آرشیف

2017-11-5

بیهوده زحمت نکشید

بیهوده زحمت نکشید، زبانها بر اساس معاملات سیاسی و (پولی) شکل نگرفته اند. زبانها لزوماً به قومیت، تبار و نژاد هم ربطی ندارند. زبانها اکثرن فرا قومی و فرا مرزی اند. حال هرکس انگلیسی زبان باشد از نژاد (آنگلوساکسون) نیست. به همین ترتیب میلیون‌ها انسانی که فارسی صحبت میکنند از یک قوم و تبار خاص نیستند. فارسی یکی از زبانهای کلاسیک جهان است که اقوام و قبایل مختلف ی مانند هزاره و تاجیک در کشور های افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن میگویند.

آخر، زبان یک حکومت نیست که توسط تاکتیک های فریبکارانه و بر اساس توافقنامه های مزورانه زیر نام وحدت ملی شکلش داد.

زبانها در طول تاریخ بشریت به تدریج شکل گرفته و تکامل پیدا کرده اند. حال شما چگونه میتوانید زبان به این عظمت و شکوه و زبان با این ادبیات غنی را که در آخرین هزاره عمرش تغییرات اندکی داشته است به دو قسمت کاملا متفاوت و جدا از یکدیگر تقسیم کرد؟ بهتر است از این بیشتر خود را مسخره نسازیم.
 حالا هم دیر نیست بیایید به هر قوم و زبانی که تعلق داریم، رنگ و اخلاق دیگری انتخاب کنیم. بیایید بجای فصل کردن وصل و بجای متفرق ساختن خود را باهم نزدیکتر سازیم و
 بجای ایجاد دیوار  های سنگین تحجر و استبداد؛ ریشه های درخت استبداد را که از چشمۀ تاریک اندیشی سیراب میشود برای همیشه بخشکانیم.
همه میبینیم که شیوه ها و سیاست های سرکوبگرانه و فاشیستی دو و نیم قرن اخیر؛ جز بی آبرویی و ذلت چیزی دیگری برای مردم افغانستان به ارمغان نیاورده است. بیایید بجای زبان و قوم؛ انسانیت و صداقت را معیار قرار داده و مانند دندان های شانه پهلو به پهلو و برادرانه سرنوشت زندگی جمعی خود را رقم بزنیم. این ما هستیم که میتوانیم خانه خود را آباد و یا ویران کنیم، همسایه اگر بد باشد، شاید بنحوی به ویران کردن تشویق کند اما عامل اصلی خود مان هستیم.

با حرمت
اوشانی