آرشیف

2014-12-26

سناتور معاون احمد

بیا تا گل برفشانیم ومی درساغراندازیم

بیا تا گل برفشانیم ومی درساغراندازیم          فلک را سقف بشگافیم وطرح نودراندازیم

 

ای نسل جوان ! سرآمد روزگاروبالنده غوری ها، آینده بهتروبرتربه سراغ شماست. زیرا باوردارم که جهان درتغیروتحول بوده ، افکارنو، اندیشه نو درجوامع امروز ومردمان امروز درین جهان درشرایط دیگرودرزمان دیگرکه با افکارواندیشه دیگری زندگی می نمایند . قابل ذکرمی دانم چند دهه ازعمرعزیزمارا میدانیدکه درشرایط تحمیل شده بادشواری هاوحوادث ناگواربه تیره گی وبدبختی ها ، سیاه روزی ها گذشت زیرا اوضاع واحوال نقط نقط ماحول مارا هیولای جنگ به سرحدی نابودی تهدیدمی نمود البته ضرورت چنین حوادث خواسته ویا نخواسته بالای اندیشه ها تاثیرگذاربوده وازآن نمی توان چشم پوشید . لاکن مرور زمان می آموزد که دیگرچرخ روزگاربه عقب برنگشته، تجارب تلخ وشیرین ایام بیانگرآنست که روند قهرآمیزو روش های تند ، انقلابی جایگاه خودرا به شیوه های دیگرچون زندگی مسالمت آمیز، صلح جویانه ، تغییروتحول تدریجی ومردم پسند خالی نموده ، بنا احساسات جای خودرا به عقلانیت واگذارکرده ، اندیشه وافکار جدید طبقات واقشارمختلف جامعه را باهم پیوند تازه ی بخشیده ، آرزودارم تاجوانان ما درتمام گفت وشنودها ، بگومگوها شیوه معقول وپسندیده را انتخاب وکلمات وجملات که نفاق آرد کاملا بپرهیزند زیرا شما نسل جوان هستید، تمام حرکات ، افکار، اندیشه شما به زمان تعلق دارد که هرکس برای بهترشدن زندگی اندیشه تازه دارد. لهذا فرهنگ ، اخلاق وادب نیزتابع چنین وضعیت ونوسانات جدید خواهد بود. شاید بازهم تردید درین راستا موجود باشد ولی به عنوان مثال اسباب وآلات جدید را مجبورا با حفظ نام ونشان منبع اصلی آن یادکرد .
  قبول نمایید ازاوایل جریان تحولات مسله ی آشتی وزندگی صلح آمیز درسرخط کاری ما بوده واست ؛ زیرا باورداریم پایان تمام منازعات ذات البینی صلح وآشتی بوده زیرا باگذشت زمان طرفین دعوی با حوصله مندی تمام به این نتیجه میرسند که دوام حوادث ورویدادناگوارکه به نحوی ازانحا ذریعه آنعده اشخاص وافراد مغرض بالای طرفین تحمیل شده سودی ندارد. ضروراست تا نتایج حاصله ازچند سال آخر که نصیب ما شده به اثر کاروکوشش صاحب لقمه ای نان آبرومند، زندگی باعزت ومحیط ومنطقه سر بلندوآباد ، البته جانب مقابل نیز ازاین حالت آرامش بی نصیب نبوده برای حفظ وبقای حالت موجوده ایجاب می نماید تاهمه ما یعنی طرفین قضیه بارعایت اصلی حقوق اسلامی بودن ، انسانی بودن ،‌آدم بودن ، همسایه بودن ، همزبان بودن قوم بودن بالاخره غوری بودن که قومیت های تایمنی ها، فیروزکوهی ها ، جمشیدی ها وغیره اقوام ساکن اصلی غوری ها اند باهم بخوبی زندگی نماییم.
 بایدخاطرنشان بسازم برای زندگی بهترتان فکرنمایید راه های بیرون رفت ، راه معقول راه مناسب ، راه ارزان راه رسیدن به این هدف مقدس به ساده گی بدست مان است به عزت دیگران احترام نمایید . قهروخشونت حاصل اش بی عزتی بیش نست ، شکیبایی بُردباری ، ادب ، اخلاق ،‌ترحم ، نیکویی ، نیکوکاری ، گذشت واحترام به مقام ومنزلت شخصیت های برجسته تاریخ خصوصیت مردان بزرگ است.
 گرجه نویسندگان محترم ، تیزهوشان ، چیز فهم ها وظایف بزرگ دارند تاواقعیت عینی جامعه را انعکاس بدهند زیرا شاعری می فرماید:

افشای رازباشد نالیدن وتپیدن    حیرت گرفته دل رامژگان ترندارم

 امیدوارم جوانان وقلم بدستان قوم تایمنی بخاطر مصالح ومنافع علیای اقوام محروم خویش ازنبشته های که بخیر وصلاح وضع موجودنیست پرهیزنمایند و ازدولت مردان نیزتقاضا دارم تابرای تشکل وحدت ، دوستی وروابط نیک انسانی بین اقوام گام های عملی بردارند بجای نشانه گرفتن فقط همزیستی وهمدلی بین اقوام را پیش گیرند.
 
 معاون احمد سناتور منتخب ولایت غور
 
نوت: این مقاله در رابط به مقاله که ازطرف سرور دولتیاری نوشته شده بود نوشته شده بخاطرسؤتفاهم  که ازطرف بعضی ازدوستان ایجادشده رفع شود .