آرشیف

2015-1-25

آصفه صبا

بیا بیــــــــا

بیاکه دامن نیلاب پرگلاب شده
بیاکه روز فراقت بی حساب شده

بیاکه رویش گلزاربیتودلتنگ است
زسوزخنجرطوفان بی حجاب شده

بیاکه شب همه شب داستان موی توبود
نبود بوسهءمژگان به رخ عذاب شده

بیا که شاخهءبادام لب گشوده زمهر
زبیم باد گرفتار منجلاب شده

بیا که قامت شمشیر شب،شکست بیا
بیا که کوردلان لانه بر حباب شده

بیا که بار دیگر زاغ قصد گلشن کرد
شکست قامت نرگس و شمع برآب شده

بیا که ترس خزان برد رنگ وروی چمن
امید وباور فردای ما سراب شده