آرشیف

2019-4-4

بیا

شقائق بیا همزبانی کنیم
زه دل داده گی شادمانی کنیم

به بال پرستو نمايیم سیر
دلی را بیا آسمانی کنیم

دلی را که از داغ هجران سوخت
بیا مرهم و پاسبانی کنیم

ورق تا ورق شعر حافظ شویم
دو سه روز یاد از جوانی کنیم

به فال و غزل گر نشد زنده گی
به سودای خود زنده گانی کنیم

هوا را، فضا را، در آغوش خویش
کتابی شویم بازخوانی کنیم

بیا چون سحابی و صحرای دل
ببارم که تا مهربانی کنیم

ببارم که از من بروید غزل
غزل را بیا تا جهانی کنیم

بجز این صدای که ماند یادگار
بگو در جهان تا نشانی کنیم ! 

نصرت بامیانی