آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بیــا ای دل! حـدیـث آشــنـا گـوی

پـــیـــا م صـــلــح بـــر نــا م خـــد ا گـــــو ی                بـــیــــــا ای د ل  !  حـــد یـــث آ شـــنــا گــــوی
نــــــوا ی مـــلـــــت ا فــغــــا نـســـتــــا ن را               حـــضــــــو ر حــضـــرت خــیـــر ا لـــورا گـوی
ر مـــــــوز حــــٌــب مــــــو لا ی مــحٌــبــــا ن               بـــه ا صــحــا ب عـــز یــز مـصــطــفـی گــو ی
پـیــا م ســـــوز عــشـــق مـــــو لــــــو ی ر ا               بـــه شــمـــس آ ن مـر شـد پـیــر هــــد ا گـوی
بــه مـجــنـــو نا ن مـیــهــن ا ی عــزیـزان !               نــــو یـــــد و صـــــل بــر لــــیــــلا ی مــا گـوی
بــــه فـــــر هـا د ا ن کهـســـار فـلـکســــای                ز شــیـــر یـــن مـــژ دهُ عـــهـــد و و فـا گـو ی
بـــه آ ن آ زرده خـــا طـــر هـــا ی مـیـــهــن                گــذ شـت ا ز کــیــنــه هــا ی مـا ســو ا گــوی
بــه گـــو ش د شــت و ادی هـــا ی کـشـــور               ســـرود صــلــح بـــر بــا نــــگ ر ســـا گــو ی
بــــرای روز صـــلــــح و مـاه و ســا لــــش                ا مـــیــــد صـــلـــح و فــر جـــا م جــفـــا گـو ی
پـــیـا مـی از شــهـــیــــد ا ن و طـــن هـــــم                بــــــــرا ی مــــــا د را ن بــــیـــنــــوا گــــــو ی
در یـــن و یـــرا نـــســــرا ی دود و آ تــــش                بــیـــا ن طــــرح صـــلــح و زیـــر بــنـا گــو ی
کــجـــا خـون را بـه خـون شـو یند مـر د م؟                بـــه و قــت قـــهــر خـــود لا حـو ل ولا گـــوی
بـــیـــا د ر فــتــه گـا ن خــفــتــه د ر خـا ک                بـــیـــا نــفـــر یـــن بـه جــنـگ نـا ر و ا گــو ی
بـــیــا ! ای عـــا لــم و شـیــد ا ی عـر فا ن                بــه حــُـب مــعـــنــو ی بــر مـــا د عــا گــو ی
بـــــرا ی  مـــلـــت  مـظــــلـــو م بــــــا ر ی                نـــویـــد خــو ش ز فــیـض و ا لـضــحـا گـوی
رمــوز صـلــح و اخـــلا ص و مـــحـــــبــت                بــــرا ی ا مـــتــا ن مـــصـــــطـــــفــــی گـو ی
به حـــب د یـــن و مــیـهـــن کـــینه بگــذ ار               فــیــــوض چـــنـــگ ر یــســمــا ن خـدا گـو ی
بــه طـا لــب هـا ی با ا یـما ن و اخـــلا ص               پـــیــــا م صـــلــح بـــا قـــلــب صـــفــــا گـــوی
جــبــیــن قـــا تـــلا ن خــویــش مــی بــوس               سـپــس تـحـســیـن بــــر شــیـر خـــد ا گـــو ی
وطــن رنجـور و قــلـبــش داغـــدار اســـت                نـــد ا ی صــلــح و خـــیــــراً را بــــلا گـــو ی
ز خـــود بــگـــــذ ر بــــرا ی خــیـــر مـلــت               پـــی ا یــن مـصــلـحـــت تــر ک جــفـــا گــو ی
خـــدا را ! ای چـــریـــک را د مـــیــهــــن!               بــــیـــا ! لــبـــیــک بـــــر ا مـــــر خـد ا گـــوی
کـــه مـا را تا ب قـتــل هـمـد یگــر نیـسـت                پـیـا م و خـو ا سـت ملــت بــهـــر مــا گـــو ی
کــه د یـگــر جـنگ مـا و تـو حـرا م اسـت               بــه گــــرد مــیــــز صــلـح تــد بـیـر هـــا گـوی
نـشــا یــد بـعـد ازیـن جنـگ و خصــو مـت               بــه فــکـــر بــکــــر تــصــحــیـح خـطــا گـو ی
بـــیـــا ا ی طـــا لــــب د یــــن و د یـا نـــت               بـــه فــتـــو ا یــی تــو خـتـــم مــا جـــر ا گـوی
نــــــوا ی مــــلــــت ا فــغــا نـســتـــا ن را               بــــه گـــــو ش مــــلــت د رد آ شـــنــــا گـو ی
بـه کـشــور هـــا ی اســــلا مـــی د نـیـــــا              ســـلا مــی مــلـــت مـظــــلــــو م مــــا گـــو ی
بــه نــمــٌـا مـــــا ن بـــی آ ز ر م د و را ن              بـسـی نـفــر یـن بــد یــن شـــر م و حیـا گو ی
پــیــــا م صـــلــح را بـا ر د یـــگــــر هــــم         
به غـور ا یـن خـطـهُ صـلـح و صــفـا گـوی

استــا د فــضـــل ا لـحـق فـضـــل
ســنـبـلـه ســا ل 1388 هـجــر ی شـمسـی
ایـن پـا ر چـه بـمـنـا سـبـت 21 سـیـپـتـیـمـبـر
روز جـهــا نـی صـلــح سـروده شــد ه اســت