آرشیف

2017-2-22

گل رحمان فراز

بیم از کودتای پیروز و آرمانی!

 

 

بیم از کودتای پیروز و آرمانی!

بزرگی را دیدم و از وی خواستم تا فال ابقای حکومت وحدت ملی را تعبیر کند، او با دلسردی نقش پای حکمتیار را بر گلیم حکومت وحدت ملی گل آلود خواند و طوری تفسیر داد گویا هیچ حکومت اقتدار خویش را بعد از بگو مگو با جناب حکمتیار حفظ نمی تواند و تجربه هم طوری نشان داده است اینکه حکومت های رو به زوال قدرت رو آورده اند که هدف شان صلح با او بوده است.
حکمتیار را دولت نباید دست کم بگیرد، او عالم ساحر، سیاست مدار حرفوی، انسان متعصب، شخصیت دیکته شده و فرد استخباراتی است که قوه استدلال اش در دوران جهاد باعث شده بود تا شصت فیصد کمک های تسلیحاتی پاکستان را از آن حزب خویش و چهل فیصد دیگر را توزیع کلیه احزاب در افغانستان نماید.
حکمتیار افراد خویش را خیلی زرنگ، متعهد، رشید، با پاس، آرمانگرا، جانی، فدایی، اغتشاش گر، آشوب طلب، جنگی، افراطی اما مسلمان و مجاهد تربیه کرده است که هیچگاه از آرمان حزب اسلامی و هدف حکمتیار فرا پای نمی گذارند. 
او خوب می تواند که دل تاجک را برای تنفر از تاجک دیگر سنگ گرداند و همانطور به سادگی می تواند پشتون های خویش را به انتحار و انفجار آماده سازد همچنان او توانایی جذب مصلح ترین نسل جامعه و مردم آرام افغانستان (مردم هزاره) را به برادر کشی و سنگر گیری علیه هم دیگر شان تحریک کند او نیز توانایی ایجاد فاصله بین ازبک ها رهبر سیاسی شان عبدالرشید دوستم را دارد.
شناختن حکمتیار و دسیسه های او ابر مرد می خواهد که نام اش مسعود با لقب قهرمان ملی و قسیم فهیم با لقب یگانه مارشال افغانستان می خواهد ولی افسوس صد افسوس که نه مارشالی و نه قهرمان ملی وجود دارد که کام حکمتیار را به مغاره ها تلخ کند و افغانستان را بسوی توسعه یافتن! 
مطمئن ام دست حکمتیار در داخل نظام خیلی بالاست و بزودی توانایی برپا کردن کودتا را دارد. اعضای حزب اسلامی همین حالا هم جان فدا به قربانی دادن بر شعار حکمتیار ایستاده و آماده اند که تصاویر ذیل مدلل این مورد است. اینکه سخنگویی حکمتیار خاطر نشان می سازد که با ورود حکمتیار به کابل یک و نیم میلیون جمعیت به استقبال اش خواهند رسید خود سخن می آفریند.  
گرچند افراد تربیه شده مارشال بزرگ و مسعود قهرمان هم بالاتر از توان فکر و فیزیکی تربیه شده های حکمتیار اراده، نیرو و توان دارند ولی انگار نصايح آن دو مرد بزرگ را از یاد برده اند، نفاق را جانشین اتفاق کرده اند و راه منفعت جویی انفرادی را در پیش گرفته اند. 
برخیزید و بیدار شوید! افتخارات را فدایی دسایس شوم دشمن نکنید! بگذارید سر بلندی به کرات نصیب ما گردد و مردم به افتخار، سر بلندی و آسایش زندگی خویش را سپری کنند.

با مهر 
گل رحمان فراز