا بلش بر میخیز ند و به نا حق آ ز ر د ه ا ش میسا ز ند. بی پر و ا گا هی د ر خت میشا ند ، گا هی به قر یه جا ت میر و د تا طر ز نها لشا نی ر ا به مر د م بیا مو ز ا ند و گا هی مر د ما ن  قر یه ها ر ا کمک و تشو یق میکند تا منطقه و محل شا نر ا  قـُر ُ ق  نما یند ، خسته ها ی  د ر ختا ن  و جنگلا ت ر ا که د ر هما ن محیط نشو و نمو میکنند جمع آ و ر ی و به د ا منه ها ی کو ه ها د ر ز یر خا ک مینما ید  و ا ز ا ینطر یق میخو ا هد به مر د مش ا حیا و ز ند ه سا ختن د و با ر ه ً آ نچه ا ز بین ر فته ا ست بمر د م بیا مو ز ا ند و یا د بد هد همیشه تلا ش میکند تا  مفد یت طبیعت سبز  ر ا به مر د مش بفهما ند  که من  ا ز ر ا ه  د و ر ا ز صمیم قلب  بر ا ی مئو فقیت ها ی مز ید  ا ین فر ز ند  ر ا ستین و فد ا کا ر غو ر د عا ی خیر میکنم که:

ا لـهـی ا ی « بی پر و ا » ا  ز نـد ه بـا شی
قـُـرُ ق کر د ی« سـُمـَک» ر ا ز نـد ه با شی
سـر ی ا شجـا ر کـو ه  قـر ا ن میخـو ا نی
بـلـطـف حـق تعـا  لا  ز نــد ه  بـا شـی
*
«سـُمـَک»  تـا  ز ه  و تـا ز ه  تـر گـشـتـه
«قــُر ُ ق »هـا یش چـو مـو ی سـر گـشـته
بـه لـطـــف مـر د  م ِ  خـــو  ب  و نجـیبـش
هـو ا  یش صـا ف  و پـر عـنـبـر گـشـته

  و ا ز نسل جو ا ن ، تحصیلکر د ه گا ن ، علما و د ا نشمند ا ن غو ر و ا ر گا نها ی ا منیتی و ا د ا ر ی غو ر  ا حتر ا ما نه تقا ضا میکنم که ا ز ا ین  فر ز ند  صد یق و ر ا ستین مر د م پشتبا نی نمو د ه و د ر پیشبر د پلا نها  و طر ح ها ی علمی و مسلکی  و ی د ر ا ر تبا ط با ا حیا ی د و با ر ه طبیعت ا ز بین ر فتهً غو ر  و ز ند ه سا ختن  د و با ر ه جنگلا ت کو هی، د ر ختا ن همیشه سبز ، میو ه جا ت و سبز یجا ت کو هی ، حفظ و نگهـد ا ر ی  حیو ا نا ت و حشی و پر ند گا ن که نسلها ی شا ن د ر حا ل نا بو د ی ا ست تنها  یش نگـذ ا ر ند  با محبت و د لسو ز ی ا و ر ا کمک ویا ر ی ر سا نند..
ا ز و ا لی صا حب  جد ید و لا یت غو ر محتر م عبد ا لله  ( هیو ا د) منحیث فر ز ند د لسو ز آ ن د یا ر تقا ضا و خو ا هش میکنیم  تا د ر ا ر تبا ط با ا ین مو ضو ع که نها یت ا ر ز ند ه و حیا ت بخش د ر ز ند گی مر د م غو ر ا ست د لسو ز ا نه مسئو لین ا د ا ر ه ز ر ا عت و حفا ظهً محیط ز یست و لا یت غو ر  ر ا د ر و ظا یف شا ن متو جه سا ز ند و د ر عو ض ا شخا ص و ا فر ا د غیر حر فو ی و غیر مسلکی ، تحصیل کر د ه گا ن ومتخصصین مسلکی ر ا بگما ر ند تا د ر آ یند ه بتو ا نند به مر د م خو یش مصد ر خد مت شا یسته  شو ند. .ا ز ا یشا ن بخو ا هند تا به و ظا یف شا ن جد ی بو د ه و ا ز جنگلا ت ، ا شجا ر مثمر و غیر مثمر ، حیو ا نا ت و حش و  طبیعت سبز  غو ر د لسو ز ا نه  و مسئو لا نه کنتر و ل و حما یت بعمل آ و ر ند .
 شکا ر حیو ا نا ت و حشی  که گو شت شا ن قا بل ا ستفا د ه ا ست  ا ز قبیل گو سفند ا ن کو هی( مل و میش)  ، بز و تکه کو هی ،خر گو ش …..ر ا ممنو ع قر ا ر د هند .
طبیعت غـم انگیز غور
خو ب بیا د ا ر م که سی سا ل پیش ا ین  گو سفند ا ن  کو هی  ا ز قبیل مل و میش ، بز و تکه  بطو ر فر ا و ا ن د ر د ر ه ها و کو ه ها ی غو ر  د ر سا حا ت و لسو ا لی شهر ک ، تو لک ، د و لتیا ر ، مر غو ، چها ر صد ه ، د ر ه ها ی جلگهً مز ا ر، جو ند ، بند کو ش( کو ه بین کمنج و جلگهً مز ا ر ، بند شکمید ا ن  بین ا لله یا ر  و جلگه ً مز ا ر ….به ا ند ا ز ه ز یا د ی ا ز  ا ین حیو ا نا ت مو جو د بو د ند ز یر ا د ر آ نو قت سلا ح ها ی ا تو ما ت و جو د ند ا شت و د ر هر قر یه یک و یا د و نفر شکا ر چی بیشتر نبو د  و لی با تأ سف که بعد ا ز تحو ل ثو ر 1357 و ا یجا د تنظیمها و جنگها ی د ا خلی خا ر جی ها آ نقد ر سلا ح د ر و طن ما ر یختند که د ر هر خا نه یک و یا د و میل سلا ح خو د کا ر و ا تو ما ت پید ا میشو د و هنو ز هم مو جو د ا ست  . ا ین کا ر سبب شد تا نسل ا ین همه حیو ا نا ت بطر ف نا بو د کشا ند ه شو د. ز یر ا د و لت و جو د ند ا شت که کنتر و ل همهً منا طق و شهر ها ر ا د ر د ست د ا شته با شد و مر د م ما هم که بیشتر ی شا ن ا ز نعمت سو ا د محر و م بو د  ند  ا ر ز ش و مو جو د یت ا ین حیو ا نا ت ز یبا  ر ا نمید ا نستند  د ر هر جا ئیکه با ا ینها ر و بر و میشد ند د ر چند لحظهً بیر حما نه مثل تر و ر ست ها همه ر ا با ا فتخا ر نا بو د میکر د ند ا فسو س.
طبیعت غـم انگیز غور
پلنگها ی خا ل خا ل و ز یبا ، ر و با هکها ی مر غو ب و ز یبا ، سیا هک ها ، گر گها و حتی شغا لها  ر ا بخا طر پو ستها ی ز یبا و نر م شا ن کا ملآ ا ز بین بر د ند و پو ستها ی شا ن ر ا د ر با ز ا ر ها ی د ا خل و خا ر ج با چند د ا لر و کا لد ا ر بفر و ش ر سا ند ند که جا ی شا ن د ر کو ه ها و د ر ه ها ی ما بر ا ی همیش خا لی  خو ا هد بو د.
شکا ر حیو ا نا ت که  پو ست ا ر ز شمند شا ن  د ر با ز ا ر ها ی د ا خل و خا ر ج بفر و ش میر سند ا ز قبیل :  ر و با ه ،  سیا هک ، سگلا هو…….و غیر ه بطو ر قطع ممنو ع گر د د.
من نو یسند ه خو ب بیا د د ا ر م سا لها ی ر ا  که آ فت مو ش و لا یا ت با د غیس و غو ر ر ا مو ر د حمله قر ا ر د ا د  و تما م کشت و ز ر ا عت ر ا نا بو د سا خت ز یر ا تو ا ز ن طبیعت ر ا کا ملا ا ز بین بر د ه بو د ند وحیو ا نا ت که مو ش ها ر ا شکا ر میکر د ند  ا ز قبیل ر و با ه ، سیا هک …… همه نا بو شد ه بو د ند د یگر مو شها ر و ی ز مین ر ا گر فتند و هستی مر د م ر ا همه خو ر د ند.
 طبیعت غـم انگیز غور
مر د م ما ا ین حیو ا نا ت کو چک و خز ند ه ر ا هم آ ر ا م نگذ ا شتند  هر چه که د ر ر و ی مر د م آ مد  بعضی ر ا با شو خی و سا عت تیر ی ، بعضی ر ا با د شمنی و نفر ت که ا ز ا یشا ن د ا شتند ا ز بین بر د ند  و حا ل ا ز این حیو ا نک ها ی ز یبا و خز ند ه گا ن مظلو م آ ثا ر و نشا نی با قی نما ند ه ا ست. همهً ا ینها  ز ما نی جز ء ا ز طبیعت ز یبا ی ما ر ا تشکیل مید ا د ند و هر ر و ز د ر کو ه ها و د ر ه ها د ر پیش ر و ما ظا هر میشد ند و عا جز ا نه بر ا ه خو د میر فتند.
 طبیعت غـم انگیز غور
شکا ر پر ند گا ن شکا ر ی   ا ز قبیل عقا ب ، چر خ ، با ز ، شا هین ، با شه ، مو شکو ر ک( مو شگیر ک) که نسل های شا ن تقر یبآ ا ز بین ر فته و همچنا ن شکا ر  پر ند گا ن د یگر ر ا نیز  ممنو ع قر ا ر د هند و با تا جر ا ن وقا
چیا ن د ا خلی و خا ر جی  که ا ین پر ند گا ن به شکل غیر قا نو نی و حشیا نه  شکا ر مینما یند و به د لا لا ن خا ر جی و د ا خلی به قیمت نا چیز میفر و شند سخت بر خو ر د نمو د ه و جر یمهً سنگین بر عا ملین شکا ر حیو ا نا ت و پر ند گا ن تعین نما یند.   

ا ز حملهً بیر حما نهً کو چی ها و ما لد ا ر ا ن  که د ر محیط  غو ر بخا طر سیر کر د ن گو سفند ا ن شا ن ر و ز ا نه هز ا ر ا ن د ر خت سبز ا ز قبیل : د ر ختا ن شغز ، د ر ختا ن آ لنج ،  د ر ختا ن سفید ا ر ، خر بید ، چکه، ر ا ا ز بیخ میبر ند و شا خه ها و بر گها ی سبز شا ن ر ا به گو سفند ا ن و ر مه ها ی خو یش میچر ا نند جد ی بر خو ر د نما یند و تو سط ما مو ر ا ن جنگلا ت و مسئو لین محیط ذ یست  جد آ  جلو گیر ی نما یند .
 ا شخا ص و ا فر ا د  که سر پیچی میکنند چنا ن جر یمه سنگین تعین کنند تا  د یگر کسی جر ئت آ نر ا ند ا شته با شد تا شا خهً ا ز د ر ختا ن سبز ر ا سر بخو د قطع نما ید  و یا حیو ا نا ت  و حش ر ا شکا ر نما ید.
ا ز و ا لی صا حب  و لا یت غو ر صمیما نه تقا ضا میکنیم تا  با ا ستفا د ه ا ز  ا مکا نا ت و صلا حیتها ی شا ن و یا   د ر صو ر ت ا مکا ن ا ز همهً همو طنا ن چه د ر خا ر ج و چه د ر د ا خل کشو ر هستند تقا ضا نما یند تا د ا و طلبا نه یکمقد ا ر  پو ل بطو ر ا عا نه  و کمک به طبیعت غو ر جمع آ و ر ی نمو د ه و آ نعد ه حیو ا نا ت که  ا ز بین ر فته ا ند  و یا د ر حا ل نا بو د ی هستند نسل ها ی شا نر ا  ا ز کشو ر ها ی خا ر جی و با غ ها ی و حش خر ید ا ر ی و د و با ر ه به طبیعت غو ر ر ها سا ز ند و ا ز ا یشا ن  مر غبت ومو ا ظبت جد ی صو ر ت گیر د.  
به ا مید  سعا د ت و سر فر ا ز  ی « بی پر و ا » و همه   فر ز ند ا ن ر ا ستین ، صا د ق  و خد متگا ر به مر د م ر نجد ید ه ً غو ر  و ملت نجیب و سر فر ا ز ما ن   ا فغا نستا ن عز یز .
 
 28.02.2011هلند
عبدالغفور (غوری)