آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بیا تا بر مزارش زار نالـیم

بـیـا  !  تا  بــر  مـــزارش  زا ر  نــا لـــیـــم
ز جـــــور  گــــــرد ش   د و ا ر  نــا لـــیـــم
 
دریـــن  یـکســا لـگــیـی  ســـا لـــــــر وزش
بـــه یـا د  خـا طـــــر  بــیــمــا ر  نــا لـــیـــم
 
در یـن لحـظه  که د لـهـا غــرق خـون اســت
پـــی  تـیـــمــا ر  دل  تــکــــرا  ر نــا لـــیـــم
 
کـنــا ر  مــر قـــد  او ســـتـا د  مـــد هـــو ش
هــمـی  چــون  شـاهـــد  د یـــدار  نـا لـــیـــم
 
بــه  یـا د  خــا طــــرا ت   نـــو جــــو ا نـــی
ز  رنــــج  ر فــتــه ُ  بـســیـــا ر   نــا لـــیـــم

 
کــنــــون در  لـیـســـه ُ ســلــطـا ن  غــور ی
بـــه  یـــا د گـــبــــن  پــــر بـــا ر  نـا لــــیــم
 
بـه مـدهــوشــی کـه  عــمــر خـو یـشـتــن را 
نــمــوده  صــر ف  ایـن  گـلــزا ر  نـا لــیـــم
 
بــه یــا د  بـا غــبــا ن  ا یــن  د بــســـتــا ن
چـو  بـلــبـــل  بـا  د ل  خـو نـبـار  نـا لـــیـــم 
 
سـپـس  از بـهـــــر  تـر مــیــم  خـســا را ت
هــمــه  با هــــم  پــی  تــیــمــا ر نـا لـــیــــم
 
جـهـــا ن  فا نــی و مـا  جـمـلـه  فـنـا یــیـــم
پــــی ا بـقــا ی خــود هـــر با ر  نـا لــــیـــم
 
نـمــیـــر نـــد  نـیــکــنــا مـــا ن   ز مــا نـه
پــی  تـــر و یــج  ایــن  پــیــکار  نـا لـــیـــم
 
بـه  نــــا م  اوســـــتــــا د   او ســتـــا د ا ن
بـه یــا د  ثـــر وت  ســـر شـا ر  نـا لــــیـــم
 
بـرا ی تـســلـــیــت  هـــر آ ن  و لــحـــظـــه
هــمـــی  با خـــا طـــــر  ا فــگـار  نـا لــیـــم
 
 
بـه پــا س  خـا طــــــر  یــا را ن   ر فـــتــه 
چو شـمــس از فــر قـــت  دلـــدار  نا لــیـــم
 
ز بـیــــد ا د  فـلـــک  وز  جــور  پـا یـــیـــز
بـســا ن  بـلـــبــــل  بـــیـــمــا ر  نـا لـــیــــم 
 
بـه پــا س  حــقـــگـــــزاری  عــــزیـــــزا ن
دریـن مـحـفـــل هــمــی هـــر بـار  نـا لــیـــم
 
بـه یــا د  مـصـطـــفــــی و چـــار یـــا ر ش
پــِی غــفـــران هــمــی صـــد بـار نـا لــیـــم
 
ز فــضـــــــل شــا ه  امــا ن الله  و  آ ثـــــم
هــمــی چـو ن زا هــــد و ابـــرا ر نـا لـیــم
 
بـه یــاد  خـا طـــر  مــد هـــو ش ا کــنـــون
بـه نـــز د  صــا حـــب ا ســـــرار  نـا لــیــم
 
شـویـد هــر یـک  چـو مـدهـــو ش زمـا نـه
بـــــرا ی مـــلـــت   بـیــمــا ر   نــا لــــیــــم
 
بـه  یــاد  کـــو د کـــا ن  چـــشــــم در ر ا ه
بـیــا  تـا  بــــر در  و دیــــوار  نــا لـــــیــــم 
 
وطــن  رنـجــور و خــوا ر از بـی تـمـیـزی
پـــی نـا  بــودیـــی ا غـــیـــا ر نــا لـــــیـــم
 
بـشـــر زنــده به عــشـــق وآرزو هـــســـت
بــــرای عـــــز ت و پــیـــکا ر نـا لـــــیــــم
 
بـیــا  ای  فــضـــل حــق  بـا جـمـلـه  یـاران
چـو نـی از  فــرقــت  ایــن  یـار  نـا لــیــــم
 
کــنـا ر مـر قــد  مــد هــوش خـو ش خـلـق
بـه  یــا د ش  بــــر در  دا دا ر  نــا لـــیـــم
 
بــود  قـبــــر ش  نـمــود ا یـن  د بســـتـا ن
حـضــــور تــر بـــت  حــقــــدار  نـا لـــیـــم

 

استاد فضل الحق فضـل
چـغــچــــران – دیار فـیـروز کـوه  مـیـزان 1389 هـجـری شـمـسـی
ایـن ســـروده به مـناسـبـت سـا لــروز وفـات جـنـا ب اوسـتــاد گـل ا حـمــد  مـد هـــو ش (22 مـــیـــزان 1388 هـجــری شـمـســی)  در حـیــن تــدارک و تـدویـر مـحـفـــل با شـکـوه و گـرا میـداشــت از نـخـسـتـیـن سـا لـروز وفا ت ایـشــا ن در تا لا ر لیـسـه ُ سـلـطان عـلا ء الدیـن غــوری  به نـظـم آورده شــد ه ا ســت .