آرشیف

2020-4-6

رفعت حسینی

بیتاب: فیلسوف دیگروحدت الوجودی!

برمبنای شعری ازعبدالحق بیتاب ، میتوان ، بادل آوری وبا برهانِ ثقهء دانش< مثبتهء> حساب (ریاضی) سخن زدوگفت:

بیتاب خودش َ،بجای الله،برای اثبات بینش وحدت الوجودی  برهان است. بیدل ازالله گفت وبیتاب ازخودبیتاب.

بیتاب به صوفی مشهورمی باشد .لقب رسمی و{شرعی} «ملک الشعرا» را نیز، منطقِ شیوهءزمامداری برمردم درخاکستان افغانستان،برای روزمبادا وضروری، برتختهء پشت نامش ، چون پلستر شرش نموده بود.

شعربیتاب مگربا دلیل عقلانی متکی برعلم ریاضیات میباشد.

این رباعی همسان رباعی بیدل است بااین تفاوت که بجای (الله برآرِ)بیدل، میگوید: بیتاب برآر!

مگر چی فرق میکند. بینش وحدت وجودی همان وحدت وجودی میباشد!

وزاده ازخدا خودش درواقع خداست. بااین رباعی بجای ابوالمعانی !!! بیدل بزرگ!! بیتاب { فیلسوف ورجاوند اسلامی وحدت الوجودی} میباشد. برمنکرش لعنت.

بیتاب چنین کشف نموده است:

 

هرچیزکه خواهی عددش کن تکرار

یک ساززیاده پنج چندش بشمار

برده بنما قسمت وپس باقی آن

کن ضرب به هشتادوسه بیتاب برآر

 

ودرینجا همانگونه که در نبشتهء< بیدل ازدریچه وحدت وجودی > گفتم،شایستهءیادآوری میدانم که رباعی بیدل وتشریح یک آدم آگاه درریاضی را باردگرتذکردهم:

رباعی بیدل:

هرچیزکه خواهی عددش گیردوبار

یک ساززیاده وسه چندش بشمار

بعد ازتقسیم به شش هرآنچه باقی ماند

در۲۲ ضرب کن الله برار

آدم آگاهی برریاضی، توضیح وتشریح زیرین را بررباعی بیدل نبشته است.:

 

[در عملیۀ حسابی دررباعی بیدل فقط کسی بهت زده می شود که در

ریا ضیات ضعیف باشد. لطفن اندکی دقت کنید: با ضرب کردن یک عدد تام فرضی بغیر از صفر با اعداد دو و سه ،حاصل ضرب آمادۀ تقسیم بر 6 میشودو چون عدد 1 نیز افزوده می شود باقیمانده همیشه عدد 3 است. و حا صل ضرب 3 و 22 هم همیشه 66! هر چیز که خواهی عددش گیر دو بار یک بر سر آن بنه وسه چند شمار اگر خواسته باشیم جملات بالا را به زبان ریاضی بنو یسیم به این نتیجه می رسیم: 3.2a+1) = 6a+3 تقسیم به شش کن! 6a به صورت کامل قابل تقسیم است ! درست؟ انچه باقی ماند ….. عدد 3 ست. در 22 ضرب کن و 66 برآر!

 

درین رباعی بیدل خود را مشغول شمارش قیمت ابجدی اشیا ساخته و با عملیۀ ضرب و جمع و تقسیم همۀ قیمت ها را به قیمت واحدی که عدد 66 است بر می گرداند. کلمۀ « الله» به حساب ابجد 66 می شود چون قیمت الف 1 و قیمت 2 لام 60 و قیمت حرف ه ؛ 5 است که مجموعن 66 می شود. در صفحۀ بیدل در نگاه جوانان خواندم که جناب حمیدالله برلاس ادعا دارد که بیدل صاحب بدین وسیله نه تنها وحدانیت خداوند یکتا را ثابت کرده بلکه حقانیت دید گاه وحدت الوجود را باثبات رسانیده است. نمی دانم شگفت زدگی ایشان ناشی از چیست. برای توضیح مطلب آنچه را که دوست پر کار و هنرمند ما امپراطورعزیز درج صفحه نموده است،در پیشاپیش ارزیابی خود قرار می دهم و یک بار دیگر توجۀ دوستان ، علی الخصوص توجۀ جوانان گرامی را به عرض مختصر خویش جلب می نمایم.

اینک نقل قول: "رباعي شگفت انگيز حضرت ابوالمعاني بيدل

احمد محمود امپراطور

 in بیدل در نگاه جوانان Bedel dar negahe jawanan · Dokument bearbeiten

اينجا يك رباعي شگفت انگيز ابوالمعاني بيدل را كه از فيلسوفان وحدت الوجودي است، براي اثبات فلسفة وحدت و الوجود و وحدانيت خداوند جل شانهُ ميباشد، مي آوريم كه از تماماً موجودات و مظاهر و پديده هاي كه در كون و مكان است و از نور و نفس رحماني و روح مطلق او تعالي منشعب شده است و از اسماي شان اسم (الله) استخراج ميگردد.

هر چيز كه خواهي عددش گير دو بار

 يك بر سر آن بنه و سه چند شمار

 تقسيم به شش كن آنچه باقي ماند

در بيست و دو ضرب كن و الله برار

 كلمۀ الله كه عبارت از ـ 1 الف ـ دو لام و هـ است به حساب ابجد الف يك ـ لام سي ـ و هـ 5 ـ جمله عدد آن كه (1+30+30+5) ميباشد ميشود (66) اكنون بر روي اين فورمول محاسه مي نماييم. مثلاً :كتاب را كه كلمة چهار حرفي است، انتخاب مي كنيم. و آنرا ضرب 2 كنيم ميشود 8 ـ يك بر آن علاوه مي كنيم 9 ميشود و به 3 ضرب كنيم بيست و هفت ميشود و به شش تقسيم نماييم سه با قي ميماند. و سه را به بيست و دو ضرب كنيم عدد شصت و شش كه جمع كلمۀ (الله) است حاصل ميشود . ويا كلمة كتاب به حساب ابجد كه (ك) 20، (ت) 400، (الف) 1 و (ب) 2 جمله (423) ميشود آنرا دو چند بگيريم (843) ميشود و يك علاوه كنيم (847) و سه چند نمائيم (2541) بدست مي آيد. و به شش تقسيم نمائيم، عدد سه باقي مانده كه سه را به بيست ودو ضرب كنيم عدد (66) كه جمع حروف (الله) است حاصل ميشود. و يا كلمة انسان را كه پنج حرفي است، آنرا به دو ضرب كنيم (10) ميشود و (1) علاه كنيم (11) به (3) ضرب كنيم (33) تقسيم (6) ، (3) باقي مي ماند كه به (22) ضرب شود، جمله (66) كه جمع حروف (الله) است حاصل ميشود. و همچنان كلمة انسان به حساب ابجد (162) است كه دو چند آن (324) و يك علاوه كرده (325) به سه ضرب كنيم (975) تقسيم (6)، سه باقي ميماند كه ضرب (22) نمائيم عدد (66) حاصل ميشود. و يا تيلفون كه اسم شش حرفي است آنرا به دو ضرب كنيم دوازده ويك علاوه كنيم ، سيزده، و به سه ضرب كنيم سي و نه كه به شش تقسيم شود، سه باقي ميماند و سه را به بيست دو ضرب نمائيم حال آن (66) مي شود. و همچنان به حساب ابجد محاسبه نمائيم عين معامله ميشود. و يا افغانستان كه كلمة نُه حرفي است به دو ضرب نمائيم هيجده، و يك علاوه كنيم نوزده، و به سه ضرب نمائيم پنجاه و هفت كه به شش تقسيم شود، سه باقي مي ماند كه به بيست دو ضرب گردد، همان عدد (66) حاصل ميشود. همچنان هر اسم موجودات خلقت را چه موجود طبيعي باشد و چه فني و صنعتي و يا سماوي انتخاب نمائيم با عملية فورمول فوق رباعي ابوالمعاني بيدل عدد شصت و شش كه كلمة (الله) است حاصل مي شود و وحدت الوجود ثابت ميشود از کتاب بیوگرافی بیدل و گوشۀ از افکار وی نوشتۀ حمیدالله برلاس."

در عملیۀ حسابی بالا فقط کسی بهت زده می شود که در ریا ضیات ضعیف باشد. لطفن اندکی دقت کنید: با ضرب کردن یک عدد تام فرضی بغیر از صفر با اعداد دو و سه ،حاصل ضرب آمادۀ تقسیم بر 6 میشودو چون عدد 1 نیز افزوده می شود باقیمانده همیشه عدد 3 است. و حا صل ضرب 3 و 22 هم همیشه 66! هر چیز که خواهی عددش گیر دو بار یک بر سر آن بنه وسه چند شمار اگر خواسته باشیم جملات بالا را به زبان ریاضی بنو یسیم به این نتیجه می رسیم: 3.2a+1) = 6a+3 تقسیم به شش کن! 6a به صورت کامل قابل تقسیم است ! درست؟ انچه باقی ماند ….. عدد 3 ست. در 22 ضرب کن و 66 برآر!

نتیجۀ منطقی: تک تک ابیاتی را که در کلیّات بیدل گنجانیده اند، نباید یکسره عرفانی بنامیم. ]