آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

بیا که

بیا که در دل شب آه و درد و ناله کنیم
به نقد هر شبه هر روز را قباله کنیم

بیا که رمز سعادت زچرخ بازیگر
گرفته یاد نیاکان و از سلاله کنیم

بیا که هموطنان را ز عرصه ی گیتی
بیاوریم درین خاک و فکر شاله کنیم

بیا که خانه ی خود مشترک برافرازیم
و هر که نیک و بدی کرده در زباله کنیم

بیا که تخم عمل در زمین خود کاریم
به جای خار و خسش یاسمین و لاله کنیم

بیا به بال هما فال آزمون بندیم
حدیث شوم وشقاوت به چاه و چاله کنیم

بیا که همچو عقاب بلند پروازی
به چشم اهریمنان نفرتی حواله کنیم

بیا که طرح نو و عهد نو نوشته کنیم 
قسم به عزت و بر عظمت جلاله کنیم

به جام و ساغر مردم نمیشود(دهزاد)
شراب عیش به کامی ازین پیاله کنیم