آرشیف

2022-8-15

احمد محمود امپراطور

بیا تو عطر گل و سوژه های عشقم باش 

بیا تو عطر گل و سوژه های عشقم باش

کمی برهنـــــــه بگویم خدای عشقم باش
به شوُر پیـــرهنت خاک من بده بـــــرباد
به زخــــم های فـراقت دوای عشقم باش
اگــــر چه نقش قــــدم های تو نمودم قاب
خــور سپهر من استی فضای عشقم باش
به رقص و دست خودت را بگردنم انداز
ز آب زمزمـــه لعل ات بقای عشقم باش
گنــــاه نکردم و از عاصیــان مرا مشمار
به بارگــــاه محبت دعــــــای عشقم باش
تو ابتــــــدای به محمود و خوب میـدانی 
عــزیز من چه شـــود انتهای عشقم باش
———————–
پنجشنبه 24 اسد 1398 خورشیدی
که برابر میشود به 15 آگست 2019 ترسایی
سرودم 
#احمد_محمود_امپراطور