آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

بیدار دل

 

بیــدار دل ز دشت دل ما سفــر نکــرد
کــاری به میل خــاطر کس در حضــر نکرد
از برکه ی محــیط ادب ریز روز گــار
(ساقی) ز لطــف خویش لب خشک تر نکرد
از عرض ما و من نرسد تیر بر هدف
زخمــی به قلـــب ریش کــــم از نیشتر نکــرد
بیــگانه را کــجا ببرد مطـــربی به بزم
ســـازی بــه رقــــص شیــخ رباب تتر نکرد
مومن مخوان تو مسلــم خنجر بدست را
از اه ســرد بیــوه ی گـــریان حــــذر نکــرد
در اعــتلای کــشور خود هیچ بد سگال
با نـــور عقـــل و بــینش اهـــل نظـــر نکرد
حرفم به گوش سنگــدلان بی اثــر شـــود
بـر سـنگ خــاره قــطره ی باران اثــر نکرد
چون بسملی که غوطه خورد در میان خون
پــروای رنــج خاطــر ان ، بد گهــر نکرد
مسؤول بی خــدای ز ســوز دل و درون
شــور و نــوا به کلــبه ی یک محتـضر نکرد
دارد فـــراز منبـــر تبلیغ حرف زشــت
از تـــوده ی نــشسته به خــون دفع شر نکرد
بر قطــع شاخــه های برومند میوه گیر
بی دسته ی ز چــوب خــودش یک تــبر نکرد
دست اجـــل طلــوع سفیدیست بـر ســرم
بــر دل ســـیه ز حنــظل تلـــخش خــبر نکرد
بگــزیده نیست بر نظـر خــبره ی وطن
در فــــکرت فــقـــیــر شــــبی را سحــر نکرد
(فرخاری)شــد کــباب جگــر در تنور داغ
اشکـــــــم به پای دامــن دریا گذر نکـــرد
 
مولانا کبیر فرخاری
ونکوور کانادا