آرشیف

2015-1-22

حامد رفیق

بیقرای و هـدفت را خودت میدانی حکیمی صاحب

 

 
786
 
علم وقلم یک محبت اللی بود به کسانی که  لایق بی ند به آسانی مید هید خوشا بحال  کسانیکی علم وقلم دارد برای
خیربکار می اندازد. قلم وسلیه انتشارعلم ومعـــروفت بوده  درطول تاریخ بشریت همین قلم دادان هر ملت بوده اند کی هویت ملی شان را حفظ وتعلیم کشیده  اند قلم دار باید غرور و حیثت قلم را حفظ نماید و قلم را مطابق هوا نفس خویش بخاطر منافع خویش بکار نه  اندازد چنانچه شاعر میگوید:

بدگهر را علم فــــــــن آموخــتن
همچوتیغ دادن بدست را هـــزن
تیغ دادن در کـف زنگی مســت
به از آن که علم را ناکس بدست

نشود خدای نا خواسته قلم داران ما زنگیان مســـــت گردیده با تیغ قلم گردن های هم دیگر را بناحق ببرند . تضاد و انتقاد به واقیعت که تـــــــکامل  و اصلاح را بمیان  آورده بشرط آکه از طریق سالم بکار برده میشود  آقای حکیمی صاحـــــب شما بکلی حق دارید منحیث مسولیت وظیفوری خود قلم داشته باشی رای و نظر بد هی و واقیعت را به اذهان عامه برسانی . حق داشتی منازه نا مشروع اینـــــــــطرف آن طرف و هوادار چهار براررا افشامیکردی که نکردی و اینکه فعلا از ضعف مدیریت والی به فغان آمده و خرابی غور را پیش بی نی میکنی فقط وفقط باز هـــم همان احساس اینطرف آن طرف است بس والی غور ضعف مدیریت ندارد بیشتر با مردم میخواهد سر کار داشــته باشد و کمتر با منافع روسای ادارات که فقط چور و چپاول وظیفه شان است به خود هم آشکار است  والی یـــــــک شخص است نمیتواند این همه جار جنجال تراشیده شده حلقات خاص را در راستی های خاص بر طرف کند و آتش خشم شما هم پف جنجال آفرینان برافروخته گردیده احساس جوانی با تجربه کم تفکیک حق وباطل کرده نمیتوانــــی انتقاد های که شما متوجه ولی نموده اید
1 فلان موسفید یا معزز توسط باریگارد والی اهانت شده  این یک نصادف است و حتما مشعوری قومانده دربـــــین نبود بلکه به وظیفه عسکری اهانت شده و عمل باالمثل صورت کرفته که البته ازطرف والی به محافظ مکافات داده نشده بلکه به اندازه لازم مجازات گردیده
از خودی وبیگانه بودن والی خیلی تعجب نموده اید بلی خودی خودی است بیگانه بیکانه  تعبر حــــرف فرق دارد .
تمام اسلام های کرره زمین را خودی است که آنرا بیگانه بگویم چی جای قندهاری یا بدخشی را بیگانه بگویم بـــیا حسنی نیت داشته باش و کلمه بیگانه را به زعم نادرست تعبیر نکن بطور مثال افراد که در یک خانواده زنده کـــی میکنند به تمام خصوصیات زنده گی هم واقف هستند  و خانواده دیگر که از خصوصیا ت این خانواده آگای نداردند بیگانه شمره میشود
شحصی والی که از غور است بهتر به همه خصوصیات غوری های آشناهست و آن قندهاری و یا بدخشی که از سنن و عنعات غور آگای دارد ندارند  بیگانه گفتن عیب نخواهد بود
2 اینکه فرموده اید یک روز حاجی عبدالرحمن خان را کلان و زعم قوم میگوید فردایش محمد یونس خان را کلان قوم میسازد دوست عزیـــــــزم تحمل داشته باش والی هر گیز آرزوی تفرقه اندختن را ندارد . تو خدایت خبر آگای نداری که یک شاخه از قوم زضا بنام کوچی ها یاد میشوند که در راس ایشان محمد یونس خان قرار دارد چنــــدین سال است که با هم زد وبند دارند و این دو سر دسته ساخته شده و پرداخته شخصی والی نسیـــــت موجود دیت شان درطی مدت ها واضح است آیا بنظری شما والی حق ندارد که هریک ازین دو سر دسته قوم رضا را مخاطب قرار داد و هر یکی را بصعفت قوماندان شناخته با ایشان را براه خیر دلالت کند معکوس تعبیر نکن هـــداف والی بنظرم تفرقه انداری نبود ه بلکه وحدت طلبی است
3 اینکه هشت تن ار وکلای ما به مخالفت شخصی والی کمر بسته اند باید بگویم که شما بیقرار های ناحق ایشان را بیقرا کرده این و آوازه های دهل خوش  شما ها شاید ایشان را غفال کرده باشد ورنه لزوم نداشته از دستی ولی کــه یک سال ار خدمت آن نمیگذرد شکایت کنند و اکثراا از دستی خودیشان کنند کی چیطور خود را وکیل ساخــــــــتن خوشه و توشه به غور دست آورد دارند ودست آورد خوب اکثریت از وکلای ما فقط وفقط جابجای و نصب کــردن اقارب و نزدکان  خود در بست های دولیتی است و بس